Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020 (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta) – prečišćen tekst

U „Sl. glasniku RS“, broj 35/2020 objavljen je Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020, a izmena Zaključka kojom je promenjena tačka 3, je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 37/2020 od 19.03.2020. godine. Prečišćen tekst Zaključka prenosimo u nastavku:

 

„Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. U svim organima državne uprave, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama kojima je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.).

2. Institucije iz tačke 1. ovog zaključka obavezne su da obezbede nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama i to putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

3. Od obustave iz tačke 1. ovog zaključka izuzeti su Ministarstvo finansija – Uprava carina i JP „Pošta Srbije” i pojedini šalteri Ministarstva finansija – Poreske uprave i Uprave za trezor i JP „Elektroprivreda Srbije”.

Obavezuju se Ministarstvo finansija – Poreska uprava i Uprava za trezor i JP „Elektroprivreda Srbije” da obaveste građane koji će šalteri biti izuzeti od obustave rada.

4. Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.

5. Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja. Institucije iz tačke 1. ovog zaključka su obavezne da na svojoj internet adresi objave adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana.

6. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.“


 U Ekspert„-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazacamožete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.