Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa, sa primenom od 1. februara 2018. godine

objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, br. 7/18 i stupaju na snagu 1.02.2018. godine.

Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana

Na osnovu indeksa potrošačkih cena u 2017. godini od 103,0 (tj. 3%), izvršeno je usklađivanje dinarskih iznosa poreskih izuzimanja, odnosno oslobođenja, koje se primenjuje, shodno članu 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana, od 1. februara 2018. godine:

 • Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje u članu 9. stav 1. ZPNDG u sledećim tačkama iznose:

  • pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do 67.145 din.
  • stipendije i krediti učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 11.511 din.
  • naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu do 9.592 din.
  • naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva 5.150 din.  u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva.
  •  novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – u iznosu do 12.746 din. godišnje, ostvarene od jednog isplatioca.
 • Poreska oslobođenja u članu 18. stav 1. ZPNDG u sledećim tačkama iznose:

  • naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.837 din.
  • dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.303 din.
  • naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu, drugim propisima odnosno aktima odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno,
  • a najviše do 6.716 din. mesečno
  • solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 38.370 din.
  • pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9.592 din. godišnje po jednom detetu
  • jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 19.183 din. godišnje.
 • Shodno članu 21a ZPNDG ne plaća se porez na zarade na:

  • premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, u skladu sa zakonima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i aktima donetim za sprovođenje zakona;
  • penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja zbirno ne može biti veći od 5.757 din. mesečno.

 • Shodno članu 83. stav 4. tačka 1) ZPNDG porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

  • pojedinačno ostvaren dobitak do iznosa od 11.684 din.
 • Shodno članu 85. stav 1. ZPNDG ostalim prihodima smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a prema tački 11) to su:

  • nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, u iznosu preko 12.746 din. godišnje, ostvarena od jednog isplatioca.

Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakonao doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Shodno članu 65a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, na osnovu godišnjeg indeksa potrošačkih cena (u 2017. godini) od 103,0 vrši se usklađivanje dinarskih iznosa iz člana 13. stav 3. istog zakona.

Usklađene iznose objavljuje Vlada RS i primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa, tako da je od 1. februara 2018. godine:

 • osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce i iznos koji predstavlja zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, umanjen za iznos od 5.757 din. mesečno.

U „Informator“-u broj 5/2018 detaljnije pišemo o ovoj temi.