Priručnik za sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

 
Priručnik za sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom – Zakon, pravilnici, odluke, rešenja, instrukcije, uputstva, ogledni primeri zahteva, rešenja i obrazaca možete naručiti ovde.

SADRŽAJ:

 • ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
  („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05, 107/09)
  • OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8.)
  •  PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM (čl. 9. do čl. 25.)
   • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta (čl. 10. do čl. 13.)
   • Roditeljski dodatak (čl. 14. do čl. 16.)
   • Dečiji dodatak (čl. 17. do čl. 22.)
   • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja (član 23.)
   • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju (član 24.)
   • Regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica (član 25.)
  • POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA (čl. 26. do čl. 33.)
  • KAZNENE ODREDBE (čl. 34. do čl. 36.)
  • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 37. do čl. 39.)
   • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 115/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst
   • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 107/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
  („Sl. glasnik RS“, br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11 – US)
  • Primer popunjenog obrasca NZ-1 – Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada
  • Primer popunjenog obrasca NZ-3 – Evidencioni list o isplaćenim naknadama zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  • Primer popunjenog obrasca NZ-4 – Izveštaj o utrošenim sredstvima za isplatu prava predvićenih zakonom
  • Obrazac RD-1 – Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
  • Obrazac RD-2 – Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
  • Obrazac DD-1 – Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
  • Obrazac DD-1a – Podaci o drugim članovima porodice
  • Obrazac DD-1b – Podaci o deci na hraniteljstvu ili starateljstvu
  • Primer popunjenog obrasca DBS – Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama
  • Primer popunjenog obrasca DSR – Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  („Službeni glasnik RS“, br. 30/02)
  • Obrazac NZ-2 – Obračun ukupno potrebnih sredstava za isplate prava utvrđenih zakonom
 • Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
  („Službeni glasnik RS“, br. 1/02)
 • Instrukcija opštinskim – gradskim upravama o sprovođenju Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
  (Ministarstvo rada i socijalne politike, br. 011-00-413/2011-13 od 23.05.2011.)
  • Primer 1: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta kada podnosilac zahteva pravo koristi u kontinuitetu
  • Primer 1/1: Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta (pozitivno rešenje)
  • Primer 2: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta lica koje samostalno obavlja delatnost kada pravo koristi u kontinuitetu
  • Primer 2/1: Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta licu koje samostalno obavlja delatnost (pozitivno rešenje)
  • Primer 3: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta lica koje samostalno obavlja delatnost kada pravo koristi u kontinuitetu
  • Primer 3/1: Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta licu koje samostalno obavlja delatnost (negativno rešenje)
  • Primer 4: Zahtev za korišćenje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva
  • Primer 4/1: Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva (pozitivno rešenje)
  • Primer 5: Zahtev za korišćenje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva lica koje samostalno obavlja delatnost
  • Primer 5/1: Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva licu koje samostalno obavlja delatnost (pozitivno rešenje)
  • Primer 6: Zahtev za korišćenje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva
  • Primer 6/1: Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva (negativno rešenje)
  • Primer 7: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta
  • Primer 7/1: Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta (pozitivno rešenje)
  • Primer 8: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta lica koje samostalno obavlja delatnost
  • Primer 8/1: Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta licu koje samostalno obavlja delatnost (pozitivno rešenje)
  • Primer 9: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta
  • Primer 9/1: Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta (negativno rešenje)
  • Primer 10: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  • Primer 10/1: Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta (pozitivno rešenje)
  • Primer 10/2: Mišljenje Komisije za ocenu psihofizičke ometenosti deteta
  • Primer 11: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta lica koje samostalno obavlja delatnost
  • Primer 11/1: Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta (pozitivno rešenje)
  • Primer 11/2: Mišljenje Komisije za ocenu psihofizičke ometenosti deteta
  • Primer 12: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  • Primer 12/1: Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta (negativno rešenje)
  • Primer 12/2: Mišljenje Komisije za ocenu psihofizičke ometenosti deteta
  • Primer 13: Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
  • Primer 13/1: Pravo na roditeljski dodatak majke (pozitivno rešenje)
  • Primer 14: Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
  • Primer 14/1: Pravo na roditeljski dodatak majke (negativno rešenje)
  • Primer 15: Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
  • Primer 15/1: Pravo na roditeljski dodatak oca (pozitivno rešenje)
  • Primer 16: Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
  • Primer 16/1: Pravo na roditeljski dodatak oca (negativno rešenje)
  • Primer 17: Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
  • Primer 17/1: Pravo na dečiji dodatak za dete pod starateljstvom (pozitivno rešenje)
  • Primer 17/2: Pravo na dečiji dodatak za sopstvenu decu (negativno rešenje)
  • Primer 18: Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
  • Primer 18/1: Pravo na dečiji dodatak (pozitivno rešenje)
  • Primer 19: Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
  • Primer 19/1: Pravo na dečiji dodatak za sopstvenu decu (negativno rešenje)
  • Primer 20: Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete bez roditeljskog staranja
  • Primer 20/1: Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete bez roditeljskog staranja (pozitivno rešenje)
  • Primer 21: Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete bez roditeljskog staranja
  • Primer 21/1: Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete bez roditeljskog staranja (negativno rešenje)
