Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)


Članom 3. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila („Sl. glasnik RS“, br. 65/20) propisano je da, do stupanja na snagu odgovarajućeg zakona, NASTAVLJA DA VAŽI  Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 41/20 i 43/20).


Vlada RS, uz supotpis predsednika Republike, donela je  Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, broj 41/2020). Osnovni tekst Uredbe je stupio na snagu 24.03.2020. godine, a dopuna Uredbe koja je objaljena u „Sl. glasniku RS“, br. 43/20 (kojom je dodat član 3a) je stupila na snagu 27.03.2020. godine

Prečišćen tekst Uredbe glasni:

„Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU
o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Član 1.

Ovom uredbom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja.

Član 2.

Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 tokom vanrednog stanja, te za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Član 3a

U postupcima utvrđivanja, plaćanja, naplate i kontrole javnih prihoda poreskih  i carinskih obveznika, primena ove uredbe ograničena je isključivo na rokove za podnošenje pravnih lekova protiv prvostepenih rešenja i zaključaka nadležnih poreskih i carinskih organa.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.“


 U Ekspert„-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca) možete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.