Arhiva časopisa: PDV

Broj časopisaIzvod iz sadržajahf:tax:godina
PDV broj 4/2024 od 5.04.2024.
PDV broj 4/2024 od 5.04.2024.
 • Objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (na snazi od 4. aprila 2024. godine)
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze, Registar poljoprivrednih gazdinstava –
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 po isteku prvog kvartala je 30. april 2024. godine
2024
PDV broj 3/2024 od 12.03.2024.
PDV broj 3/2024 od 12.03.2024.
 • Utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva – tabelarni pregled
 • Novine u podzakonskim aktima koji su doneti za primenu Zakona o duvanu
2024
PDV broj 2/2024 od 08.02.2024.
PDV broj 2/2024 od 08.02.2024.
 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a od 1. januara 2024. godine
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara – poreski tretman posebnih postupaka oplemenjivanja (aktivno i pasivno oplemenjivanje)
 • Refakcija i refundacija PDV-a i povraćaj PDV-a stranom državljaninu – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja
2024
PDV broj 1/2024 od 09.01.2024.
PDV broj 1/2024 od 09.01.2024.
 • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe
 • Donete su izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost /na snazi od 1.01.2024. godine/
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o elektronskom fakturisanju
2024
PDV broj 12/2023 od 13.12.2023.
PDV broj 12/2023 od 13.12.2023.
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1.01.2024. godine
 • Od 1.01.2024. godine počinje primena novouvedene akcize na nikotinske vrećice
 • Obaveza popisa zaliha srodnih proizvoda nakon upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda i Registar uvoznika srodnih proizvoda i dostavljanje popisnih lista o izvršenom popisu
2023
PDV broj 11/2023 od 02.11.2023.
PDV broj 11/2023 od 02.11.2023. 2023
PDV broj 10/2023 od 02.10.2023.
PDV broj 10/2023 od 02.10.2023.
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi (povećani) iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigarete
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
 • Od 1.10.2023. godine u primeni je novi iznos akcize na nesagorevajući duvan
 • Naknada za korišćenje javnog puta (putarina) – obaveza izdavanja elektronske fakture za ENP dopune, izuzeće od obaveze izdavanja fiskalnog računa, poreski tretman i pravo na odbitak prethodnog poreza
2023
PDV broj 9/2023 od 04.09.2023.
PDV broj 9/2023 od 04.09.2023.
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Ažurirano je Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a
2023
PDV broj 8/2023 od 03.08.2023.
PDV broj 8/2023 od 03.08.2023.
 • Izmena poreske prijave za PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja u skladu sa odredbama člana 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izvršena je dopuna Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Promet investicionog zlata
 • Prodaja putem interneta
2023
PDV broj 7/2023 od 01.07.2023.
PDV broj 7/2023 od 01.07.2023. 2023
PDV broj 6/2023 od 06.06.2023.
PDV broj 6/2023 od 06.06.2023.
 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2023. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 2 je 30.06.2023. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2023. godine
2023
PDV broj 5/2023 od 04.05.2023.
PDV broj 5/2023 od 04.05.2023.
 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10% (nastavak teme iz broja 4/2023 časopisa „PDV“)
 • Istekao je period primene odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama, pa su od 1.05.2023. godine za ove derivate nafte ponovo na snazi poslednji usklađeni iznosi akcize
2023
PDV broj 4/2023 od 04.04.2023.
PDV broj 4/2023 od 04.04.2023.
 • Posebna poreska stopa poreza na dodatu vrednost od 10%
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 18.04.2023. godine
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2023. godine)
2023
PDV broj 3/2023 od 13.03.2023.
PDV broj 3/2023 od 13.03.2023.
 • Prethodni porez – sistem, normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Donet je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
2023
PDV broj 2/2023 od 09.02.2023.
PDV broj 2/2023 od 09.02.2023.
 • Izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Obaveza fakturisanja putem SEF-a
 • Evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja /u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja/
2023
PDV broj 1/2023 od 09.01.2023.
PDV broj 1/2023 od 09.01.2023.
 • Izmene i dopune Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji, Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Podsetnik na nove iznose akciza na cigarete, nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta – od 1. januara 2023. godine
 • Izmene i dopune Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
2023
PDV broj 12/2022 od 06.12.2022.
PDV broj 12/2022 od 06.12.2022.
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2023. godine
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju
2022
PDV broj 11/2022 od 02.11.2022.
PDV broj 11/2022 od 02.11.2022. 2022
PDV broj 10/2022 od 06.10.2022.
PDV broj 10/2022 od 06.10.2022. 2022
PDV broj 9/2022 od 07.09.2022.
PDV broj 9/2022 od 07.09.2022. 2022
PDV broj 8/2022 od 04.08.2022.
PDV broj 8/2022 od 04.08.2022.
 • Sistem oporezivanja akcizama sadržan u Zakonu o akcizama
 • Akcizna politika Republike Srbije – hronološki pregledi iznosa akciza
 • Evidentiranje prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja – stavovi Ministarstva finansija
 • Evidentiranje PDV-a kroz elektronsku PDV evidenciju
2022
PDV broj 7/2022 od 07.07.2022.
PDV broj 7/2022 od 07.07.2022. 2022
PDV broj 6/2022 od 02.06.2022.
PDV broj 6/2022 od 02.06.2022. 2022
PDV broj 5/2022 od 11.05.2022.
PDV broj 5/2022 od 11.05.2022.
 • Proširen je obuhvat delatnosti koje su oslobođene od obaveze evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Izmene i dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Doneta je nova Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte
2022
PDV broj 4/2022 od 8.04.2022.
PDV broj 4/2022 od 8.04.2022.
 • Počinje primena novog sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (normativna uređenost, sadržina i dokumenti sistema fiskalizacije, postupak fiskalizacije, obveznici fiskalizacije, usklađivanje poslovanja, sporna pitanja u primeni i zauzeti stavovi po tim pitanjima)
 • Elektronsko fakturisanje – propisi i često postavljana pitanja
 • Privremeno smanjenje akciza na derivate nafte
2022
PDV broj 3/2022 od 8.03.2022.
PDV broj 3/2022 od 8.03.2022.
 • Obaveza izdavanja računa o prometu dobara i usluga, sadržina tog računa, način njegovog izdavanja i sadržina fiskalnog računa i elektronske fakture i njihova uloga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
2022
PDV broj 2/2022 od 7.02.2022.
PDV broj 2/2022 od 7.02.2022.
 • Plaćanje PDV-a i akcize u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva? /pregled stavova Ministarstva finansija izraženih u službenim mišljenjima/
2022
PDV broj 1/2022 od 4.01.2022.
PDV broj 1/2022 od 4.01.2022.
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Izmene podzakonskih akata donetih za bližu primenu Zakona o akcizama
 • Uporedni pregled delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (shodno Novoj uredbi), tj. fiskalne kase (shodno Staroj uredbi)
2022
PDV broj 12/2021 od 4.12.2021.
PDV broj 12/2021 od 4.12.2021.
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Poreski tretman ambalaže od 1. januara 2022. godine
 • Doneta je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
2021
PDV broj 11/2021 od 4.11.2021.
PDV broj 11/2021 od 4.11.2021.
 • Fiskalizacija – Privredni subjekti koji su u obavezi da evidentiraju promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • Donete su izmene i dopune podzakonskih akata (pravilnika) za bližu primenu Zakona o fiskalizaciji
 • Obaveza popisa i utvrđivanja manjka povratne ambalaže na dan 31.12.2021. godine
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za industrijske svrhe
2021
PDV broj 10/2021 od 13.10.2021.
PDV broj 10/2021 od 13.10.2021.
 • Fiskalizacija – Novi propisi za primenu sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – obrasci AM-C, AM-A i AM-K (rok za dostavljanje je 15.10.2021. godine)
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni naftni gas) i biotečnosti koje se koriste za grejanje i podnošenje Obrasca REF-G
2021
PDV broj 9/2021 od 14.09.2021.
PDV broj 9/2021 od 14.09.2021.
 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)
 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji – na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije – od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)
2021
PDV broj 8/2021 od 4.08.2021.
