Rok za dostavljanje dokumentacije u vezi sa kreditnim poslovima za koje je izveštavanje izvršeno za vreme trajanja vanrednog stanja ističe 16. maja 2020. godine

Saglasno Odluci o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, 56/13, 4/15, 42/20), o čijim smo poslednjim dopunama (kojima su dodate tač. 19a i 19b koje regulišu izveštavanje za vreme trajanja vanrednog stanja i po isteku vanrednog stanja) pisali u „Informator“-u 11/2020, rezidenti koji su u uslovima vanrednog stanja izveštavali Narodnu banku Srbije o kreditnim poslovima sa inostranstvom (u elektronskom obliku), u obavezi su da u roku od 10 dana od dana prestanka vanrednog stanja,  Narodnoj banci Srbije dostave U PAPIRNOM OBLIKU dokumentaciju na osnovu koje su overeni obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Vanredno stanje je ukinuto 6. maja 2020. godine, stupanjem na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 65/20), što znači da 16. maja 2020. godine – deset dana od dana prestanka vanrednog stanja, ističe rok za dostavljanje napred pomenute dokumentacije Narodnoj banci Srbije.

► Da podsetimo, Odlukom su propisani sledeći obrasci:

 • Obrazac KZ-2 – Izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-3A – Plan korišćenja po kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-3B – Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-5 – Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju
 • Obrazac KZ-7 – Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju
 • Obrazac KO-2 – Izveštaj o kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-3A – Plan korišćenja po kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-3B – Realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju
 • Obrazac KO-5 – Izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju
 • Obrazac KOD – Izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima
 • Obrazac DE – Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana
 • Obrazac G-1 – Izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
 • Obrazac G-2 – Izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu
 • Obrazac FL-1 – Izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
 • Obrazac FL-2 – Izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta
 • Obrazac O-1 – Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana
 • Obrazac P-1 – Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana
 • Obrazac P-2 – Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok.