Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19

U „Sl.. glasniku RS“, br. 54/20 od 10.04.2020. objavljena je Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19koja stupa na snagu 10.04.2020. a važi do 1.07.2021. godine,

Tekst Uredbe dajemo u nastavku:

„Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 7. stav 4. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 73/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi,

UREDBU  
O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA OZBILJNOG POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANOG EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID – 19

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID –19 (državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu).

Član 2.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu je uvek usklađena državna pomoć ako su ispunjeni kriterijumi iz čl. 3 – 8. ove uredbe.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu se može dodeliti putem sledećih instrumenata:

– državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencije, otpisa duga, poreskih olakšica;

– državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencionisanih kamatnih stopa za kredite;

– državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku garancija za kredite pod uslovima povoljnijih od tržišnih;

– državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje;

– državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbegavanja otpuštanja tokom epidemije zarazne bolesti COVID – 19;

– državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku kratkoročnog osiguranja izvoza.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu može se dodeliti učesnicima na tržištu koji nisu bili u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) na dan 31. decembra 2019. godine.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencije, otpisa duga,
povoljnijih uslova plaćanja, poreskih i drugih olakšica

Član 3.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencije, povoljnijih uslova plaćanja (npr. subvencionisane kamatne stope na kredite ili garancije države ili svakog pravnog lica koje raspolaže i/ili upravlja javnim sredstvima date po uslovima povoljnijim od tržišnih), otpisa duga, poreskih i carinskih olakšica ili drugog instrumenta dodeljuje se u obliku šeme pri čemu:

– nominalni iznos pojedinačne pomoći po učesniku na tržištu ne prelazi 800.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena;

– se pomoć izražava bruto iznosu, tj. u iznosu pre odbitka poreza ili drugih troškova;

– šema mora sadržati ukupan procenjeni iznos sredstava.

Pomoć na osnovu šeme iz stava 1. ovog člana se dodeljuje najkasnije do 31. decembra 2020. godine, osim za pomoć u obliku poreskih olakšica koja se dodeljuje do trenutka isteka roka za podnošenje poreske prijave za 2020. godinu.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencionisanih kamatnih stopa za kredite

Član 4.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencionisanih kamatnih stopa za kredite dodeljuje se pojedinačnom učesniku na tržištu do nominalnog iznosa utvrđenim članom 3. stav 1. tačka 1) ove uredbe ili sa kamatnim stopama koje su:

1) najmanje jednake osnovnoj referentnoj kamatnoj stopi ili drugoj referentnoj stopi koja se primenjivala na dan 1. januar 2020. godine, uvećanoj za maržu kreditnog rizika kako sledi:

Vrsta korisnika

Marža kreditnog rizika za kredite sa rokom dospeća godinu dana

Marža kreditnog rizika za kredite sa rokom dospeća 2-3 godine

Marža kreditnog rizika za kredite sa rokom dospeća 4-6 godina

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća

25 baznih poena

50 baznih poena

100 baznih poena

Veliki privredni subjekti

50 baznih poena

100 baznih poena

200 baznih poena

 

2) iznos glavnice, za kredite sa kamatom obračunatom na način sa rokom dospeća posle 31. decembra 2020. godine, ne sme preći:

– dvostruke godišnje rashode za plate korisnika državne pomoći  (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji učesnika na tržištu, ali formalno na platnoj listi podugovarača ili drugog poslodavaca) za 2019. godinu ili za poslednju dostupnu godinu (ako je učesnik na tržištu osnovan od 1. januara 2019. godine maksimalni iznos kredita ne sme biti veći od procenjenih godišnjih rashoda za plate za prve dve godine poslovanja) ili

– 25% ukupnog prometa korisnika ostvarenog u 2019. godini.

Iznos glavnice može biti veći od iznosa iz stava 1. tačka 2) ovog člana za kredite sa dospećem do 31. decembra 2020. godine uz odgovarajuće obrazloženje korisnika i pod uslovom da je zadržana proporcionalnost.

Krediti u iznosu do 800.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena, mogu biti beskamatni.

Ugovor o kreditu ili drugi pravni osnov za dodelu državne pomoći mora biti potpisan najkasnije do 31. decembra 2020. godine i ograničen na maksimalno šest godina.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku garancija za kredite

Član 5.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu može se dodeliti u obliku garancija za kredite (zajmove) učesnicima na tržištu pod povoljnijim uslovima od tržišnih u iznosu višem od nominalnog iznosa iz člana 3. stav 1. tačka 1) ove uredbe ako:

– je premija garancije utvrđena za konkretan zajam postavljena na minimalni nivo, koja će se povećavati progresivno kako se trajanje kredita pokrivenog garancijom povećava:

Vrsta korisnika

Za prvu godinu

Od druge do treće godine

Od četvrte do šeste

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća

25 baznih poena

50 baznih poena

100 baznih poena

Veliki privredni subjekti

50 baznih poena

100 baznih poena

200 baznih poena

– je garancija odobrena najkasnije do 31. decembra 2020. godine;

– iznos glavnice, za kredite sa rokom dospeća posle 31. decembra 2020. godine, ne prelazi:

(1) dvostruke godišnje rashode za plate korisnika državne pomoći (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji učesnika na tržištu ali formalno na platnoj listi podugovarača ili drugog poslodavaca) za 2019. godinu ili za poslednju dostupnu godinu (ako je učesnik na tržištu osnovan od 1. januara 2020. godine maksimalni iznos kredita ne sme biti veći od procenjenih godišnjih rashoda za plate za prve dve godine poslovanja); ili

(2) 25% ukupnog prometa korisnika ostvarenog u 2019. godini; ili

(3) veći iznos od iznosa predviđenog u podtač. (1) i (2) ove tačke;

– je trajanje garancije ograničeno na najviše šest godina i ako državna garancija ne prelazi:

(1) 90% glavnice kredita ako gubitke srazmerno i pod istim uslovima snosi kreditna institucija i država ili

(2) 35% glavnice kredita ako se gubici najpre pripisuju državi i tek posle kreditnoj instituciji (tj. garancija za prvi gubitak).

Iznos kredita iz stava 1. tačka 3) ovog člana može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodele u sledećih 18 meseci za mala i srednja preduzeća i u sledećih 12 meseci za velike privredne subjekte, uz odgovarajuće obrazloženje i na osnovu izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću (plan likvidnosti može uključivati i obrtni kapital i troškove ulaganja).

Za iznos kredita do 800.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena, garancija može pokriti 100% glavnice kredita.

Iznos glavnice može biti veći od iznosa iz stava 1. tačka 3) ovog člana za kredite sa dospećem do 31. decembra 2020. godine uz odgovarajuće obrazloženje korisnika i pod uslovom da je zadržana proporcionalnost.

Ukoliko se iznos kredita iz stava 1. tačka 4) ovog člana vremenom smanjuje (npr. zato što je počela otplata kredita) zajamčeni iznos proporcionalno se smanjuje. 

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencija za plate zaposlenih radi izbegavanja otpuštanja tokom epidemije zarazne bolesti COVID – 19

Član 6.

Mera pomoći u obliku subvencija za plate zaposlenih ne predstavlja državnu pomoć ako se primenjuje na celokupnu privredu odnosno sve učesnike na tržištu bez izuzetka.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku subvencija za plate zaposlenih može se dodeliti ako su ispunjeni sledeći uslovi:

– cilj pomoći je očuvanje radnog mesta tokom epidemije zarazne bolesti COVID –19;

– pomoć se dodeljuje u obliku šeme, odnosno programa za učesnike na tržištu koji pripadaju određenim sektorima, regionima ili učesnicima na tržištu određene veličine koji su posebno pogođeni epidemijom zarazne bolesti COVID – 19;

– plate se subvencionišu najviše 12 meseci od podnošenja zahteva za državnu pomoć i to za zaposlene koji bi bili otpušteni zbog prekida ili smanjenja poslovnih aktivnosti uzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID –19 i ako je zaposleni čija se plata subvencioniše u radnom odnosu tokom celog razdoblja subvencionisanja;

– mesečna subvencija za plate ne prelazi 80 % mesečne bruto plate zaposlenih čija je plata subvencionisana (uključujući poreze i doprinose poslodavca za obavezno socijalno osiguranje).

