zakon-o-deviznom-dec-2012

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o deviznom poslovanju (prečišćen tekst, decembar 2012.)

 

 

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

 

SADRŽAJ:

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 31/11, 119/12)

 

I. Osnovne odredbe (član 1.)

II. Definicije pojmova (član 2.)

III. Tekući poslovi (čl. 3. do čl. 9.)

IV. Kapitalni poslovi (čl. 10. do čl. 31a)

 • Direktne investicije rezidenata i nerezidenata (čl. 11. i čl. 11a)
 • Ulaganja u nepokretnosti (član 12.)
 • Poslovi sa hartijama od vrednosti (čl. 13. do čl. 15.)
 • Poslovi sa finansijskim derivatima (član 16.)
 • Poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17.)
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom (čl. 18. do čl. 26.)
  • Kreditiranje u devizama između rezidenata u Republici (član 25.)
  • Garancijski poslovi (član 26.)
 • Depozitni poslovi (čl. 27. do čl. 29.)
  • Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu (član 27.)
  • Depozitni poslovi nerezidenata u Republici (član 28.)
  • Prenos sredstava sa računa u inostranstvo (član 29.)
 • Plaćanja po osnovu ugovora o osiguranju (član 30.)
 • Jednostrani prenosi sredstava plaćanja – lični i fizički prenosi (čl. 31. i čl. 31a)

V. Platni promet (čl. 32. do čl. 37.)

 • Izveštavanje po osnovu platnog prometa (član 37.)

VI. Devizno tržište i kurs dinara (čl. 38. do čl. 41.)

 • Devizno tržište (čl. 38. do čl. 39a)
 • Kurs dinara (čl. 40. i čl. 41.)

VII. Zaštitne mere (čl. 42. i čl. 43.)

VIII. Devizna kontrola (čl. 44. do čl. 56.)

IX. Devizni inspektorat (brisano – „Sl. glasnik RS“, br. 119/12)

X. Kaznene odredbe (čl. 57. do čl. 66.)

 • Krivično delo (čl. 57. i čl. 58.)
 • Prekršaji (čl. 59. do čl. 66.)

XI. Prelazne i završne odredbe (čl. 67. do čl. 70.)

 

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 31/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 119/12) koje nisu ušle u prečišćen tekst