Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-


Članom 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 149/20) propisano je da danom stupanja na snagu tog Zakona 12.12.2020. godine PRESTAJE DA VAŽI dole navedena Uredba.


U „Sl. glasniku RS“, broj 48/20 objavljena je Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Osnovni tekst Uredbe je stupio na snagu 1.04.2020. godine, a dopuna Uredbe (u članu 1. dodat je stav 2.) koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 81/20 je na snazi od 13.06.2020. godine.

Prečišćen tekst Uredbe dajemo u nastavku:

„Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Član 1.

Zaposleni u zdravstvenim ustanovama, zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite i lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na dodatak na osnovnu platu iz stava 1. ovog člana ostvaruju i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite i zdravstveni radnici u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, počev od plate za jun 2020. godine.

Član 2.

Dodatak na osnovnu platu iz člana 1. ove uredbe primenjuje se sve dok se ne steknu uslovi da se, saglasno visini dodatka iz člana 1. ove uredbe, izmene elementi za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2020. godine.“