Novi pravilnici za bližu primenu člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji uređuje mesto prometa usluga (primena od 1. aprila 2017. godine)

Novim članom 12. Zakona o PDV-u, dato je ovlašćenje ministru finansija da, za potrebe određivanja mesta prometa, bliže propiše šta se smatra uslugama u vezi sa nepokretnostima, uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta i šta se smatra prevoznim sredstvima kod usluga iznajmljivanja tih sredstava.

Na osnovu ovog ovlašćenja ministar finansija doneo je:

  1. Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  2. Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  3. Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pored toga, ministar finansija doneo je i:

  1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza – kojim je izvršeno usklađivanje odredaba tog pravilnika koje uređuju poreska oslobođenja za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom, izvozom i tranzitom dobara, sa nastalim izmenama u načinu utvrđivanja mesta prometa prevoznih i drugih usluga.

Novi pravilnici, uključujući i izmenu pomenutog pravilnika, objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, broj 21/ 2017, a primenjuju se od 1. aprila 2017. godine.

* * *

Uz broj 3/2017 časopisa „PDV“ u kome detaljno pišemo o novim pravilnicima, svim pretplatnicima šaljemo knjigu:

„Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u- prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika“

koja, pored ostalih podzakonskih akata (3 uredbe i 23 pravilnika), sadrži i napred navedene pravilnike čija primena počinje 1. aprila 2017. godine.