VAŽNA INFORMACIJA u vezi sa automatskim podnošenjem PPP-PD po službenoj dužnosti za maj 2021. godine od strane Poreske uprave

VAŽNA INFORMACIJA
/u vezi sa automatskim podnošenjem PPP-PD po službenoj dužnosti
za maj 2021. godine od strane Poreske uprave/

U poslednjih nekoliko dana obratio nam se veliki broj pretplatnika u vezi sa problemom da nisu mogli da podnesu poresku prijavu PPP-PD za zaposlene koji se nalaze na bolovanju preko 30 dana i čija se naknada za odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad isplaćuje na teret RFZO. Razlog za to je što im RFZO nije dostavio obračun ove naknade.

U međuvremenu je Poreska uprava automatski, po službenoj dužnosti, umesto poslodavca podnela poresku prijavu PPP-PD, shodno članu 41. stav 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administaciji (u daljem tekstu: ZPPPA), u kojoj je za ove zaposlene na bolovanju preko 30 dana obračunala doprinos na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, i zadužila za taj iznos poslodavca koji on mora odmah da plati (sa kamatom za period docnje) i to kao da se radi o zaposlenima na radu, a ne na odsustvu zbog bolovanja ili npr. porodiljskog odsustva.

Ovakav postupak Poreske uprave je sproveden preko automatske aplikacije kod svih obveznika koji do 30.06.2021. godine nisu podeli prijavu PPP-PD za mesec maj 2021. godine.

S tim u vezi, u slučaju da obveznik podnese prigovor na tako podnetu poresku prijavu PPP-PD po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave, obaveštavamo čitaoce našeg časopisa „Informator“ da, prema našem mišljenju, treba uraditi sledeće:

  • ukoliko obveznik smatra da prijava nije trebala biti podneta, može podneti Obrazac ZIG* nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u cilju storniranja poreske prijave;
  • ukoliko obveznik smatra da treba izvršiti korekciju zaduženja u podnetoj prijavi po službenoj dužnosti, može da podnese izmenjenu poresku prijavu, u skladu sa članom 40. ZPPPA**.

Prema informacijama kojima raspolažemo, Poreska uprava će automatskim putem svakog meseca podnositi prijavu PPP-PD po službenoj dužnosti počev od obračunskog perioda za mesec maj 2021. godine, s tim da će u narednom periodu preduzeti aktivnosti za podnošenje PPP-PD po službenoj dužnosti automatskim putem i za obračunske periode koji prethode maju 2021. godine.


* Obrazac ZIG – Zahtev za ispravku greške, propisan je Pravilnikom o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja („Sl. glasnik RS“, br. 77/14).

** O podnošenju izmenjene pojedinačne poreske prijave u skladu sa članom 40. ZPPPA detaljno smo pisali u „Informator“-u broj 9/2021, poglavlje VII.