Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

Narodna skupština Republike Srbije je, na sednici održanoj 18. oktobra 2011. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" broj 78/11 a stupio je na snagu 27. oktobra 2011. godine, s tim što je primena pojedinih odredbi od 1. januara 2012. godine i od 1. septembra 2012. godine.
Prečišćen tekst Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11 i 78/11) smo poslali svim pretplatnicima na časopis "Informator", a ostali zainteresovani knjigu mogu kupiti ovde.
U "Informator"-u broj 25/2011 od 27.10.2011. godine detaljno pišemo o usvojenim izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.