Uredba o prometu sa APKM – izmene i dopune

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ( u daljem tekstu: Izmena Uredbe o prometu sa APKM).

Izmena Uredbe o prometu sa APKM objavljena je u "Sl. glasniku RS", broj 68/2011, a stupila je na snagu 16. septembra 2011. godine.

Izmenom Uredbe o prometu sa APKM izvršene su sledeće izmene i dopune Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 15/05; u daljem tekstu: Osnovna Uredba o prometu sa APKM):

 • mesto prometa kod vršenja telekomunikacionih usluga utvrđuje se na drugačiji način u odnosu na promet tih usluga na teritoriji Republike Srbije van APKM;
 • kod prometa dobara domaćeg porekla sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM izvršene su sledeće izmene i dopune:
  • posebno je uređen promet motornih vozila sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM;
  • preciziraju se pojedine odredbe koje uređuju ovaj promet;
 • kod prometa dobara domaćeg porekla sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM izvršene su sledeće izmene i dopune:
  • dopunjuju se odredbe o obezbeđivanju dokaza za oslobođenje od PDV za dobra koja su otpremljena na APKM;
  • uvodi se novi dokaz za ostvarivanje oslobođenja od PDV za naftu i derivate nafte koja su otpremljeni na APKM.

Promet telekomunikacionih usluga

U skladu sa članom 12. stav 3. tačka 4) podtačka (2) Zakona o PDV-u ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07), mesto prometa telekomunikacionih usluga određuje se prema mestu u kojem primalac usluge obavlja delatnost, odnosno ima sedište ili prebivalište. U skladu sa takvim uređenjem mesta prometa telekomunikacionih usluga, PDV se nije plaćao ako je sedište ili prebivalište primaoca tih usluga inostranstvo.

U skladu sa članom 2. Osnovne Uredbe o prometu sa APKM, ovaj princip se primenjivao i u prometu telekomunikacionih usluga sa licima na teritoriji APKM, odnosno PDV se nije plaćao ako primalac telekomunikacionih usluga ima sedište ili prebivalište na teritoriji APKM. Reč je najčešće o uslugama mobilne telefonije.

Izmenom Uredbe o prometu sa APKM dopunjen je član 2. Osnovne Uredbe o prometu sa APKM sa novim stavom 2. prema kojem izuzetno od odredbe člana 12. stav 3. tačka 4) podtačka (2) Zakona o PDV-u, mestom prometa telekomunikacionih usluga u prometu sa APKM smatra se mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost.

Prema tome, u skladu sa ovom dopunom, od 16. septembra 2011. godine na promet telekomunikacionih usluga koje vrše obveznici PDV-a sa teritorije Republike Srbije van APKM licima (pravnim ili fizičkim) čije je sedište ili prebivalište na teritoriji APKM, PDV se plaća.
Promet dobara domaćeg porekla sa teritorije APKM
na teritoriju Republike Srbije van APKM

Promet motornih vozila

Izmenom Uredbe o prometu sa APKM posebno je, u okviru novog poglavlja "Promet motornih vozila" i novih čl. 8a do 8g Uredbe, uređen promet motornih vozila koji vrše lica (pravna i fizička) sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM. Inače, poreski tretman je ostao isti, na promet motornih vozila sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM PDV se plaća, s tim što se sada kroz poseban postupak sprečavaju moguća izbegavanja plaćanja PDV.

U skladu sa članom 8a Uredbe, prometom motornih vozila na koji se plaća PDV smatra se prenos prava raspolaganja na motornim vozilima od strane lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji APKM licu sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Republike Srbije van APKM. Postupak obračunavanja i plaćanja PDV-a je sledeći:

Prema članu 8b Uredbe, lice sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Kosova, koje vrši promet motornih vozila sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije dostavlja Posebnom odeljenju (nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave) račun, odnosno drugi dokument o prometu motornih vozila, kao i dokument na osnovu kojeg je steklo pravo raspolaganja na tim dobrima.

Račun, odnosno drugi dokument iz prethodnog stava sadrži sledeće podatke:

 • naziv, odnosno ime i prezime i adresu lica sa teritorije APKM;
 • mesto i datum prometa;
 • naziv, odnosno ime i prezime i PIB lica sa teritorije Republike van APKM;
 • vrstu motornog vozila i druge podatke o motornom vozilu (npr. broj motora, broj šasije);
 • cenu motornog vozila.

