Nova Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

Rezidenti, bilo da su pravna ili fizička lica, mogu držati devize kod banaka u inostranstvu pod uslovima i na način utvrđen propisima o deviznom poslovanju.

Naime, po članu 27. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/06 i 31/11) propisano je da samo banke mogu bez ograničenja držati devize i na računima kod banaka u inostranstvu, dok ostali rezidenti mogu držati devize kod banaka u inostranstvu na način i pod uslovima koje propiše Narodna banka Srbije.

Na osnovu datog ovlašćenja Narodna banka Srbije je donela novu Odluku o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (u daljem tekstu: Odluka), koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 31/12 i stupila je na snagu 20. aprila 2012. godine.

Odlukom se uređuje pravo rezidenata da devize drže na računima u inostranstvu:

  • na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom, bez pribavljanja posebne dozvole;
  • na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom, uz pribavljanje dozvole Narodne banke Srbije.

Detaljnije o ovoj temi pišemo u "Informator"-u broj 11/2012 od 27.04.2012. godine.

Prečišćen tekst Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/06 i 31/11), napred navedenu Odluku, kao i ostala podzakonska akta doneta za sprovođenje ovog zakona možete naći u knjizi "Propisi o deviznom poslovanju (Zakon, uredbe, pravilnici, odluke, uputstva)".