Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

 Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3*. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 17/14 i stupio je na snagu 15. februara 2014. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2013. godinu kamatne stope su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:

  1. 3,30% na kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;
  2. 2,88% na kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;
  3. 2,21% na kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;
 2. za druga privredna društva:

  1. 17,11% na kratkoročne kredite u RSD;
  2. 14,73% na dugoročne kredite u RSD;
  3. 7,88% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;
  4. 6,55% na dugoročne kredite u EUR i dinarske indeksirane u EUR;
  5. 9,25% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske indeksirane u CHF;
  6. 6,30% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
  7. 7,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske indeksirane u USD;
  8. 5,56% na dugoročne kredite u USD i dinarske indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove. 

Član 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

„(3) Za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, ministar finansija može propisati iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“.“

 

O ovoj temi ćemo detaljno pisati u broju 7/14 časopisa „Informator“, koji je u pripremi.