PDV broj 8/2021 od 4.08.2021.
 • Novi Zakon o fiskalizaciji prometa dobara i usluga na malo i Zakon o elektronskom fakturisanju prometa roba i usluga
 • Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 24. jula 2021. godine
2021
PDV broj 7/2021 od 8.07.2021.
PDV broj 7/2021 od 8.07.2021.
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara od 1. jula 2021. godine /nakon donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV-u/
 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.07.2021. godine
2021
PDV broj 6/2021 od 8.06.2021.
PDV broj 6/2021 od 8.06.2021. 2021
PDV broj 5/2021 od 13.05.2021.
PDV broj 5/2021 od 13.05.2021.
 • Jedinstvenim pravilnikom, koji se primenjuje od 1. jula 2021. godine, bliže se uređuju odredbe Zakona o PDV-u
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. aprila 2021. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17. maj 2021. godine
2021
PDV broj 4/2021 od 6.04.2021.
PDV broj 4/2021 od 6.04.2021.
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog i prefakturisavanje i refundacija troškova)
 • Poreske implikacije Odluke o nefakturisanju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u noćnom periodu, u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, koju je donela Skupština Grada Beograda
2021
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 3/2021 od 4.03.2021.
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 20.02.2021. godine
 • Novi (usklađeni) iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
2021
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 2/2021 od 9.02.2021.
 • Nova pravila za utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. januara 2021. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
2021
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 1/2021 od 8.01.2021.
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih, teretnih i ostalih motornih vozila /sa posebnim osvrtom na izmenjeni poseban postupak oporezivanja motornih vozila koji se primenjuje od 1. januara 2021. godine/
 • Od 1. januara 2021. godine na snazi su izmene i dopune pojedinih pravilnika koji propisuju bližu primenu odredaba Zakona o PDV-u i novi pravilnik koji propisuje poseban postupak oporezivanja prometa polovnih dobara umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
2021
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 12/2020 od 21.12.2020.
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1.01.2021. godine
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 11/2020 od 10.11.2020.
 • Određivanje mesta prometa prevoznih usluga i ostalih usluga povezanih sa prevoznim sredstvima
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 10/2020 od 6.10.2020.
 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za treći kvartal 2020. godine) – obrasci 1 do 7
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 9/2020 od 7.09.2020.
 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.09.2020. godine
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 8/2020 od 6.08.2020.
 • Akcizni sistem i akcizna politika u Republici Srbiji
 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine koji su na snazi od 1.08.2020. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 1.08.2020. godine
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 7/2020 od 2.07.2020.
 • Izmena poreske osnovice (normativna uređenost, obaveze po tom osnovu i način sprovođenja)
 • Produženi su rokovi za ostvarivanje refakcije poreza na dodatu vrednost
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine u primeni su od 27. juna 2020. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 6/2020 od 9.06.2020.
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije PDV-a stranim državljanima za dobra koja otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu za nekomercijalne svrhe (Obrazac ZPPPDV)
 • Ponovo je pomeren je rok primene usklađenih dinarskih iznosa akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 5/2020 od 4.05.2020.
 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade sa posebnim osvrtom na promet dobara po osnovu humanitarne pomoći i donacija i njihov poreski tretman za vreme pandemije bolesti COVID-19
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 4/2020 od 6.04.2020.
 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a
 • Isporuka zaštitnih sredstava – maski i rukavica od strane RFZO oslobođena je od plaćanja PDV-a
 • Defiskalizacija fiskalne kase zbog privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2020. godine) – obrasci 1-7
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 3/2020 od 5.03.2020.
 • Značaj računa o izvršenom prometu dobara i usluga u sistemu poreza na dodatu vrednost
 • Poreski tretman prometa dobara preko vrednosnih vaučera
 • Obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva koji se u elektronskom obliku dostavljaju preko portala Poreske uprave i pregled korisničkih uputstava (PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja)
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 2/2020 od 4.02.2020. 2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 1/2020 od 8.01.2020.
 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog odbitka
 • Propisan je novi obrazac zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju (Obrazac PP OAEL) za poreski obračunski period decembar 2019.
2020
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 12/2019 od 4.12.2019.
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2019. godine
 • Podsetnik na izmenjene i dopunjene odredbe Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 11/2019 od 6.11.2019.
 • Usvojeni su pravilnici za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak od 1. januara 2020. godine (način podele, način i postupak utvrđivanja srazmernog odbitka i način iskazivanja)
 • Donete su izmene i dopune pravilnika za bližu primenu odredaba Zakona o akcizama, a koje uređuju poreska oslobođenja od plaćanja akcize i obračun akcize na električnu energiju
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 10/2019 od 9.10.2019.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. oktobar 2019. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 9/2019 od 13.09.2019.
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata aktivno oplemenjivanje
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata pasivno oplemenjivanje
 • Obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva koji se u elektronskom obliku dostavljaju preko portala Poreske uprave (PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja)
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 8/2019 od 13.08.2019.
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u carinsko skladište
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u slobodnu zonu
 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 20. jula 2019. godine
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 7/2019 od 3.07.2019.
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih, teretnih i ostalih motornih vozila – aktuelna pitanja
 • Novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave propisan je izmenom Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Donet je Pravilnik o uslovima za preradu duvana
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 6/2019 od 7.06.2019.
 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade sa posebnim osvrtom na iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) kao posebnog vida prometa dobara bez naknade /nastavak teme iz broja 5/2019 časopisa “PDV”/
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 1.07.2019. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 1.07.2019. godine
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 5/2019 od 7.05.2019.
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći koje se daju u novčanim sredstvima
 • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama
 • Poresko stimulisanje humanitarne pomoći i donacija
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose, rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji i službenih mišljenja Ministarstva finansija
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 4/2019 od 4.04.2019.
 • Značaj utvrđivanja mesta prometa dobara i usluga sa posebnim osvrtom na utvrđivanje mesta prometa usluga – problemi u praksi i zauzeti stavovi Ministarstva finansija –
 • Dopunjen je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana
2019
Poslednji broj časopisa PDV
PDV broj 3/2019 od 8.03.2019.
 • Poreski dužnik u prometu usluga iz oblasti građevinarstva
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Poreski dužnik u prometu sekundarnih sirovina
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su u neposrednoj vezi sa sekundarnim sirovinama
2019
PDV broj 2/2019 od 6.02.2019.
PDV broj 2/2019 od 6.02.2019.
 • Refakcija i refundacija plaćenog PDV-a u 2019. godini kao instrument ostvarivanja ciljeva ekonomske i socijalne politike
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i cigare i cigarilose – u primeni od 1. februara 2019. godine
 • Novi (usklađeni) iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu
2019
PDV broj 1/2019 od 3.01.2019.
PDV broj 1/2019 od 3.01.2019. 2019
PDV broj 12/2018 od 4.12.2018.
PDV broj 12/2018 od 4.12.2018.
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2018. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. januara 2019. godine
2018
PDV broj 11/2018 od 7.11.2018.
PDV broj 11/2018 od 7.11.2018.
 • Izmene i dopune Pravilnika o refakciji plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe i grejanje
 • Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine – na snazi od 3. novembra 2018. godine
 • Evidentiranje prometa preko fiskalne kase (tabelarni pregled službenih mišljenja), u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
2018
PDV broj 10/2018 od 5.10.2018.
PDV broj 10/2018 od 5.10.2018.
 • Primena novog koncepta podnošenja poreske prijave PDV od 1. jula 2018. godine – Utvrđivanje i iskazivanje u Pregledu obračuna PDV-a podataka o ukupnom dugovanom PDV-u, ukupnom prethodnom porezu i poreskoj obavezi (nastavak teme iz br. 8/2018 i 9/2018)
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. oktobar 2018. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
2018
PDV broj 9/2018 od 10.09.2018.
PDV broj 9/2018 od 10.09.2018.
