Objavljene su dopune PKU za ustanove kulture, kojima je propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova u vezi sa bolešću COVID-19

Posebnim kolektivnim ugovorom o dopuni Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 144/20; u daljem tekstu: Dopuna PKU), koji je stupio na snagu 27.11.2020. godine, izvršena je dopuna PKU za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 106/18) kojom je propisano da zaposleni ima pravo na: 

  1. naknadu za bolovanje zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19, mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije – na teret poslodavca (do 30 dana) u visini od 100% osnovice za obračun naknade plate utvrđene zakonom;
  2. naknadu za bolovanje počev od 31. dana bolovanja na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) iz razloga navedenih u tački 1. – u visini od 100%, s tim što se iz sredstava RFZO isplaćuje 65% a 35% iz sredstava poslodavca.

Napominjemo da i za bolovanja iz napred navedenih razloga koja su započeta pre 27.11.2020. godine (tj. pre stupanja na snagu Dopuna PKU), a za koja nije izvršen konačan obračun i isplata naknade plate, obračun i isplata se vrše u skladu sa Dopunom PKU.