Odgovori na dilemu da li u penziju ići u 2014. ili u 2015. godini

Na dilemu kada ići u penziju – u 2014. ili u 2015. godini, značajno utiču izmene koje su utvrđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, broj 75/14). Naime, upravo izmene koje se odnose na uslove za sticanje prava na starosnu penziju su bitne i opredeljujuće za izbor kada ići u penziju, u ovoj ili narednoj godini, pod uslovom da je ovaj izbor uopšte moguć, što zavisi od konkretne situacije u kojoj se nalazi svaki osiguranik pojedinačno. Te izmene, počev od 1. januara 2015. godine su sledeće:

  • Povećanje uslova za starosnu penziju za osiguranike žene sa 60 na 65 godina života, s tim što se ovaj uslov postupno povećava, i to u 2015. godini za šest meseci i u toj godini iznosi 60 godina i 6 meseci života, uz minimalni uslov od 15 godina staža osiguranja i ukidanje prava na starosnu penziju sa tzv. “punim stažom”;
  • Uvođenje prava na prevremenu starosnu penziju i, s tim u vezi, utvrđivanje trajnog umanjenja iznosa prevremene starosne penzije za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenja opšte starosne granice (na godišnjem nivou 4,08%), odnosno uvođenje tzv. “penala”;
  • Utvrđivanje dodatnog uslova za snižavanje starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju za osiguranike koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem tzv. “beneficirani staž”, da su navršili najmanje 2/3 staža osiguranja na tim radnim mestima, u odnosu na ukupan staž osiguranja;
  • Bliža definicija određenih kategorija osiguranika (MUP, BIA i dr.), u smislu isključenja onih osiguranika koji rade na administrativnim i tehničkim poslovima, kao i brža dinamika povećanja starosnog uslova na godišnjem nivou.
  • Izjednačavanje računanja staža osiguranja do 45 godina, kao i staža osiguranja do 40 godina, kod određivanja visine penzije.

O svemu napred navedeno detaljno pišemo u broju 27/2014 časopisa “Informator”, a preporučujemo i:

Prečišćen tekst Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
(“Sl. glasnik RS” br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14)