Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate „van dohvata ruke“ u poreskom bilansu za 2012.

Kao što smo u „Informator“-u broj 5/2013 najavili, Ministarstvo finansija i privrede RS je na svojoj internet stranici objavilo Objašnjenje o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima (objašnjenje broj 401-00-138/2013-04 od 06.02.2013. godine).

Prema podacima iz tog objašnjenja:

  • Prosečna ponderisana referentna kamatna stopa iznosi 9,66%;
  • Prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu iznosi:

    • za kredite zaključene u evrima  2,76%;
    • za kredite zaključene u švajcarskim francima  2,98%.