Zaključak Vlade RS od 22.06.2023. o korišćenju godišnjih odmora u zdravstvenim ustanovama

Vlada RS je na sednici od 22.06.2023. godine donela Zaključak (objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 52/2023), koji prenosimo u nastavku:
 
„Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 – ispravka US, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 
Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Preporučuje se zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da, zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2022. godinu zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2023. godini ili da prvi deo, u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno, iskoriste zaključno sa 31. avgustom 2023. godine, a preostali deo zaključno sa 31. martom 2024. godine.
2. Poslodavci iz tačke 1. ovog zaključka su dužni da zaposlenima omoguće korišćenje godišnjeg odmora za 2023. godinu u rokovima propisanim Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje).
3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.“
 
Skrećemo pažnju na to da se ovaj zaključak razlikuje od preporuke Ministarstva zdravlja (objavili smo je u „Informator“-u broj 11/2023 na str. 15) u vezi sa rokovima korišćenja godišnjeg odmora za 2022. i 2023. godinu, što izaziva nedoumice, pa očekujemo da ovo ministarstvo usaglasi svoju preporuku sa Zaključkom Vlade.