Obračun kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode (zakonska uređenost)

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode regulisana je članom 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15) :

“Član 75.

(1) Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.
(2) Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.
(3) Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda.
(4) Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu.
(5) Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje, odnosno promene iznosa duga i/ili promene stope iz stava 1. ovog člana i/ili isteka svake kalendarske godine u periodu docnje za koji se vrši obračun.
(6) Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana.
(7) Ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze, kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati.
(8) Na iznos više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj.
(9) Ako je osnov za povraćaj poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.
(10) Ako se obvezniku poreza na dodatu vrednost, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ne izvrši povraćaj tog poreza, kamata se obračunava od narednog dana od dana isteka tog roka.
(11) Obvezniku koji je podneo zahtev za refakciju, odnosno za refundaciju poreza, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim mu je utvrđeno pravo na refakciju, odnosno za refundaciju.

 

Ova kamata se obračunava i plaća na:

  • Javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava (član 2. stav 1. Zakona): porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na dodatu vrednost, akcize, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara i dr.;
  • Sporedna poreska davanja (član 2. stav 2. Zakona): kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza;
  • Porez i sporedna poreska davanja koje na osnovu Zakona naplaćuje jedinica lokalne samouprave (član 2a stav 1. Zakona): lokalne takse (administrativne, komunalne, boravišne), lokalne naknade (za korišćenje građevinskog zemljišta, za uređenje građevinskog zemljišta, za unapređenje i zaštitu životne sredine), prihode po osnovu samodoprinosa i dr.;
  • Socijalne doprinose (čl. 2. i 65. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje): penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti.