Obrasci za popunjavanje

Ovaj servis na sajtu www.cekos.rs omogućava korisnicima da popunjavaju odabrane aktuelne obrasce (u PDF formatu) i tako popunjene odštampaju i sačuvaju.

Obrasci su grupisani po oblastima i svaki od njih sadrži:

  • podatke o tome čime je propisan,
  • kratak i pun naziv obrasca,
  • datum od kada je u primeni i
  • informaciju o elektronskom podnošenju preko portala Poreske uprave ili portala JIS LPA.

Svi obrasci su ažurni, a Cekos in se trudi da prilikom propisivanja novih i promene postojećih obrazaca, korisnicima blagovremeno omogući njihovo korišćenje.

Korišćenje ovog servisa je uključeno u cenu pretplate na stručne časopise i/ili digitalnu bazu „Ekspert“, a može se kupiti i nezavisno – na period od 6 ili 12 meseci.

Kako se stiče pravo pristupa?

  • na sajtu www.cekos.rs, ukoliko nemate –  kreirajte nalog i kupite odgovarajuću pretplatu,
  • nakon izvršene uplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
  • ulogujte se na sajt www.cekos.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog)  obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa za obračune kamata prethodno ulogovanog lica. Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Pregled dostupnih obrazaca na sajtu www.cekos.rs
Naziv obrascaOblastDatumhf:tax:obrasci_oblasti
Obrasci 1 – 7 – Evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana12/04/2024duvan-i-duvanski-proizvodi
Obrasci 1 i 2 – Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine10/04/2024zastita-zivotne-sredine
Obrasci PI-PSP I, GI-PSP II, PI-USP I, GI-USP II – Izveštaji proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda27/03/2024duvan-i-duvanski-proizvodi
Obrasci GI-IDP II, GI-PDP II, GI-TMDP II, GI-TVDP II, GI-UDP II, PI-IDP I, PI-PDP I, PI-TMDP I, PI-TVDP I, PI-UDP I – Izveštaji proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovaca na malo, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda26/03/2024duvan-i-duvanski-proizvodi
Obrasci PII, ZPPPDV, EZPPPDV, SNPDV i LNPDV – Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza27/12/2023poreska-oslobodenja-kod-pdv-sa-pravom-na-odbitak-prethodnog-poreza
Prilog broj 1 – Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovni profil13/10/2023obrazovanje
Obrazac PP GPDG – Poreska prijava – godišnji porez na dohodak građana01/04/2023poreska-prijava-godisnji-porez-na-dohodak-gradjana
Obrazac PP OPO i PP OPO-K – Poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem24/03/2023poreska-prijava-obracunati-porez-samooporezivanjem
Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4, PPI-4/1 – poreske prijave – porez na imovinu09/01/2023poreske-prijave-porez-na-imovinu
Obrazac AK – Arhivska knjiga24/03/2022arhiviranje
Obrazac PPDG-1R, PPDG-3R, PPDG-4R – poreske prijave – porez na dohodak po rešenju15/03/2022poreske-prijave-porez-na-dohodak-gradana-po-resenju
Obrasci Prilog 1 i Prilog 2 – Opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave07/02/2022opis-radnih-mesta-i-postupak-razvrstavanja-namestenika-i-sluzbenika-u-ap-i-jls
Obrazac M i Obrazac M-A – doprinosi – ugovorene naknade05/01/2022maticna-evidencija-i-uplata-doprinosa-po-osnovu-ugovorene-naknade
Obrazac CbC – godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica08/12/2021transferne-cene
Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj – druga pravna lica28/11/2021finansijski-izvestaji-za-druga-pravna-lica
Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički izveštaj – za privredna društva, zadruge i preduzetnike25/11/2021finansijski-izvestaji-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike
Obrazac PB 1, IPD, IPD 1, KPB, OK, PK, PK 1, OPKB, SU, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1 i Aneks 2 Obrasca PB 119/10/2021poreski-bilans-pravna-lica
Obrasci PDP i IPONO – Porez na dobit pravnih lica19/10/2021poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV30/06/2021pregled-obracuna-pdv
Obrazac PPPDV, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV30/06/2021poreske-prijave-porez-na-dodatu-vrednost
Obrasci REF 1, REF 2, REF 3, REF 4, RFN, IKPS PDV – refakcija PDV-a30/06/2021refakcija-pdv-a
Obrazac ZOPPPDV, OOPPPDV – Poresko punomoćstvo za PDV30/06/2021poresko-punomocstvo-za-pdv
Obrazac evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija18/09/2020zakup-stanova
Obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom05/05/2020kreditni-poslovi-sa-inostranstvom
Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije16/04/2020obrazovanje
Obrazac PB 2, PK 2, PK 3 i SU 1 – poreski bilans – samostalne delatnosti08/04/2020poreski-bilans-samostalne-delatnosti
Obrazac POA – Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine06/01/2020obracun-amortizacije-stalnih-sredstava
Obrasci REF-T i REF-G – refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti31/12/2019refakcija-akcize
Obrasci 1 i 2 – Uput za pregled vida i Uput za ciljani oftalmološki pregled16/12/2019bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrazac Zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti13/11/2019ostvarivanje-prava-kod-fonda-solidarnosti
Obrazac potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika16/05/2019radno-angazovanje-sezonskih-radnika
Obrasci 1 i 2 – Izveštaji o povredi na radu i profesionalnom oboljenju13/03/2019bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrasci SNA i LNA – Nalozi za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize21/01/2019akcize-oslobodenja-od-placanja-za-diplomatska-predstavnistva