 • Primena novog koncepta podnošenja poreske prijave PDV od 1. jula 2018. godine – Iskazivanje u Pregledu obračuna PDV-a podataka o izvršenim nabavkama dobara i usluga i obračunatom PDV-u po osnovu tih nabavki na osnovu kojih obveznik utvrđuje iznos PDV-a koji, kao prethodni porez, može da odbije od svog dugovanog PDV-a (nastavak teme iz broja 8/2018)
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska uprava je 31.08.2018. godine objavila novo Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
  (Spisak Korisničkih uputstava Poreske uprave)
2018
PDV broj 8/2018 od 9.08.2018.
PDV broj 8/2018 od 9.08.2018.
 • Primena novog koncepta podnošenja poreske prijave PDV od 1. jula 2018. godine
 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
2018
PDV broj 7/2018 od 12.07.2018.
PDV broj 7/2018 od 12.07.2018. 2018
PDV broj 6/2018 od 27.06.2018.
PDV broj 6/2018 od 27.06.2018.
 • Podnošenje poreske prijave PDV od 1.07.2018. godine, formiranje evidencije o PDV-u i sačinjavanje Pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period
  /u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – “Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 119/17 i 48/18, čija primena počinje 1.07.2018. godine/
 • Izmene i dopune pravilnika koji uređuju bližu primenu Zakona o PDV-u
 • Dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
2018
PDV broj 5/2018 od 8.05.2018.
PDV broj 5/2018 od 8.05.2018. 2018
PDV broj 4/2018 od 4.04.2018.
PDV broj 4/2018 od 4.04.2018. 2018
PDV broj 3/2018 od 6.03.2018.
PDV broj 3/2018 od 6.03.2018.
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima –
 • Sastavljanje mesečnog obračuna akcize za period od 1. do 28. februara 2018. godine – rok za podnošenje je 15.03.2018. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2018. godine – rok za podnošenje prijave na novom obrascu PP OAEL je do 15.03.2018. godine
2018
PDV broj 2/2018 od 10.02.2018.
PDV broj 2/2018 od 10.02.2018.
 • Obračunavanje i plaćanje akcize na kafu od 1. januara 2018. godine
 • Refakcija i refundacija PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova
 • Sastavljanje mesečnog obračuna akcize za period od 1. do 31. januara 2018. godine – rok za podnošenje je 19. februar 2018. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
2018
PDV broj 1/2018 od 3.01.2018.
PDV broj 1/2018 od 3.01.2018.
 • Način odobravanja i izdavanja kontrolnih akciznih markica nakon poslednje izmene i dopune Uredbe o akciznim markicama iz decembra 2017. godine
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine
2018
PDV broj 12/2017 od 5.12.2017.
PDV broj 12/2017 od 5.12.2017.
 • Usvojen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Izmene i dopune Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
2017
PDV broj 11/2017 od 15.11.2017.
PDV broj 11/2017 od 15.11.2017.
 • Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (na snazi od 14.10.2017. godine, u primeni od 1.01.2018. godine)
2017
PDV broj 10/2017 od 04.10.2017.
PDV broj 10/2017 od 04.10.2017.
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
2017
PDV broj 9/2017 od 6.09.2017.
PDV broj 9/2017 od 6.09.2017.
 • Najčešća pitanja i različita postupanja u primeni Zakona o PDV-u i zauzeti stavovi Ministarstva finansija po tim pitanjima (poreski dužnik iz oblasti građevinarstva i mesto prometa usluga)
 • Od 17.08.2017. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
 • Propisi u pripremi iz oblasti akciza i poreza na dodatu vrednost
2017
PDV broj 8/2017 od 3.08.2017.
PDV broj 8/2017 od 3.08.2017.
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) teretnih i ostalih motornih vozila (osim putničkih) – aktuelna pitanja
 • Ostvarivanje refundacije plaćenog PDV-a pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 29. jula 2017. godine
2017
PDV broj 7/2017 od 4.07.2017.
PDV broj 7/2017 od 4.07.2017.
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila – aktuelna pitanja
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (obrazac REF 5) – rok za podnošenje zahteva je 31. jul 2017. godine
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine – rok za podnošenje je 20.07.2017. godine
2017
PDV broj 6/2017 od 2.06.2017.
PDV broj 6/2017 od 2.06.2017.
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima – normativna uređenost, prava i obaveze –
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima (obrasci REF 4 i REF 4E)
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva (obrazac REF 1) je 30. juni 2017. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva (obrazac REF 2) je 30. juni 2017. godine
2017
PDV broj 5/2017 od 8.05.2017.
PDV broj 5/2017 od 8.05.2017.
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara nakon novog načina određivanja mesta prometa usluga
 • Dopuna Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhe određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Postupanje kod primljenih avansa pre 1. aprila 2017. godine za promet usluga koji je izvršen posle 1. aprila 2017. godine, a kod kojih je došlo do promena u određivanju mesta prometa dobara i usluga
2017
PDV broj 4/2017 od 7.04.2017.
PDV broj 4/2017 od 7.04.2017.
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine (nastavak teme iz br. 2/2017 i 3/2017)
 • Plaćanje poreskih obaveza, dostavljanje izveštaja i podnošenje zahteva koji dospevaju 15.04.2017. godine pomera se na 18.04.2017. godine zbog praznovanja Vaskršnjih praznika, a koji dospevaju 30.04.2017. godine pomera se na 3.05.2017. godine zbog praznovanja Praznika rada
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2017. godine – rok za podnošenje je 20. april 2017. godine
2017
PDV broj 3/2017 od 13.03.2017.
PDV broj 3/2017 od 13.03.2017. 2017
PDV broj 2/2017 od 09.02.2017.
PDV broj 2/2017 od 09.02.2017.
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1.04.2017. godine
 • Primena posebne (snižene) stope PDV-a na promet ogrevnog drveta i na usluge održavanja zelenih površina
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza pri nabavci motocikala
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigare i cigarilose – u primeni od 1. februara 2017. godine
2017
PDV broj 1/2017 od 05.01.2017.
PDV broj 1/2017 od 05.01.2017. 2017
PDV broj 12/2016 od 06.12.2016.
PDV broj 12/2016 od 06.12.2016.
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2016. godine
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
2016
PDV broj 11/2016 od 10.11.2016.
PDV broj 11/2016 od 10.11.2016. 2016
PDV broj 10/2016 od 06.10.2016.
PDV broj 10/2016 od 06.10.2016. 2016
PDV broj 9/2016 od 07.09.2016.
PDV broj 9/2016 od 07.09.2016.
 • Kako utvrditi da promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV-a spada u oblast građevinarstva, za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 18. avgusta 2016. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
2016
PDV broj 8/2016 od 12.08.2016.
PDV broj 8/2016 od 12.08.2016.
 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a i obračunavanje i plaćanje PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga koje vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika
 • Refakcija i refundacija PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji
 • Od 5. avgusta 2016. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
2016
PDV broj 7/2016 od 6.07.2016.
PDV broj 7/2016 od 6.07.2016.
 • Ponovo je izmenjen stav Ministarstva finansija po pitanju poreskog tretmana ustupanja igrača (transfer igrača sportskih klubova)
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva ističe 15. jula 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji
2016
PDV broj 6/2016 od 7.06.2016.
PDV broj 6/2016 od 7.06.2016.
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u (prenos celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog)
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2016. godine
2016
PDV broj 5/2016 od 6.05.2016.
PDV broj 5/2016 od 6.05.2016.
 • Značaj određivanja mesta prometa dobara i usluga
 • Obaveza vođenja posebnih evidencija o PDV-u
 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja
2016
PDV broj 4/2016 od 7.04.2016.
PDV broj 4/2016 od 7.04.2016.
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
2016
PDV broj 3/2016 od 8.03.2016.
PDV broj 3/2016 od 8.03.2016.
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja
 • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik obveznik PDV-a – primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
2016
PDV broj 2/2016 od 9.02.2016.
PDV broj 2/2016 od 9.02.2016. 2016
PDV broj 1/2016 od 13.01.2016.
PDV broj 1/2016 od 13.01.2016.
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama sa poslednjim izmenama ovog zakona
 • Oporezivanje usluga smeštaja
 • Dostavljanje obaveštenja o licima koja su izvršila isporuku sekundarnih sirovina i promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda u 2015. godini
2016
PDV broj 13/2015 od 14.12.2015.