Davalac može, posebno u korist nižih kategorija plata, obračunati intenzitet pomoći i drugačijom metodom od načina iz stava 2. tačka 4) ovog člana, pod uslovom da je zadržana proporcionalnost pomoći (npr. obračun na osnovu nacionalne prosečne plate ili minimalne plate).

Subvencija za plate može se kombinovati sa drugim opšte dostupnim ili selektivnim merama pomoći zapošljavanju ako kombinovana pomoć ne dovodi do prekomerne nadoknade troškova za plate zaposlenih.

Subvencije za plate mogu se dodatno kombinovati sa odlaganjem plaćanja poreza i odlaganjem plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ako kombinovana pomoć ne dovodi do prekomerne nadoknade troškova za plate zaposlenih.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje

Član 7.

Mera pomoći u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje ne predstavlja državnu pomoć ako se primenjuje na celokupnu privredu odnosno sve učesnike na tržištu bez izuzetka.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku odlaganja plaćanja poreza i/ili doprinosa za socijalno osiguranje odnosi se na plaćanje u ratama odloženih dospelih poreskih obaveza, odobravanje odlaganja bez obračuna kamata, obustavu naplate poreskog duga, omogućavanje bržeg povraćaja poreza ili na drugi način.

Državna pomoć iz stava 2. ovog člana može se dodeliti ako su ispunjeni sledeći uslovi:

– pomoć se dodeljuje u obliku šeme, odnosno programa za učesnike na tržištu koji pripadaju određenim sektorima, regionima ili učesnicima na tržištu određene veličine koji su posebno pogođeni epidemijom zarazne bolesti COVID – 19;

– pomoć se dodeljuje pre 31. decembra 2020. godine;

– krajnji datum primene odlaganja je 31. decembar 2022. godine.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu u obliku kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita

Član 8.

Državne garancije za kratkoročno osiguranje izvoznih kredita od tržišnih rizika su zabranjene, a dozvoljene su samo za osiguranje izvoznih kredita od netržišnih rizika.

Netržišni rizik, u smislu ove uredbe, smatra se epidemija zarazne bolesti COVID – 19.

Svi komercijalni i politički rizici povezani sa izvozom u države članice Evropske unije, Evroazijske ekonomske unije, Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Švajcarsku, Norvešku, Island i Ujedinjeno kraljevstvo smatraju se netržišnim rizikom do 31. decembra 2020. godine.

Kumulacija

Član 9.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu kumulira se međusobno, bez obzira na instrumente dodele pomoći.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pomoć koja se dodeljuje u obliku subvencionisanih kamata na kredite i pomoć koja se dodeljuje u obliku garancija za kredite pod povoljnijim uslovima od tržišnih, ne kumulira se međusobno ako:

– se pomoć odnosi na isti osnovni zajam;

– ukupni iznos zajma po učesniku na tržištu ne prelazi gornju granicu iz člana 4. stav 2. i člana 5. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

Državna pomoć za likvidnost učesnika na tržištu se može kumulirati sa drugim vrstama državne pomoći iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći, ukoliko su istovetni opravdani troškovi.

Vođenje evidencije

Član 10.

Davalac državne pomoći za likvidnost učesnika na tržištu vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i Komisiji za kontrolu državne pomoći (u daljem tekstu: Komisija) dostavlja izveštaj o državnoj pomoći, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen, najkasnije do 1. juna 2021. godine.

Davalac državne pomoći mora čuvati podatke o korisniku i iznosu pomoći najmanje deset godina i mora Komisiji, na njen zahtev, da dostavi svaki podatak iz evidencije.

Završna odredba

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a važi do 1. jula 2021. godine.“