Novi dinarski iznos akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine

Podsećamo obveznike akcize, odnosno proizvođače i uvoznike cigareta da je od 1. jula 2020. godine u primeni novi dinarski iznos akcize na cigarete.

Naime, u skladu sa dugoročnom akciznom politikom, a prema članu 40a Zakona o akcizama, akciza na cigarete u periodu od 1. jula 2020. godine plaća se u sledećem iznosu:

Naziv Iznos akcize do 30.06.2020. Iznos akcize od 1.07.2020. Razlika
(3 – 2)
1 2 3 4
Cigarete – domaće i iz uvoza 73,73 din/pak 75,25 din/pak 1,52 din/pak

Obveznici akcize – proizvođači cigareta koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke cigareta iz proizvodnog pogona u skladište na drugoj lokaciji od 1.07.2020. godine obračunaju akcizu po novom dinarskom iznosu akcize.

Isto važi kada je reč o obveznicima – proizvođačima cigareta koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke cigareta iz akciznih skladišta od 1. jula 2020. godine akciza se obračunava po novom iznosu akcize.

Takođe, na uvoz cigareta od 1. jula 2020. godine, obračun akcize vrši se prema novom iznosu akcize.

Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta
zbog promene dinarskog iznosa akcize

U skladu sa članom 31a Zakona o akcizama proizvođač, odnosno uvoznik cigareta dužan je da na dan 1. jula 2020. godine izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, osim u akciznom skladištu.

Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o količini zatečenih zaliha cigareta u skladištu, osim u akciznom skladištu, kao i podatke o maloprodajnim cenama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19) obavezu popisa zaliha na dan 1. jula 2020. godine ima i trgovac na veliko duvanskim proizvodima. Popis zatečenih zaliha trgovac na veliko vrši u svim skladištima.

Trgovac na veliko sastavlja popisnu listu o zatečenim zalihama cigareta za svakog proizvođača, odnosno uvoznika cigareta posebno. Popisna lista o izvršenom popisu zatečenih zaliha cigareta sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, količini i maloprodajnoj ceni cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u periodu od šest meseci koje prethode promeni iznosa akcize i da Izveštaj zajedno sa popisnom listom dostavi Upravi za duvan najkasnije do 16. jula 2020. godine.

Uprava za duvan, saglasno članu 44a Zakona o duvanu, dužna je da, nakon obrade podataka, popisnu listu i Izveštaj dostavi svakom proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta i to najkasnije u roku od deset dana od dana prijema popisne liste.

U skladu sa članom 31a stav 3. Zakona o akcizama, obveznik akcize – proizvođač cigareta, odnosno uvoznik, nakon dobijanja obaveštenja od Uprave za duvan o izvršenom popisu cigareta kod trgovaca na veliko, dužan je da obračuna akcizu na količinu cigareta koja odgovara razlici količine cigareta koje su popisane, uključujući i količinu cigareta koje su popisane na zalihama trgovca na veliko duvanskim proizvodima, i količine cigareta koja predstavlja devedesetodnevnu prosečnu prodaju cigareta trgovaca na veliko trgovini na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

Obračunata razlika akcize uplaćuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana primene novog iznosa akcize na uplatne račune za akcizu na cigarete proizvedene u zemlji – u ovom slučaju najkasnije do 14. avgusta 2020. godine.


Više o ovim obavezama pisali smo u broju 6/2020 časopisa „PDV“ (od 9.06.2020. godine).