Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana


Članom 12. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/20) propisano je da 7.05.2020. godine PRESTAJE DA VAŽI Uredba o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Sl. glasnik RS“, br. 63/20).


 

U „Sl. glasniku RS“, br. 63/2020 objavljena je Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana, koja je stupila na snagu 30.04.2020. godine, i koju prenosimo u nastavku:

 

„Na osnovu člana 1. Zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 62/20), člana 16. stav 3. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 i 60/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 − dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana

1. Dozvoljava se kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom odlukom.

Dok borave u parkovima i na javnim površinama iz stava 1. ove tačke građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.“