Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe

Republički zavod za statistiku je 25.02.2020. godine objavio podatke o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2019. godine.

Prema objavljenim podacima, u Republici Srbiji u decembru 2019. godine, po zaposlenom isplaćena je prosečna „bruto“ zarada u iznosu od 82.257 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 16/20).

Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom za decembar 2019. godine koristi se kod obračuna amortizacije za poreske svrhe u Obrascu OA za 2019. godinu, jer prema pozitivnim propisima, ako je krajnji saldo pojedine grupe manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u decembru 2019. godine, što iznosi 411.285 dinara (82.257 din. x 5) celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli – više o ovome videti u „Informator“-u broj 1/2020 str. 109.