Ukratko o zateznoj kamati

Ukratko o zateznoj kamati.. 

 

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01, „Sl. glasnik RS“, br. 31/11 i 73/12 – US):

Zakon o visini stope zatezne kamate

„Član 1.

Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze plaća zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi utvrđenoj ovim zakonom.

Član 2.

Stopa zatezne kamate sastoji se od:

1. mesečne stope rasta potrošačkih cena

2. fiksne stope od 0,5% mesečno.

Član 3.

(1) Obračun duga uvećanog za zateznu kamatu vrši se tako da se fiksna stopa od 0,5% množi iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi iz člana 2. tačka 1. ovog zakona, primenom konformne metode.

(2) Za mesec za koji nije poznata stopa rasta potrošačkih cena, primenjuje se poslednja objavljena mesečna stopa rasta potrošačkih cena.

(3) Za mesec za koji je stopa rasta potrošačkih cena jednaka nuli ili je negativna, mesečna stopa zatezne kamate jednaka je fiksnoj stopi iz člana 2. tačka 2. ovog zakona.


Odlukom Ustavnog suda IUz-82/2009 („Sl. glasnik RS“, br. 73/12) utvrđeno je da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ“, broj 9/01), u delu koji glasi: „primenom konformne metode“, nije u saglasnosti sa Ustavom i da prestaje da važi danom objavljivanja te odluke u „Službenom glasniku RS“, tj. 27. jula 2012. godine.


Član 4.

Za mesece u kojima je zbog jednokratne korekcije cena, stopa rasta potrošačkih cena za 10 procentnih poena ili više, veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, za stopu iz člana 2. tačka 1. ovog zakona uzima se aritmetička sredina između referentne kamatne stope Narodne banke Srbije i mesečne stope rasta potrošačkih cena.

Član 5.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na dužničko-poverilačke odnose za koje je visina stope zatezne kamate utvrđena drugim zakonom.

Član 5a

Republički zavod za statistiku objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o mesečnim stopama rasta potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji podatke o visini referentne kamatne stope.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ“, br. 32/93, 24/94 i 28/96).

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

ODREDBE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
(„Sl. glasnik RS“, br. 31/11)
KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST ZAKONA

Član 6.

Pri obračunu zatezne kamate za period od 1. januara 2011. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, uzima se u obzir mesečna stopa rasta cena na malo za decembar 2010. godine.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Izračunavanje stope zatezne kamate

Zatezna kamata izračunava se za neblagovremeno plaćene obaveze po osnovu dužničko poverilačkih odnosa po sledećem opštem obrascu:

Gde je: K = stopa zatezne kamate, Kp = stopa rasta potrošačkih cena u RS (indeks potrošačkih cena – 100), 0,5 = fiksna stopa

Ovako utvrđena kamata se odnosi na mesečni nivo, a ukoliko je potrebno obračunati kamatu za kraći ili duži vremenski period,  potrebno je izračunati koeficijent za određeni broj dana.

 

Dnevne koeficijente redovno objavljujemo u časopisu „Informator“ i na sajtu u okviru rubrike: