Rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a za januar 2024. godine je 12. februar 2024. godine

Prema članu 18. stav 1. Pravilnika o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 47/23 i 116/23), elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a vrši se zbirno, odnosno pojedinačno za poreski period u roku od deset dana po isteku poreskog perioda, unosom određenih podataka u odgovarajući interfejs sistema elektronskih faktura, i to: 1) Zbirna evidencija PDV; 2) Pojedinačna evidencija PDV.

Shodno navedenoj odredbi, elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a za januar 2024. godine vrši se 10. februara 2024. godine, ali kako ovaj dan pada u subotu, u skladu sa članom 80. stav 5.  Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 – aut. tumačenje, 2/23 – US), kojim je propisano da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, navedeni rok se pomera na 12. februar 2024. godine.

U broju 2/2024 časopisa „PDV“ pišemo detaljno o posebnoj obavezi elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a.