PDV broj 13/2015 od 14.12.2015.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Primena prelaznog perioda pri određivanju poreskog dužnika iz oblasti građevinarstva
 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva, biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2016. godine
2015
PDV broj 12/2015 od 13.11.2015.
PDV broj 12/2015 od 13.11.2015.
 • Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 15. oktobra 2015. godine
 • Carinski i poreski tretman stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
2015
PDV broj 11/2015 od 19.10.2015.
PDV broj 11/2015 od 19.10.2015.
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost, shodno poslednjim izmenama i dopunama Zakona, koje se, sa izuzetkom nekoliko odredaba, primenjuju od 15. oktobra 2015. godine.
2015
PDV broj 10/2015 od 2.10.2015.
PDV broj 10/2015 od 2.10.2015.
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2015. godine – rok za podnošenje je 20. oktobar 2015. godine
2015
PDV broj 9/2015 od 9.09.2015.
PDV broj 9/2015 od 9.09.2015.
 • Obračunavanje i plaćanje akcize na električnu energiju
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave (PP OAEL) o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period avgust 2015. godine
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
2015
PDV broj 8/2015 od 10.08.2015.
PDV broj 8/2015 od 10.08.2015.
 • Plaćanje PDV-a i akciza u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama, sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 8. avgusta 2015. godine
2015
PDV broj 7/2015 od 1.07.2015.
PDV broj 7/2015 od 1.07.2015.
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jul 2015. godine
2015
PDV broj 6/2015 od 5.06.2015.
PDV broj 6/2015 od 5.06.2015.
 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jun 2015. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. jula 2015. godine
2015
PDV broj 5/2015 od 8.05.2015.
PDV broj 5/2015 od 8.05.2015.
 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
2015
PDV broj 4/2015 od 7.04.2015.
PDV broj 4/2015 od 7.04.2015.
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2015. godine – rok za podnošenje je 20. april 2015. godine
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, sa posebnim osvrtom na način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari
2015
PDV broj 3/2015 od 6.03.2015.
PDV broj 3/2015 od 6.03.2015.
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a – neoporezive usluge, sa posebnim osvrtom na tzv. “prefakturisavanje” troškova i nadoknadu – “refundaciju” troškova
 • Izmene Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
2015
PDV broj 2/2015 od 6.02.2015.
PDV broj 2/2015 od 6.02.2015. 2015
PDV broj 1/2015 od 5.01.2015.
PDV broj 1/2015 od 5.01.2015.
 • Izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine
2015
PDV broj 12/2014 od 4.12.2014.
PDV broj 12/2014 od 4.12.2014.
 • Poresko oslobođenje po osnovu stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva, biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2015. godine
2014
PDV broj 11/2014 od 3.11.2014.
PDV broj 11/2014 od 3.11.2014.
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za slobodne zone
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja poreskom organu o podacima od značaja za obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost
 • Objašnjenje Ministarstva finansija o načinu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa od strane izvršitelja
2014
PDV broj 10/2014 od 7.10.2014.
PDV broj 10/2014 od 7.10.2014.
 • Javni beležnici kao obveznici PDV-a
 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za javne beležnike i izvršitelje
2014
PDV broj 9/2014 od 10.09.2014.
PDV broj 9/2014 od 10.09.2014.
 • Oblik i sadržina poreske prijave, način iskazivanja podataka u njoj i način njenog podnošenja od 1. jula 2014. godine
 • Poreski aspekt eskonta menice
 • Oporezivanje usluga smeštaja
2014
PDV broj 8/2014 od 8.08.2014.
PDV broj 8/2014 od 8.08.2014.
 • Poreski tretman iskazivanja rashoda – kalo, rastur, kvar i lom
 • Nov način uređivanja kaznenih odredbi zbog povreda odredaba Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 30. jula 2014. godine
2014
PDV broj 7/2014 od 7.07.2014.
PDV broj 7/2014 od 7.07.2014.
 • Oporezivanje prometa dobara i pružanja usluga bez naknade
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
2014
PDV broj 6/2014 od 5.06.2014.
PDV broj 6/2014 od 5.06.2014.
 • Poreski tretman izgradnje građevinskih objekata preko ugovora o zajedničkoj izgradnji građevinskih objekata (nastavak teme iz broja 5/2014 časopisa “PDV”)
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila – aktuelna pitanja
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2014. godine
2014
PDV broj 5/2014 od 14.05.2014.
PDV broj 5/2014 od 14.05.2014.
 • Poreski tretman prometa građevinskih objekata, uključujući i izgradnju građevinskih objekata od 1. januara 2013. godine
 • Od 1. jula 2014. godine podnošenje poreske prijave za PDV elektronskim putem je obaveza za sve obveznike PDV-a
2014
PDV broj 4/2014 od 3.04.2014.
PDV broj 4/2014 od 3.04.2014.
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti (nastavak iz broja 3/2014)
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kao značajna novina u proširenju prava po osnovu poreza na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. april 2014. godine
2014
PDV broj 3/2014 od 12.03.2014.
PDV broj 3/2014 od 12.03.2014.
 • Značaj korišćenja instituta refakcije plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja poreskom organu o podacima od značaja za obračunavanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost
2014
PDV broj 2/2014 od 11.02.2014.
PDV broj 2/2014 od 11.02.2014.
 • Sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Dopune Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu, cigarete, cigare i cigarilose – u primeni od 20. januara 2014. godine
2014
PDV broj 1/2014 od 3.01.2014.
PDV broj 1/2014 od 3.01.2014.
 • Nova Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima nakon najnovijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Doneta je Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
2014
PDV broj 13/2013 od 9.12.2013.
PDV broj 13/2013 od 9.12.2013.
 • Usvojen je Zakon o izmenama Zakona o PDV-u, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine
 • Da li zadržati status evidentiranog obveznika PDV-a u 2014. godini ili podneti zahtev za brisanje iz evidencije za PDV?
 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2014. godine
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je stupio na snagu 7. decembra 2013. godine
2013
PDV broj 12/2013 od 4.11.2013.
PDV broj 12/2013 od 4.11.2013.
 • Obaveze i prava poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u
 • Utvrđivanje ukupnog prometa kao kriterijuma za sticanje statusa pretežnog izvoznika
 • Izmene i dopune pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte
2013
PDV broj 11/2013 od 4.10.2013.
PDV broj 11/2013 od 4.10.2013.
 • Iskazivanje podataka u poreskoj prijavi o ostvarenom prometu dobara i usluga i prethodnom porezu za specifične slučajeve prometa dobara i usluga
 • Vođenje evidencije o davanju reklamnog materijala i poklona manje vrednosti od 1. januara 2013. godine
 • Primena Pravilnika o izmenama Pravilnika o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
2013
PDV broj 10/2013 od 6.09.2013.
PDV broj 10/2013 od 6.09.2013.
 • Oporezivanje prometa sekundarnih sirovina nakon izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o PDV-u
 • Poreski tretman prometa (prodaje) putničkih automobila i ostalih motornih vozila koje, kao svoju imovinu, vrši obveznik PDV-a od 1. januara 2013. godine
2013
PDV broj 9/2013 od 12.08.2013.
PDV broj 9/2013 od 12.08.2013.
 • Izmenjen je stav Ministarstva finansija po pitanju poreskog tretmana ustupanja igrača (transfer igrača sportskih klubova)
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 2. avgusta 2013. godine
2013
PDV broj 8/2013 od 02.07.2013.
PDV broj 8/2013 od 02.07.2013.
 • Obaveza izdavanja računa o naplaćenoj naknadi pre izvršenog prometa (avansni račun)
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Novi dinarski iznos akcize na cigarete od 1. jula 2013. godine
2013
PDV broj 7/2013 od 07.06.2013.
PDV broj 7/2013 od 07.06.2013. 2013
PDV broj 6/2013 od 09.05.2013.
PDV broj 6/2013 od 09.05.2013.
 • Oporezivanje komunalnih usluga
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Donet je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
2013
PDV broj 5/2013 od 05.04.2013.
PDV broj 5/2013 od 05.04.2013.
