Novi servisi na sajtu www.kamata.rs

Na specijalizovanom „Cekos in“-ovom sajtu za obračune zakonskih i drugih kamata (www.kamata.rs) u okviru rubrike „Pomoć u radu“ postavljena su dva nova servisa:

1. Sadašnja vrednost budućih novčanih tokova

2. Diskontovanje za plaćanja po osnovu zakupa (MSFI 16)

Pravo pristupa servisima za obračune kamata, kao i napred navedenim novim servisima, imaju pretplatnici na:

  • stručne časopise „Informator“ i „PDV“, 
  • digitalnu bazu „Ekspert“,
  • usluge sajta www.kamata.rs.

Ukratko o novim servisima:

Sadašnja vrednost budućih novčanih tokova – ovaj servis namenjen je izračunavanju sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova (priliva i odliva) uz primenu diskontne stope. Vremensko vrednovanje novčanih tokova (svođenje na sadašnju vrednost) je izuzetno značajno u donošenju većine finansijskih odluka. Na primer, u narednih pet godina očekujemo godišnje prilive (sa uključenim eventualnim prinosom) i te buduće prilive je potrebno svesti na isti vremenski trenutak, tj. utvrditi koliko vrede danas, da bi se donela odluka o investiranju. Ovo se postiže primenom diskontnog faktora/diskontne stope na očekivane prilive. Za diskontnu stopu se najčešće koristi kamatna stopa po kojoj Centralna banka (u Srbiji: Narodna banka Srbije) daje poslovnim bankama kredite za likvidnost. U našem servisu za obračun moguće je uneti neograničeni broj budućih iznosa sa odgovarajućim diskontnim stopama koji mogu biti isti kroz ceo period (što je najčešći slučaj), ali i različiti ukoliko za to postoji potreba.

Diskontovanje za plaćanja po osnovu zakupa (MSFI 16) – ovaj servis se koristi za obračunavanje sadašnje vrednosti svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 – Zakupi – novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja, odobren od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. Ovo je standard čiji prevod još uvek nije utvrđen i objavljen u Republici Srbiji, ali ga neka pravna lica koja imaju mogućnost i neophodne kapacitete već primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.

Prema tački 26. MSFI 16 – Zakupi, na prvi dan trajanja zakupa, sva plaćanja u vezi sa zakupom koja nisu namirena na taj dan, zakupac mora diskontovati – utvrditi sadašnju vrednost budućih plaćanja po osnovu zakupa.

Plaćanja po osnovu zakupa se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u zakupu, a ako tu kamatnu stopu nije lako utvrditi, zakupac primenjuje inkrementalnu kamatnu stopu zaduženja (stopa koju bi zakupac mora da plati prilikom pozajmljivanja sredstava za slične namene).