Obračun drugih prihoda

Korišćenje ovog servisa je uključeno u cenu pretplate na stručne časopise „Informator“ i/ili „PDV“ i digitalnu bazu „Ekspert“.

Pristup servisu se može obezbediti i nezavisno od pretplate na časopise – kupovinom pretplate samo za taj servis, na period od 6 ili 12 meseci (po napred navedenim cenama).

Kako se stiče pravo pristupa?

 • na sajtu www.cekos.rs, ukoliko nemate –  kreirajte nalog i kupite odgovarajuću pretplatu,
 • nakon izvršene uplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
 • ulogujte se na sajt www.prihodi.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog)  obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje prethodno ulogovanog lica. Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Na CEKOS IN-ovom sajtu www.prihodi.rs korisnici mogu vršiti online obračune za 4 najčešće korišćene vrste drugih prihoda, uz odgovarajuća detaljna stručna objašnjenja, sa brojnim primerima i knjiženjima. Svi obračuni su usklađeni sa važećim propisima, stopama poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i iznosima najniže/najviše osnovice za obračun doprinosa.

Prihodi od autorskih prava

Pisana dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično); govorna dela; dramska i dramsko-muzička dela…

 • obračun za naknade ugovorene u bruto i neto iznosu
 • izbor plaćanja doprinosa
 • izbor stopa normiranih troškova po vrsti autorskog dela
 • izbor između normiranih, stvarnih troškova ili slučaja kada se troškovi ne priznaju
 • obračun autorskih ugovora za strane državljane uz automatsku proveru postojanja ugovora o dvostrukom oporezivanju i ugovora o socijalnom osiguranju uz preuzimanje odgovarajućih stopa (za sve zemlje)

Prihodi fizičkih lica od autorskih i srodnih prava, kao i po osnovu ugovorene naknade (tzv. “FRILENSERA”), na koje se porez plaća samooporezivanjem

Obračun poreza i doprinosa po osnovu dve opcije:

 • OPCIJA 1 – priznavanje normiranih troškova u visini od 103.926,00 dinara kvartalno i plaćanje poreza po stopi od 20%,
 • OPCIJA 2 – priznavanje normiranih troškova u visini od 62.300,00 dinara kvartalno, uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu i plaćanje poreza po stopi od 10%.

Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova

 • obračuni za: nezaposlena lica, zaposlena koja rade nepuno radno vreme, penzionere, rad preko omladinske ili studentske zadruge
 • obračun naknade ugovorene u neto i bruto iznosu
 • automatsko preuzimanje najniže osnovice i računanje srazmernog iznosa najniže osnovice u odnosu na broj sati rada u mesecu
 • automatsko preuzimanje najviše osnovice

Prihodi od ugovora o delu

Poslovi koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

 • obračuni za samostalne umetnike i sva ostala lica
 • obračuni za naknade ugovorene u neto i bruto iznosu
 • obračuni za domaća i strana lica
 • automatsko preuzimanje stope ukoliko se radi o stranim licima u zavisnosti od toga da li postoji ili ne ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o socijalnom osiguranju

Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti

Izdavanje u zakup od strane fizičkih lica stanova, kuća, poslovnog prostora…

 • obračuni za izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti (zakup) i obračuni za izdavanje u podzakup zakupljene nepokretnosti (podzakup)
 • izbor plaćanja boravišne takse
 • iskazivanje obračuna u RSD i EUR
 • mogućnost unosa stvarnih troškova
 • mogućnost unosa troškova na koje se obavezao zakupac
 • automatsko preuzimanje normiranih troškova