Za vreme trajanja vanrednog stanja korisnici javnih sredstava mogu da, bez saglasnosti Komisije, broj dodatno angažovanih lica zbog povećanja obima posla zadrže na nivou od 15. marta 2020. godine

U “Sl. glasniku RS”, br. 50/20 objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, koja je stupila na snagu 4. aprila 2020. godine,  kojom je (dodavanjem stava 6 u članu 8. Uredbe) propisano da za vreme trajanja vanrednog stanja korisnici javnih sredstava mogu da, bez saglasnosti, broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama zadrže na nivou od 15. marta 2020. godine.

Podsećamo da je Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava bliže se uređuje postupak za pribavljanje saglasnost  („Sl. glasnik RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19u daljem tekstu: Uredba), o kojoj smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 27/2019*, između ostalog, bliže uređen postupak za pribavljanje saglasnosti da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod određenog korisnika javnih sredstava, bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika.

Prema odredbama Uredbe, ova saglasnost (koju daje Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava) da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod određenog korisnika javnih sredstava bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod tog korisnika važi za period koji, na obrazložen predlog nadležnog organa, odredi Komisija.

Objavljena dopuna Uredbe može se tumačiti na sledeći način: saglasnosti date zaključno sa 15. martom 2020. godine, tj. do dana proglašenja vanrednog stanja, važe za vreme trajanja vanrednog stanja, nezavisno od perioda koji je odredila Komisija prilikom davanja saglasnosti. * Videti „Informator“, br. 27/19 poglavlje VIII: Povećanje broja zaposlenih u javnom sektoru u 2020. godini nije moguće bez posebnih zahteva i saglasnosti nadležnog organa.