Prema članu 8v Uredbe, Posebno odeljenje obračunava PDV i popunjava Obračunski list za PDV. Obračunati PDV uplaćuje se na propisani uplatni račun. Po uplati obračunatog PDV-a nadležna organizaciona jedinica Uprave za trezor izdaje potvrdu o plaćenom PDV-u. Potvrda o plaćenom PDV-u sadrži sledeće podatke:

 • naziv, odnosno ime i prezime i adresu uplatioca;
 • datum uplate;
 • broj računa uplatioca ako je plaćanje obračunatog PDV-a izvršeno prenosom novčanih sredstava sa računa uplatioca;
 • iznos plaćenog PDV-a;
 • broj uplatnog računa sa pozivom na PIB primaoca dobara;
 • broj Obračunskog lista za PDV.
Prema članu 8g Uredbe, obračunski list za PDV i potvrda o plaćenom PDV-u smatraju se dokazima o izmirenim poreskim obavezama u smislu propisa kojima se uređuje registracija motornih vozila.
Preciziranje odredaba koje uređuju promet dobara domaćeg porekla
sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM
Preciziranje se odnosi na naziv organa koji izdaje potvrdu o plaćenom PDV-u pri unosu dobara domaćeg porekla na teritoriju republike van APKM s obzirom da je taj organ promenio naziv. Potvrdu o plaćenom PDV-u izdaje Uprava za trezor, a ranije je stajalo "nadležna organizaciona jedinica Uprave za javna plaćanja".

 
Promet domaćih dobara sa teritorije
Republike van APKM na teritoriju APKM
Preciziranje odredbi koje propisuju obezbeđivanje dokaza
za oslobođenje od PDV-a za dobra koja su otpremljena na APKM

U skladu sa članom 10. Osnovne Uredbe o prometu sa APKM, na promet domaćih dobara (dobra domaćeg porekla i dobra stranog porekla koja su stavljena u slobodan promet na teritoriji Srbije) koji izvrše obveznici PDV-a sa teritorije Srbije na teritoriju Kosova, PDV se ne plaća, pod uslovom da su dobra otpremljena na teritoriju Kosova, a kao dokaz da su domaća dobra otpremljena na APKM služe:

 • Evidencioni list overen od strane Posebnog odeljenja;
 • izvod iz poslovnog računa obveznika PDV-a da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV-a – isporučioca dobara;
 • dokaz o izvršenoj prodaji deviza Narodnoj banci Srbije odnosno ostvarenoj dinarskoj protivvrednosti od prodaje tih deviza, ako je za isporučena dobra plaćanje izvršeno u devizama.

Izmenom Uredbe o prometu sa APKM sada se precizira da u slučaju kada je primalac dobara sa teritorije APKM fizičko lice, kao dokaz o uplati novčanih sredstava, umesto izvoda sa računa isporučioca dobara, služi dokument o uplati fizičkog lica – primaoca dobara na račun isporučioca dobara.

Takođe, precizira se da se prodaja deviza može izvršiti i poslovnoj banci.

Dakle, dokazi su suštinski ostali isti, s tim da je precizirano šta se smatra dokazom u slučaju prometa dobara sa fizičkim licem sa teritorije APKM, kao i da se dokaz o prodaji deviza može obezbediti prodajom tih deviza bilo kojoj poslovnoj banci, a ne samo Narodnoj banci Srbije.
Obezbeđivanje dodatnog dokaza za ostvarivanje oslobođenja za PDV
po osnovu prometa nafte i derivate nafte na teritoriju APKM

U slučaju kada obveznik PDV-a vrši promet nafte i derivata nafte sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, Izmenom Uredbe o prometu sa APKM propisuje se dodatni dokaz za ostvarivanje oslobođenja od plaćanje PDV-a po tom osnovu.

Pored dokaza iz člana 10. stav 4. Uredbe, obveznik je dužan da obezbedi i dokaz o plaćenom PDV-u za unos nafte i naftnih derivata na teritoriju APKM.

Pri tom, Izmenom Uredbe o prometu sa APKM nije precizirano ko, gde i po kojim propisima plaća PDV pri unosu nafte i derivata nafte na APKM (primalac nafte i derivate nafte, na koje uplatne račune, po propisima Republike Srbije ili po propisima UNMIK ili privrednih institucija). Prema sadašnjim saznanjima, misli se na PDV koji se plaća u skladu sa propisima koji se primenjuju na teritoriji Kosova, ma čiji to bili.

Dakle, za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za PDV za promet nafte i naftnih derivata, koji je izvršen od 16. septembra 2011. godine, osim dokaza koji smo naveli u prethodnoj tački, obveznik PDV-a treba da poseduje i dokaz o plaćenom PDV za unos navedenih dobara na teritoriju APKM. Ako tog dokaza nema – dužan je da na taj promet obračuna i plati PDV.
U broju 10/2011 časopisa "PDV" detaljno ćemo pisati o ovoj temi.
Prečišćen tekst Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 15/05 i 68/11) možete naći u EKSPERT-u.