Oporezivanje prenosa prava svojine na polovnim motornim vozilima

Motorno vozilo je takvo vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namenjeno za prevoz lica i stvari na putevima ili koje služi za vuču priključnih vozila namenjenih za prevoz lica i stvari, osim:

 • vozila za prevoz lica i stvari koja se kreću po šinama,
 • bicikala sa motorom,
 • traktora i
 • drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namenjena za prevoz lica i stvari

(član 10. tačka 27) Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list SFRJ", br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91 i "Sl. list SRJ", br. 34/92, 13/93, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02 i "Sl. glasnik RS", br. 101/05 i 41/09).
/Prečišćen tekst Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima možete pronaći u "EKSPERT"-u/.

 

To su:

 • motocikl (motorno vozilo sa dva točka, sa bočnom prikolicom ili bez nje, kao i motorno vozilo na tri točka – ako njegova masa nije veća od 400 kg);
 • putnički automobil (motorno vozilo namenjeno prevozu lica koje, pored sedišta za vozača, ima najviše osam sedišta);
 • teretno vozilo (svako motorno vozilo namenjeno prevozu stvari);
 • kombinovano vozilo (motorno vozilo namenjeno istovremenom prevozu lica i stvari);
 • autobus (motorno vozilo namenjeno prevozu lica koje, pored sedišta za vozača, ima više od osam sedišta); i
 • trolejbus (motorno vozilo namenjeno prevozu lica koje, pored sedišta za vozača, ima više od osam sedišta i koje je, radi napajanja motora električnom energijom, vezano za električni provodnik).

 

Skrećemo pažnju na to da je "novim" Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/09), koji počinje da se primenjuje 11. decembra 2009. godine, u članu 7. st. 1. tač. 33), motorno vozilo definisano kao vozilo koje se pokreće snagom spostvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila.
/Tekst novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima takođe možete pronaći u "EKSPERT"-u/

 

To su:

 • moped (motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon);
 • laki tricikl (motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon);
 • motocikl (motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon);
 • teški tricikl (motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon);
 • laki četvorocikl (motorno vozilo sa četiri točka, čija masa ne prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon);
 • teški četvorocikl (motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW);
 • vozilo za prevoz putnika (motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica, čija je masa veća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW);
 • teretno vozilo (motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW);
 • radna mašina (motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova – kombajn, valjak, grejder, utovarivač, rovokopač, buldožer, viljuškar i sl., i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h);
 • traktor (motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor);
 • motokultivator (motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW);
 • vozilo od istorijskog značaja – oldtajmer (motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa).

 

U "Informator"-u broj 20/09 od 6. oktobra 2009. godine detaljno pišemo o:

 • zakonskoj uređenosti poreza na prenos prava svojine na polovnom motornom vozilu,
 • oporezivanju prometa polovnih motornih vozila porezom na dodatu vrednost,
 • oporezivanju prenosa prava svojine na polovnim motornim vozilima prema odredbama Zakona o porezima na imovinu

Sastavni deo teksta je i primer Ugovora o prodaji i kupovini polovnog motornog vozila.