Obrasci RNLRS, ILRS, PZLRS i PLRS – Isplata naknade za vršenje vojne obaveze09/01/2019vrsenje-vojne-obaveze
Obrasci NZ-ND, NZ-PND, NZ-PO, NZ-POND, Potvrda, ON-PND, ON-RND, RD-1-S-M, RD-1, RD-2-S-O, RD-2, DD-1, DD-1a, DD-1b, DBS, NT-PU-DBRS, NT-PU-DSRI, DSRI, NT-PU-DNSP i DNSP – Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom15/08/2018ostvarivanje-prava-na-finansijsku-podrsku-porodici-sa-decom
Obrasci 1-ZOPND, 1a-ZONPND, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 i 7 – Ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta23/07/2018ostvarivanje-prava-na-finansijsku-podrsku-porodici-sa-decom
Obrasci PR-1, PR-2, PR-3, PPR-1, PPR-2, PPR-3, PO, REG, OPR-1, OPR-2 i OPR-3 – Poreski identifikacioni broj (PIB)17/07/2018registracija-poreskih-obveznika
Obrasci 1, 2 i 3 – Način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom15/06/2018zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
Obrasci REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia, REF-Ib – refakcija akcize na derivate nafte i biotečnosti12/03/2018refakcija-akcize
Obrazac PP OAEL – Poreska prijava – obračun akcize na električnu energiju03/01/2018poreske-prijave-akcize
Obrasci AM-A, AM-C, AM-K, AM-A/ZALIHE, AM-C/ZALIHE, ZAM/CA, ZAM/K, ZAM-1, PU i SZ – Kontrolne akcizne markice03/01/2018akcizne-markice
Obrazac PP OA – akcize03/01/2018poreske-prijave-akcize
Obrasci 1 do 4 – Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom11/07/2017bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrazac ZOR-H – Potvrda o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog27/06/2017zdravstveno-osiguranje
Obrazac POV – Prijava za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja05/05/2017volontiranje
Obrazac IV – Izveštaj o volontiranju05/05/2017volontiranje
Obrasci PID PDV i PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo04/04/2017pretezan-izvoz-dobara-u-inostranstvo
Obrazac PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku13/03/2017poreske-prijave-porez-po-odbitku
Obrazac M-4, M-4K, M-4/SP, M-8, M-8/SP i M-8K – matična evidencija08/03/2017maticna-evidencija-i-uplata-doprinosa-po-osnovu-ugovorene-naknade
Obrazac IKPS-PPAP – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan08/03/2017porez-na-prenos-apsolutnih-prava
Obrazac Evidencioni karton zaposlenog – APV08/03/2017zaposleni-u-ap-i-jls
Obrazac PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – samostalne delatnosti01/02/2017poreske-prijave-porez-na-prihode-gradana
Obrazac IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom27/12/2016zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
Obrasci 1 do 14 – Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu19/12/2016bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrasci POO, PDU i IOK – plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije31/10/2016placanje-poreske-obaveze-putem-kompenzacije
Obrazac OZ-7, OZ-8, OZ-9, OZ-10 i REF1 – ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja13/10/2016zdravstveno-osiguranje
Obrazac ZP/P PDP – Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit06/06/2016povracaj-preknjizavanje-vise-placenog-poreza-na-dobit
Obrasci NEP-JS i ZOS-JS – Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini15/04/2016evidencija-nepokretnosti-u-javnoj-svojini
Obrazac PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku01/03/2016poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrazac PP KDZN – Poreska prijava za porez na dobit po rešenju01/03/2016poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrazac PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva01/03/2016doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje
Obrazac PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja01/03/2016poreska-prijava-porez-na-premije-nezivotnih-osiguranja
Obrazac DPDL/S – Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji – stečaju01/03/2016poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1, DPI i Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije01/01/2016promet-robe-i-usluga
Obrazac PBPJ – Poreski bilans stalne poslovne jedinice01/06/2015poreski-bilans-stalna-poslovna-jedinica-nerezidentnog-obveznika
Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 – Poreski bilans – nedobitne organizacije15/05/2015poreski-bilans-nedobitne-organizacije
Obrazac ZIG – Zahtev za ispravku greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja01/08/2014poreske-prijave-porez-po-odbitku
Obrazac OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava14/03/2014obracun-amortizacije-stalnih-sredstava
Obrazac ZIP-1 – Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima10/03/2014kontrola-isplate-zarada-u-javnim-preduzecima
Obrazac PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima05/03/2014poreske-prijave-porez-po-odbitku
Obrasci POR-1 i POR-2 – potvrde o rezidentnosti16/01/2014potvrde-o-rezidentnosti
Obrazac BU – Bilans uspeha za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva21/02/2013finansijski-izvestaji-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike
Obrasci 1 do 5 – povraćaj više plaćenog doprinosa23/01/2013povracaj-vise-placenog-doprinosa
Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama29/10/2012izvestaj-o-isplacenim-zaradama-u-javnom-sektoru
Obrazac PPD-SU – samostalni umetnici15/10/2008prijava-za-doprinose-samostalni-umetnici
Obrazac OZU i RIP – estradni programi02/10/2008prijava-za-upis-u-registar-estradni-program
Obrazac ONSZ-I02/10/2008zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
Obrazac ERP i PERP – registar poslodavaca15/11/2006registar-poslodavaca