 • Ostvarivanje prava na regresiranu nabavku gasnih ulja koja se koriste u poljoprivredne svrhe
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte nabavljene u prvom kvartalu 2013. godine
 • Proširenje obuhvata poreskog oslobođenja kod PDV-a za slobodne zone i carinska skladišta
2013
PDV broj 4/2013 od 08.03.2013.
PDV broj 4/2013 od 08.03.2013.
 • Poseban režim plaćanja PDV-a po naplaćenom potraživanju – sistem, primena i sporna pitanja
 • Prava i obaveze poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga obveznika PDV-a u prometu sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa sekundarnim sirovinama
2013
PDV broj 3/2013 od 12.02.2013.
PDV broj 3/2013 od 12.02.2013.
 • Oblik i sadržina poreske prijave PPPDV i način iskazivanja podataka u njoj od 1. januara 2013. godine
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na alkoholna pića, cigare i cigarilose – u primeni od 26.01.2013. godine
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 6.02.2013. godine
2013
PDV broj 2/2013 od 17.01.2013.
PDV broj 2/2013 od 17.01.2013.
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o PDV-u sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona
 • Izmenjena je Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
2013
PDV broj 1/2013 od 3.01.2013.
PDV broj 1/2013 od 3.01.2013.
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost sa poslednjim izmenama i dopunama zakona
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte
2013
PDV broj 12/2012 od 6.12.2012.
PDV broj 12/2012 od 6.12.2012.
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2013. godine – da li ostati registrovani obveznik PDV-a ili ne?
 • Poreski period od 1. januara 2013. godine i mogućnost promene poreskog perioda
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o akcizama
2012
PDV broj 11/2012 od 9.11.2012.
PDV broj 11/2012 od 9.11.2012.
 • Donet je Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o akcizama
2012
PDV broj 10/2012 od 28.09.2012.
PDV broj 10/2012 od 28.09.2012.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  (detaljno objašnjenje izmena i dopuna koje se primenjuju od 1.10.2012. i izmena i dopuna koje se primenjuju od 1.01.2013. godine)
 • Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
2012
PDV broj 9/2012 od 17.09.2012.
PDV broj 9/2012 od 17.09.2012.
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
2012
PDV broj 8/2012 od 03.08.2012.
PDV broj 8/2012 od 03.08.2012.
 • Primena propisa o PDV-u – najčešća pitanja iz prakse i odgovori na ta pitanja
 • Iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine po novoj metodologiji
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
2012
PDV broj 7/2012 od 04.07.2012.
PDV broj 7/2012 od 04.07.2012.
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Poslovi umetničkih i starih zanata i poslovi domaće radinosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Vreme odbitka prethodnog poreza – nekoliko spornih slučajeva iz prakse i zauzeti stavovi po tim pitanjima
2012
PDV broj 6/2012 od 07.06.2012.
PDV broj 6/2012 od 07.06.2012.
 • Poreski tretman otpremanja derivata nafte na teritoriju APKM
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u prometu dobara i usluga sa Republičkom direkcijom za robne rezerve
 • Nova Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
2012
PDV broj 5/2012 od 10.05.2012.
PDV broj 5/2012 od 10.05.2012. 2012
PDV broj 4/2012 od 03.04.2012.
PDV broj 4/2012 od 03.04.2012.
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora
 • Poreski aspekt rashoda nastalog usled proteka roka trajanja proizvoda
 • Evidentiranje u fiskalnoj kasi prometa dobara koji se vrši putem vaučera, poklon čestitki i slično
 • Evidentiranje u fiskalnoj kasi prometa prodaje dobara koji se plaća putem mobilne telefonije – „PlatiMo“
2012
PDV broj 3/2012 od 08.03.2012.
PDV broj 3/2012 od 08.03.2012.
 • Sistem i normativna uređenost prethodnog poreza
 • Primena odredaba Zakona o PDV-u o ostvarivanju prava na odbitak prethodnog poreza
 • Specifičnosti u ostvarivanju odbitka prethodnog poreza kod određenih vidova prometa dobara i usluga i zauzeti stavovi u tim slučajevima
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza
2012
PDV broj 2/2012 od 08.02.2012.
PDV broj 2/2012 od 08.02.2012.
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, cigare i cigarilose
 • Novi – usklađeni iznosi naknada koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u
2012
PDV broj 1/2012 od 06.01.2012.
PDV broj 1/2012 od 06.01.2012.
 • Brisanje iz evidencije obveznika PDV-a po službenoj dužnosti
 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2011. godine
2012
PDV broj 12/2011 od 07.12.2011.
PDV broj 12/2011 od 07.12.2011.
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Novi Zakon o komunalnim delatnostima i primena posebne (niže) stope PDV-a od 8% na komunalne usluge
 • Novi iznosi akcize na cigarete u 2012. godini
2011
PDV broj 11/2011 od 04.11.2011.
PDV broj 11/2011 od 04.11.2011.
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima
2011
PDV broj 10/2011 od 06.10.2011.
PDV broj 10/2011 od 06.10.2011.
 • Plaćanje PDV-a u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
2011
PDV broj 9/2011 od 08.09.2011.
PDV broj 9/2011 od 08.09.2011.
 • Izdavanje računa
2011
PDV broj 8/2011 od 08.08.2011.
PDV broj 8/2011 od 08.08.2011.
 • Poreski tretman prenosa prava na nepokretnosti po osnovu finansijskog lizinga
2011
PDV broj 7/2011 od 06.07.2011.
PDV broj 7/2011 od 06.07.2011.
 • Način sprovođenja ispravke PDV-a pri uvozu dobara
2011
PDV broj 6/2011 od 16.06.2011.
PDV broj 6/2011 od 16.06.2011.
 • Osnovica za obračun PDV-a na rashod cigareta
2011
PDV broj 5/2011 od 09.05.2011.
PDV broj 5/2011 od 09.05.2011.
 • Obaveza ispravke osnovice PDV-a po osnovu efekata primene valutne klauzule (novo službeno mišljenje Ministarstva finansija)
2011
PDV broj 4/2011 od 07.04.2011.
PDV broj 4/2011 od 07.04.2011.
 • Način iskazivanja podataka u poreskoj prijavi za PDV za specifične vidove prometa dobara i usluga
2011
PDV broj 3/2011 od 10.03.2011.
PDV broj 3/2011 od 10.03.2011.
 • Refundacija PDV-a za kupovinu prvog stana
2011
PDV broj 2/2011 od 04.02.2011.
PDV broj 2/2011 od 04.02.2011.
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
2011
PDV broj 1/2011 od 04.01.2011.
PDV broj 1/2011 od 04.01.2011.
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja za PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
2011
PDV broj 12/2010 od 07.12.2010.
PDV broj 12/2010 od 07.12.2010.
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška utvrđenih po godišnjem popisu
2010
PDV broj 11/2010 od 08.11.2010.
PDV broj 11/2010 od 08.11.2010.
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
2010
PDV broj 10/2010 od 06.10.2010.
PDV broj 10/2010 od 06.10.2010.
 • Sprovođenje ispravke PDV-a po osnovu reklamacije kupljenih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
2010
PDV broj 9/2010 od 18.09.2010.
PDV broj 9/2010 od 18.09.2010.
 • Poreski tretman prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog
2010
PDV broj 8/2010 od 12.08.2010.
PDV broj 8/2010 od 12.08.2010.
 • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze kod advokatskih usluga
2010
PDV broj 7/2010 od 05.07.2010.
PDV broj 7/2010 od 05.07.2010.
 • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza obračunatog za usluge taksi prevoza
2010
PDV broj 6/2010 od 08.06.2010.
PDV broj 6/2010 od 08.06.2010.
 • Način sprovođenja ispravke osnovice PDV-a pri uvozu i izvozu robe
2010
PDV broj 5/2010 od 07.05.2010.
PDV broj 5/2010 od 07.05.2010.
 • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća PDV, odnosno na koji se plaća PDV
2010
PDV broj 4/2010 od 06.04.2010.
PDV broj 4/2010 od 06.04.2010.
 • Sadržina računa kod sukcesivnih isporuka dobara
2010
PDV broj 3/2010 od 11.03.2010.
PDV broj 3/2010 od 11.03.2010.
