Usvojen je Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa

Narodna skupština RS je usvojila Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 93/14 i stupio na snagu 1. septembra 2014. godine.

Danom stupanja na snagu Zakona, tj. 1. septembra 2014. godine prestali su da važe:

  • Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 39/93),
  • član 92. (Overavanje potpisa na nejavnoj ispravi – legalizacija) i član 94. (Overavanje prepisa isprava) Zakona o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon), i
  • Uputstvo o obliku i načinu vođenja upisnika i o načinu overavanja potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, broj 74/93).

U „Informator“-u broj 22/2014 detaljno pišemo o ovom zakonu.

Tekst Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, kao i tekstove Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, poslali smo svim pretplatnicima na časopis „Informator“, uz broj 22/2014.

 

Title