Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju „starih“ godišnjih odmora zaposlenih za vreme vanrednog stanja)

U „Sl. glasniku RS“, br. 52/20 od 7.04.2020. godine objavljen je Zaključak  Vlade RS 05 broj 53-3041/2020, koji prenosimo u celini:

„Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

2. Zaposlenima kojima je u uslovima vanrednog stanja, omogućeno obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), poslodavac je dužan da omogući korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu u skladu sa zakonom, odnosno zaključno sa 30. junom 2020. godine.

3. Preporučuje se poslodavcima, koji u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada, pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije.”