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a
2010
PDV broj 2/2010 od 11.02.2010.
PDV broj 2/2010 od 11.02.2010.
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
2010
PDV broj 1/2010 od 03.01.2010.
PDV broj 1/2010 od 03.01.2010.
 • Poreski aspekt izgradnje građevinskih objekata na teritoriji Republike Srbije kada izvođenje radova vrše domaći i strani izvođači građevinskih radova
2010
PDV broj 12/09 od 07.12.2009.
PDV broj 12/09 od 07.12.2009.
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška utvrđenih po godišnjem popisu
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Primena Zakona o duvanu – Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina
 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za taksi delatnost
2009
PDV broj 11/09 od 09.11.2009.
PDV broj 11/09 od 09.11.2009.
 • Obavezna sadržina računa kao dokumenta za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Vreme odbitka prethodnog poreza – Mogućnost ostvarivanja odbitka prethodnog poreza po računima koji su primljeni u ranijim poreskim periodima, a nisu iskazani u poreskim prijavama za te poreske periode
 • Način sprovođenja ispravke PDV-a po osnovu reklamacije kupljenih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Pojednostavljen je postupak povraćaja više plaćene akcize pri uvozu akciznih proizvoda
 • Izmena i dopuna Pravilnika o postupku aktiviranja bankarske garancije i o načinu korišćenja sredstava bankarske garancije
2009
PDV broj 10/09 od 09.10.2009.
PDV broj 10/09 od 09.10.2009.
 • Oporezivanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Mesto prometa usluga koje su u vezi sa nepokretnostima
 • Poreski tretman promene vlasništva robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja
 • Poreski tretman prometa putničkih automobila koje, kao svoju imovinu, vrši poreski obveznik
 • Primena snižene poreske stope za stambene objekte
 • Refakcija PDV stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
2009
PDV broj 9/09 od 10.09.2009.
PDV broj 9/09 od 10.09.2009.
 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora
 • Poreska osnovica kod ulaganja u zakupljeni poslovni prostor
 • Režijski troškovi korišćenja zakupljenog poslovnog prostora kao osnovica PDV-a
 • Način iskazivanja poreske osnovice
 • Poreski tretman prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
 • Primena snižene poreske stope PDV-a za usluge prevoza putnika u gradskom saobraćaju
 • Primena propisa o fiskalnim kasama – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima (nastavak teksta iz br. 8/09 i7/09 časopisa „PDV“)
2009
PDV broj 8/09 od 01.08.2009.
PDV broj 8/09 od 01.08.2009.
 • Obnavljanje akcizne dozvole
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima – nastavak
2009
PDV broj 7/09 od 07.07.2009.
PDV broj 7/09 od 07.07.2009.
 • Refakcija PDV stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
2009
PDV broj 6/09 od 08.06.2009.
PDV broj 6/09 od 08.06.2009.
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosanajpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja odplaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
 • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima
 • Refakcija humanitarnim organizacijama
2009
PDV broj 5/09 od 05.05.2009.
PDV broj 5/09 od 05.05.2009.
 • Donet je Zakon o izmenama Zakona o akcizama
 • Poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara
 • Prečišćen tekst Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09)
2009
PDV broj 4/09 od 08.04.2009.
PDV broj 4/09 od 08.04.2009.
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a (neoporezive isporuke) – način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na prenos celokupne ili dela imovine, sa i bez naknade ili kao ulog
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
2009
PDV broj 3/09 od 13.03.2009.
PDV broj 3/09 od 13.03.2009.
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i poreska prijava u sistemu PDV-a Republike Srbije
 • Nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
2009
PDV broj 2/09 od 09.02.2009.
PDV broj 2/09 od 09.02.2009.
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
 • Oporezivanje prevoznih usluga
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2008. godinu
 • Novi Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
2009
PDV broj 1/09 od 12.01.2009.
PDV broj 1/09 od 12.01.2009.
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Izmena Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
2009
PDV broj 12/08 od 09.12.2008.
PDV broj 12/08 od 09.12.2008.
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza (nastavak teme iz broja 11/2008) – specifičnosti priznavanja prethodnog poreza kod nekretnina
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
2008
PDV broj 11/08 od 10.11.2008.
PDV broj 11/08 od 10.11.2008.
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza – normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
2008
PDV broj 10/08 od 23.10.2008.
PDV broj 10/08 od 23.10.2008.
 • Poreske stope – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2008. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Izmenjeni su uslovi za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na motorni benzin i dizel-gorivo koje je prodato i otpremljeno na teritoriju APKM
2008
PDV broj 9/08 od 09.09.2008.
PDV broj 9/08 od 09.09.2008.
 • Poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
 • Dopremanje i otpremanje akciznih proizvoda u, odnosno iz akciznih skladišta
 • Novi – usklađeni iznosi naknada za upis u registre
2008
PDV broj 8/08 od 01.08.2008.
PDV broj 8/08 od 01.08.2008.
 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost – normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
2008
PDV broj 7/08 od 07.07.2008.
PDV broj 7/08 od 07.07.2008.
 • Refakcija plaćenog PDV-a za diplomatsko-konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
 • Ispravka prethodnog poreza plaćenog pri uvozu dobara (način utvrđivanja, iskazivanje u poreskoj prijavi i način ostvarivanja povraćaja novčanih sredstava više plaćenog PDV-a pri uvozu)
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvana i proizvođači obrađenog duvana
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskih proizvoda, uvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i izvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
2008
PDV broj 6/08 od 12.06.2008.
PDV broj 6/08 od 12.06.2008.
 • Postojanje poreske obaveze nije uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini montažne kuće za stanovanje
 • PDV pri prodaji putničkih automobila kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija
 • Iskazivanje podataka o ostvarenom prometu od strane turističkih agencija koje PDV plaćaju po posebnom režimu
2008
PDV broj 5/08 od 14.05.2008.
PDV broj 5/08 od 14.05.2008.
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u carinski dozvoljenim postupcima ili upotrebi carinske robe
  • Poreski tretman stavljanja robe u carinski postupak
  • Poreski tretman unošenja robe u slobodnu zonu
  • Poreski tretman unošenja strane robe u slobodne carinske prodavnice
2008
PDV broj 4/08 od 08.04.2008.
PDV broj 4/08 od 08.04.2008.
 • Poreski tretman prometa usluga čije se mesto prometa određuje prema mestu sedišta, odnosno prebivališta primaoca tih usluga
 • Kategorija ukupnog prometa dobara i usluga u sistemu PDV-a
 • Dopuna Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinstava
2008
PDV broj 3/08 od 07.03.2008.
PDV broj 3/08 od 07.03.2008.
 • Poreski tretman prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
 • Poreski tretman prometa dobara preko slobodnih carinskih prodavnica otvorenih na aerodromima za međunarodni vazdušni saobraćaj
2008
PDV broj 2/08 od 07.02.2008.
PDV broj 2/08 od 07.02.2008.
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Primena posebne – snižene stope PDV-a
 • Poreska osnovica PDV-a pri prodaji dobara na rate
 • Neka pitanja iz oblasti obavezne sadržine računa o isporuci dobara i usluga
 • Obaveza uplate iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza na zatečene zalihe na dan 31.12.2007. godine od strane lica kojima prestaje svojstvo evidentiranog obveznika PDV-a
2008
PDV broj 1/08 od 09.01.2008.
PDV broj 1/08 od 09.01.2008.
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Avansni račun (obaveza izdavanja, iskazivanja u poreskim evidencijama i poreskoj prijavi)
 • Poreski tretman prodaje putničkih automobila koji su nabavljeni pre 1. januara 2005. godine uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet proizvoda kao opreme za vršenje delatnosti
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri zameni dobara u garantnom roku
2008
PDV broj 12/07 od 11.12.2007.
PDV broj 12/07 od 11.12.2007.
 • Prestanak svojstva obveznika PDV-a po osnovu povećanog praga oporezivanja PDV-om od 1. januara 2008. godine i obaveza popisa zatečenih zaliha dobara zbog prestanka tog svojstva
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
 • Ispravka osnovice zbog efekata valutne klauzule
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Novi iznosi akcize na cigarete i druge duvanske proizvode i novi iznosi akcize na tečni naftni gas u 2008. godini
 • Zabrana sadržine štetnih sastojaka iznad propisanih količina
2007
PDV broj 11/07 od 09.11.2007.
PDV broj 11/07 od 09.11.2007.
 • Sticanje svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2008. godine
  • Sticanje i prestanak svojstva evidentiranog obveznika PDV-a od 1. januara 2008. godine – sistemsko rešenje
  • Sticanje svojstva evidentiranog obveznika PDV-a u 2008. godini – postupanje, prava i obaveze obveznika PDV-a
  • Obaveza popisa zaliha dobara sa stanjem na dan 31.12.2007. godine
 • Primena odredaba o refundaciji PDV-a za kupovinu prvog stana
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a – način utvrđivanja i iskazivanja i druge obaveze obveznika po osnovu tih isporuka
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama
2007
PDV broj 10/07 od 05.10.2007.
PDV broj 10/07 od 05.10.2007.
 • Poljoprivrednici i PDV
 • Primena posebne – snižene stope PDV-a
  • Promet iznutrica i drugih klaničnih proizvoda
  • Promet blanširanog badema
  • Promet ortotičkih i protetičkih sredstava
  • Promet kompletnih krmnih smeša
  • Promet hleba i drugih pekarskih proizvoda
  • Pregled službenih mišljenja koje je Ministarstvo finansija dalo po pitanju primene poreskih stopa
 • Primena odredbe o refundaciji PDV-a za kupovinu prvog stana
2007
PDV broj 9/07 od 06.09.2007.
PDV broj 9/07 od 06.09.2007.
 • Ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu izvoza dobara
 • Primena posebne – snižene stope na promet personalnih računara
 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora
2007
PDV broj 8/07 od 03.08.2007.
PDV broj 8/07 od 03.08.2007.
 • Obuhvat primene snižene stope na promet personalnih računara i komponenti od kojih se sastoji personalni računar
  • Načelo jedinstva isporuke (glavna i sporedna isporuka) i primena posebne stope na promet personalnih računara
  • Primena posebne stope pri uvozu personalnog računara
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora
 • Oporezivanje usluga smeštaja
  • Oporezivanje usluge smeštaja u hotelima i motelima
  • Usluge smeštaja koje pružaju kampovi
  • Usluge smeštaja koje pružaju domovi
  • Usluge smeštaja u odmaralištima
  • Usluge smeštaja u objektima domaće radinosti
2007
PDV broj 7/07 od 09.07.2007.
PDV broj 7/07 od 09.07.2007.
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Proširenje liste dobara čiji se promet oporezuje po sniženoj poreskoj stopi i preciziranje odredaba koje uređuju oporezivanje po sniženoj poreskoj stopi
  • Proširenje liste dobara i usluga koje su oslobođene od plaćanja PDV-a i preciziranje odredaba koje uređuju poreska oslobođenja
  • Povećanje praga oporezivanja za sticanje i prestanak svojstva obveznika PDV-a
  • Refundacija (povraćaj) plaćenog PDV-a pri kupovini prvog stana
  • Izmene kod određivanja vremena prometa usluga
  • Izmene odredaba o osnovici za PDV
  • Izmene odredaba koje uređuju ispravku prethodnog poreza za opremu i objekte
  • Preciziranje odredaba ZPDV koje su se u praksi različito tumačile i primenjivale
2007
PDV broj 6/07 od 15.06.2007.
PDV broj 6/07 od 15.06.2007.
 • Porez na dodatu vrednost – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima (nastavak teme iz broja 4/07 i 5/07)
  • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze
 • Predlozi izmena i dopuna Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama
2007
PDV broj 5/07 od 09.05.2007.
PDV broj 5/07 od 09.05.2007.
 • Porez na dodatu vrednost – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima (nastavak teme iz broja 4/07)
  • Poreske stope
  • Pregled opštih i posebnih stopa u Srbiji i u zemljama EU
  • Primena stopa PDV-a u praksi
  • Mesto prometa
2007
PDV broj 4/07 od 13.04.2007.
PDV broj 4/07 od 13.04.2007.
 • Porez na dodatu vrednost – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima (predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica)
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2007. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
2007
PDV broj 3/07 od 07.03.2007.
PDV broj 3/07 od 07.03.2007.
 • Prethodni porez – način utvrđivanja i iskazivanja
 • Pretežni izvoznici dužni su da uz poresku prijavu za februar 2007. godine dostave podatke o prometu dobara u inostranstvo
 • Izmenjeni su računi za uplatu akciza
2007
PDV broj 2/07 od 06.02.2007.
PDV broj 2/07 od 06.02.2007.
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i poreska prijava u sistemu PDV-a Republike Srbije
 • Prodaja akciznih proizvoda kupcima sa teritorije Republike Crne Gore smatra se izvozom akciznih proizvoda
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2006. godinu
2007
PDV broj 1/07 od 03.01.2007.
PDV broj 1/07 od 03.01.2007.
 • Najnovija dopuna Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promenu poreskog perioda
 • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza za dobra i usluge pri izgradnji objekta za vršenje delatnosti za koji nije izdato odobrenje za gradnju
 • Novi iznosi i stope akcize na cigarete i druge duvanske proizvode u 2007. godini
 • Tretman zatečenih zaliha duvanskih proizvoda na dan 31.12.2006. godine koji ne sadrže propisane podatke
2007
PDV broj 12/06 od 05.12.2006.
PDV broj 12/06 od 05.12.2006.
 • Obaveza ispravke srazmernog odbitka
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
 • Vreme prometa kod izgradnje građevinskih objekata
 • Plaćanje PDV nadoknade pri otkupu ribe od fizičkih lica
 • Kompenzacija kao vid izmirivanja obaveza i potraživanja ne smatra se dokazom za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza po osnovu otpremanja dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
2006
PDV broj 11/06 od 09.11.2006.
PDV broj 11/06 od 09.11.2006.
 • Značaj instituta mesta prometa dobara i usluga i nastanka poreske obaveze i način njegovog utvrđivanja u sistemu PDV-a
 • Poreski tretman pozajmica u novcu
 • Priznavanje prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara u slučaju delimično plaćenog carinskog računa o obračunatim dažbinama pri uvozu
 • Oporezivanje građevinskih objekata po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji
 • Vreme odbitka prethodnog poreza u građevinarstvu
2006
PDV broj 10/06 od 09.10.2006.
PDV broj 10/06 od 09.10.2006.
 • Posebnosti oporezivanja nekretnina
  • Oporezivanje građevinskih objekata čija je izgradnja započeta u 2004. godini, a nastavljena posle 2004. godine
  • Oporezivanje novoizgrađenih nezavršenih objekata koji su nabavljeni kao nezavršeni u određenom stepenu izgrađenosti posle 1.01.2005. godine, a koji se nakon završetka izgradnje prodaju kao završeni
  • Primena posebne povlašćene stope od 8%
 • PDV u pekarskoj delatnosti
  • Vođenje poslovnih knjiga i evidencija
  • Proizvodnja pekarskih proizvoda i normativi
  • Kalo, rastur, kvar i lom u pekarskoj delatnosti
  • Pekarski proizvodi po stopi od 8%
  • Pekarski proizvodi po stopi od 18%
  • Izdavanje računa
2006
PDV broj 9/06 od 12.09.2006.
PDV broj 9/06 od 12.09.2006.
 • Poreska osnovica PDV-a i način njenog utvrđivanja
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom koji je izvršen do 8. jula 2006. godine
 • Komisiona prodaja u sistemu PDV-a
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
2006
PDV broj 8/06 od 01.08.2006.
PDV broj 8/06 od 01.08.2006.
 • Pojam isporuke dobara i usluga kao predmeta PDV-a
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom koji je izvršen do 8. jula 2006. godine
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje se koriste za potrebe zakupljenog poslovnog prostora
 • Prestala je obaveza obračunavanja poreza na dohodak građana na isplaćene PDV nadoknade
 • Novi usklađeni iznosi akcize
 • Novi – usklađeni iznosi naknada iz Zakona o duvanu
 • Izmene i dopune Pravilnika o vrsti instrumenata obezbeđenja, načinu i postupku aktiviranja instrumenata obezbeđenja za naplatu razlike između propisanog iznosa akcize na cigarete iz uvoza i propisanog iznosa akcize na cigarete proizvedene u zemlji
2006
PDV broj 7/06 od 06.07.2006.