  • Primer 22: Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete sa smetnjama u razvoju
  • Primer 22/1: Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete sa smetnjama u razvoju (pozitivno rešenje)
  • Primer 23: Zahtev za naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete sa smetnjama u razvoju
  • Primer 23/1: Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete sa smetnjama u razvoju (negativno rešenje)
  • Primer 24: Obrazac NZ-2 – Obračun ukupno potrebnih sredstava za isplatu prava utvrđenih zakonom
 • Instrukcija centrima za socijalni rad o načinu izdavanja uverenja organa starateljstva o činjenicama od značaja za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom
  (Ministarstvo rada i socijalne politike, br. 011-00-413/2011-13 od 28.06.2011.)
  • Primer popunjenog obrasca FP-O – Uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete
  • Primer popunjenog obrasca HSU – Uverenje organa starateljstva o činjenici smeštaja deteta u porodicu hranitelja, staratelja, odnosno usvojitelja
  • Primer popunjenog obrasca RD-M – Uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, da nema decu prethodnog reda rođenja na smeštaju u ustanovi socijalne zaštite, hraniteljskoj – starateljskoj porodici, ili datu na usvojenje
  • Primer popunjenog obrasca RD-O – Uverenje organa starateljstva da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev, te da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
 • Uputstvo službama društvene brige o deci o primeni Pravilnika o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
  (Ministarstvo za socijalna pitanja, broj: 011-00-8/2002-08 od 17.01.2002.)
 • Uputstvo o postupku i načinu obračuna i isplate naknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta za zaposlene kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak i poslodavca koji u dužem vremenskom periodu (više od tri meseca) ne isplaćuju zarade
  (Ministarstvo za socijalna pitanja, broj: 183-00-2315/2002-10 od 10.12.2002.)
 • Obaveštenje predškolskim ustanovama o izmenama u finansiranju ustanova u vezi sa primenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (Ministarstvo za socijalna pitanja, broj: 011-00-127/2002-08 od 9.06.2002.)
 • Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda
  („Sl. list grada Beograda“, br. 1/09, 6/10, 28/10 – US, 45/10, „Sl. gl. RS“, br. 49/10 – US)
 • Uputstvo o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda
  („Sl. list grada Beograda“, br. 12/09, 8/10, 1/11)
  • Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji
  • Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje zaposlenoj porodilji
 • Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2011. godinu /Beograd/
  („Sl. list grada Beograda“, br. 43/10)
 • Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete /APV/
  („Sl. list APV“, br. 13/05)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo dete /APV/
  („Sl. list APV“, br. 13/05)
  • Obrazac RD-1 – Izveštaj o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak za prvo dete
 • Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci /APV/
  („Sl. list APV“, br. 9/06)
 • Rešenje /o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci za 2011. godinu – APV/
  („Sl. list APV“, br. 3/11)
 • Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke /APV/
  („Sl. list APV“, br. 8/05)
 • Rešenje /o utvrđivanju nominalnog iznosa novčane pomoći porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke za 2011. godinu – APV/
  („Sl. list APV“, br. 3/11)
 • Odluka o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom /Novi Sad/
  („Sl. list grada Novog Sada“, br. 30/10, 45/10)
 • Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći i novogodišnjeg poklona /Novi Sad/
  („Sl. list grada Novog Sada“, br. 11/11)
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša
  („Sl. list grada Niša“, br. 66/10, 71/10 – ispravka)
 • Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad /opština Žitorađa/
  („Sl. list grada Niša“, br. 122/08, 30/09, 63/10)
 • Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete /opština Doljevac/
  („Sl. list grada Niša“, br. 99/05, 34/10)
 • Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad /opština Svrljig/
  („Sl. list grada Niša“, br. 90/07, 85/08)
 • Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada /Subotica/
  („Sl. list grada Subotice“, br. 6/09)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada /Subotica/
  („Sl. list grada Subotice“, br. 11/09, 12/09 – ispravka)
  • Obrazac RDG-1 – Zahtev majke za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada
  • Obrazac RDG-2 – Zahtev oca za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada
 • Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2011. godinu /Subotica/
  („Sl. list grada Subotice“, br. 6/11)
 • Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak za prvo dete /Kragujevac/
  („Sl. list grada Kragujevca“, br. 5/09 – prečišćen tekst)
 • Odluka o utvrđivanju visine roditeljskog dodatka za prvo dete /Kragujevac/
  („Sl. list grada Kragujevca“, br. 35/08)
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke /Kragujevac/
  („Sl. list grada Kragujevca“, br. 7/07)
 • Odluka o pravu na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete /Kraljevo/
  („Sl. list grada Kraljeva“, br. 12/09)
 • Odluka o posebnom roditeljskom dodatku /Smederevo/
  („Sl. list grada Smedereva“, br. 18/09 – prečišćen tekst)
 • Odluka o društvenoj brizi o deci /Kruševac/
  („Sl. list grada Kruševca“, br. 7/10)
 • Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Fonda za populacionu politiku grada Kruševca
  („Sl. list grada Kruševca“, br. 1/10)
 • Odluka o novčanoj pomoći porodici sa decom na teritoriji grada Loznice
  („Sl. list grada Loznice“, br. 3/09)
 • Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad /opština Bogatić/
  („Sl. list opšt. Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac“, br. 31/06, 4/07, 11/07,
  „Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“, br. 10/11)
 • Odluka o većem obimu prava porodici sa decom /opština Vladimirci/
  („Sl. list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“, br. 36/08)
 • Odluka o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama /Jagodina/
  („Sl. glasnik grada Jagodina“, br. 2/09, 3/09, 6/09, 11/10, 1/11)
 • Odluka o novčanoj naknadi za prvorođeno dete u 2011. godini /Požarevac/
  („Sl. glasnik grada Požarevca“, br. 12/10)
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu naknadu porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke u 2011. godini /Požarevac/
  („Sl. glasnik grada Požarevca“, br. 4/11)
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva
  („Sl. list grada Pančeva“, br. 5/11 – prečišćen tekst)
 • Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete /Kikinda/
  („Sl. list opštine Kikinda“, br. 3/04, 24/09, 13/11)