Objavljen je Aneks IV PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti

Aneksom IV Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 142/20; u daljem tekstu: Aneks IV), koji je stupio na snagu 26.11.2020. godine, izvršena je dopuna PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 27/15, 36/17, 5/18, 21/18 – dr. propis, 94/19, 13/20 – dr. propis) kojom je propisano da zaposleni ima pravo na:

  1. naknadu za bolovanje zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19, mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije – na teret poslodavca (do 30 dana) u visini od 100% osnovice za obračun naknade zarade utvrđene zakonom;
  2. naknadu za bolovanje počev od 31. dana bolovanja na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) iz razloga navedenih u tački 1. – u visini od 100%, s tim što se iz sredstava RFZO isplaćuje 65% a 35% iz sredstava poslodavca.

Napominjemo da i za bolovanja iz napred navedenih razloga koja su započeta pre 26.11.2020. godine, a za koja naknada zarade nije isplaćena, obračun i isplata se vrše u skladu sa Aneksom IV.