PDV broj 7/06 od 06.07.2006.
 • Najnovije izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom
  • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora o donaciji
  • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora o kreditu, odnosno zajmu
 • Poreski tretman montažnih kuća za stanovanje
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2006. godine

2006
PDV broj 6/06 od 12.06.2006.
PDV broj 6/06 od 12.06.2006.
 • Oporezivanje prevoznih usluga
 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
2006
PDV broj 5/06 od 10.05.2006.
PDV broj 5/06 od 10.05.2006.
 • Vreme odbitka prethodnog poreza u građevinarstvu
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • PDV na davanje dobara bez naknade
 • Poreski tretman opreme za vršenje delatnosti u sistemu PDV-a
 • Nove cene derivata nafte
2006
PDV broj 4/06 od 10.04.2006.
PDV broj 4/06 od 10.04.2006.
 • Primena propisa o PDV
  • Poseban režim za poljoprivrednike – instituti i način funkcionisanja
  • Poljoprivrednik kao redovan obveznik PDV-a
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. marta 2006. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Nove cene derivata nafte
2006
PDV broj 3/06 od 14.03.2006.
PDV broj 3/06 od 14.03.2006.
 • Poreski tretman prometa dobara stranom licu u zemlji bez prelaska carinske linije
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta
 • Obračunavanje PDV-a kod avansnih plaćanja i izdavanja konačnog računa u slučaju kada dođe do promene poreske stope za PDV
 • Kada se smatra da je izvršen promet dobara kod izgradnje građevinskih objekata?
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
2006
PDV broj 2/06 od 13.02.2006.
PDV broj 2/06 od 13.02.2006.
 • PDV obaveze i prava malih obveznika
 • Određivanje poreskog perioda i obaveza praćenja ostvarenog ukupnog prometa
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
 • Poresko oslobođenje po osnovu lon poslova kada izradu dobara za račun inostranog naručioca vrši više domaćih lica
 • Poreski tretman avansa za budući uvoz robe
 • Privremeno povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo
 • Novi usklađeni iznosi akcize
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2005. godinu
2006
PDV broj 1/06 od 05.01.2006.
PDV broj 1/06 od 05.01.2006.
 • Specifičnosti oporezivanja građevinskih objekata
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2005. godine
 • Novi pravilnici za primenu Zakona o duvanu
 • Privremeno povećanje akcize na motorni benzin i dizel gorivo
2006
PDV broj 13/05 od 12.12.2005.
PDV broj 13/05 od 12.12.2005.
 • Poreski tretman manjka i rashoda utvrđenih po godišnjem popisu
 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Plaćanje akcize na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
2005
PDV broj 12/05 od 08.11.2005.
PDV broj 12/05 od 08.11.2005.
 • Značaj računa kod priznavanja prava na odbitak prethodnog poreza
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći
2005
PDV broj 11/05 od 11.10.2005.
PDV broj 11/05 od 11.10.2005.
 • Oporezivanje dobara po posebnoj stopi PDV od 8%
  • Hleb i drugi pekarski proizvodi
  • Mleko i mlečni proizvodi
  • Šećer
  • Brašno
  • Jestivo ulje i jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla
  • Med
  • Voda
  • Sveže, rashlađeno i smrznuto voće, povrće, meso, riba i jaja
  • Žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica
  • Lekovi
  • Ortotička i protetička sredstva i medicinska sredstva – proizvodi koji se hirurški ugrađuju u organizam
  • Materijal za dijalizu
  • Udžbenici i nastavna sredstva
  • Monografske i serijske publikacije
  • Đubrivo, sredstva za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, sadni materijal, kompost sa micelijumom, kompletna krmna smeša za ishranu stoke
  • Živa stoka
  • Ogrevno drvo
2005
PDV broj 10/05 od 09.09.2005.
PDV broj 10/05 od 09.09.2005.
 • Najnovije Izmene i dopune odredaba Zakona o PDV-u koje uređuju prethodni porez
 • Poresko oslobođenje za diplomatsko – konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
 • Oporezivanje komunalnih usluga
2005
PDV broj 9/05 od 26.07.2005.
PDV broj 9/05 od 26.07.2005.
 • Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u
 • Nova Odluka o najpopularnijim cenama i minimalnim akcizama na duvanske prerađevine
 • Nova Lista ostalih derivata nafte
2005
PDV broj 8/05 od 08.07.2005.
PDV broj 8/05 od 08.07.2005.
 • Pojam prethodnog poreza, način utvrđivanja i evidentiranja i način iskazivanja u poreskoj prijavi
 • Izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Subvencionisanje nabavke tarminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase
2005
PDV broj 7/05 od 10.06.2005.
PDV broj 7/05 od 10.06.2005.
 • Trgovinska delatnost i njen tretman u Zakonu o PDV-u
 • Valutna klauzula sa stanovišta poreza na dodatu vrednost
 • Obaveza uvođenja dodatne opreme fiskalne kase i uređaja za plaćanje pomoću platne kartice
2005
PDV broj 6/05 od 10.05.2005.
PDV broj 6/05 od 10.05.2005.
 • Oblik i sadržina poreske prijave i način utvrđivanja i iskazivanja podataka u njoj
 • Refakcija stranim državljanima
 • Poreski tretman prometa dobara i usluga sa Republikom Crnom Gorom
 • Izmene i dopune Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije
 • Donacije i humanitarna pomoć koja se vrši na osnovu međunarodnih ugovora
2005
PDV broj 5/05 od 05.04.2005.
PDV broj 5/05 od 05.04.2005.
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći
 • Obaveštenje o uvođenju terminala za daljinsko očitavanje dnevnih izveštaja fiskalne kase
2005
PDV broj 4/05 od 04.03.2005.
PDV broj 4/05 od 04.03.2005.
 • Plaćanje PDV u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Prodaja derivata nafte putem novčanih bonova
 • Podnošenje zahteva za dobijanje akcizne dozvole za odloženo plaćanje akcize
2005
PDV broj 3/05 od 04.02.2005.
PDV broj 3/05 od 04.02.2005.
 • Podnošenje poreske prijave za poreski period januar 2005. godine
 • Oporezivanje dobara po posebnoj stopi od 8%
 • Izmene i dopune Uredbe o kontrolnim akciznim markicama
  Primena propisa o porezu na promet – Konačan obračun akcize i poreza na promet za 2004. godinu
 • Plaćanje posebne takse u prometu sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
2005
PDV broj 2/05 od 25.01.2005.
PDV broj 2/05 od 25.01.2005.
 • Prečišćen tekst Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 139/04 i 5/05)
 • Odgovori na pitanja postavljena na seminaru o primeni Zakona o PDV-u održanom 15.12.2004. godine (prvi deo)
 • Novi Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na dizel gorivo za pogon traktora, građevinskih mašina i brodova za prevoz tereta
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača alkoholnih pića
 • Ukinuta je taksa za izravnanje poreskog opterećenja za domaću robu koja se upućuje na AP Kosovo i Metohija
2005
PDV broj 1/05 od 12.01.2005.
PDV broj 1/05 od 12.01.2005.
 • Uredba o dopuni Uredbe o izvršavanju Zakona o PDV-u na teritoriji AP KM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Izmene i dopune posebne takse za izravnanje poreskog opterećenja koja se plaća na promet proizvoda sa AP Kosovo i Metohija
2005
PDV broj 12/04 od 16.11.2004.
PDV broj 12/04 od 16.11.2004.
 • Sistem poreza na dodatu vrednost Republike Srbije
 • Specifičnosti oporezivanja u Zakonu o PDV-u
  • Oporezivanje nepokretnosti
  • Promet sa Republikom Crnom Gorom
  • Promet sa AP Kosovo i Metohija
 • Obaveze koje treba izvršiti neposredno pri prelasku na sistem PDV-a
2004