Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju


NAPOMENA: navedena Odluka je prestala da važi 22.05.2020. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju (“Sl. glasnik RS” br. 76/20).


U “Sl. glasniku RS”, broj 37/2020 objavljena je Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju, koja je stupila na snagu 19.03.2020. godine, i koju prenosimo u nastavku:

 

“Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS”, broj 24/18), člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i člana 2. st. 3. i 4. Uredbe o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 98/18),

Vlada donosi

ODLUKU

o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

1. Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju – u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.

2. Izuzetno, u skladu sa nacionalnim interesima i iz humanitarnih razloga, ulazak preko graničnih prelaza u Republiku Srbiju može se privremeno omogućiti na osnovu odobrenja nadležnog organa državne uprave.

3. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke sprovodi se u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

4. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke počinje od 20. marta 2020. godine od 08.00 časova.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”


 U Ekspert“-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca) možete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.