Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. jula 2014. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 68/14 i na snazi je od 4. jula 2014. godine.

Prečišćen tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13 i 68/14), smo poslali svim pretplatnicima na časopis „Informator“ (uz broj 17/2014 od 4.07.2014. godine).

U „Informator“-u broj 17/2014 detaljno pišemo o usvojenim izmenama i dopunama.


 

Poručite prečišćen tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji