Za sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica propisani su novi obrasci PB 1 i PDP

Ministar finansija je doneo:

1) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica,

2) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica,

3) Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

Navedeni pravilnici su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, broj 8/19 od 8.02.2019. godine.

Pravilnikom pod tačkom 1), pored izmena i dopuna u tekstualnom delu Pravilnika o  sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/14, 41/15 i 101/16), propisan je i novi Obrazac PB 1Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ______ do _____ 201__. godine.

Pravilnikom pod tačkom 2), pored izmena i dopuna u tekstualnom delu Pravilnika  o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/15, 101/16, 44/18 – dr. zakon), propisan je i novi Obrazac PDPPoreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.

Pravilnikom pod tačkom 3) brisan je stav 2. člana 5. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/04, 99/10 i 104/18), čime je izvršeno brisanje (ukidanje) obrazaca OA/I i OA/N.

Sva tri pravilnika koriste se prilikom sastavljanja poreskog bilansa i poreske prijave pravnih lica za 2018. godinu, o čemu detaljno pišemo u „Informator“-u broj 6/2019 koji je u celini posvećen ovoj temi.