440.00  RSD

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (prečišćen tekst, avgust 2023.)

SADRŽAJ:

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
(“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US,53/21 – US, 66/21, 130/21, 43/23 – US, 62/23)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10.)

II. PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM (čl. 11. do čl. 37.)

 • Naknada zarade, odnosno naknada plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta (čl. 12. do čl. 16.)
 • Pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade, odnosno naknadu plate oca deteta, ako je majka deteta lice koje samostalno obavlja delatnost ili kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana (čl. 16a do čl. 16v)
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta (čl. 17. do čl. 21.)
 • Roditeljski dodatak (čl. 22. do čl. 25.)
 • Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta (čl. 25a, 25b, 25v i 25g)
 • Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta (član 25d)
 • Dečiji dodatak (čl. 26. do čl. 33.)
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja (član 34.)
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom (član 35.)
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći (član 36.)
 • Regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica (član 37.)

III. POSTUPAK I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA (čl. 38. do čl. 45.)

IV. INFORMACIONI SISTEM ZA ISPLATU PRAVA (član 46.)

V. ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, AŽURIRANJE I ČUVANJE PODATAKA (čl. 47. do čl. 49.)

 • Zaštita podataka (član 47.)
 • Korišćenje podataka (član 48.)
 • Ažuriranje i čuvanje podataka (član 49.)

VI. DEČIJA NEDELJA (čl. 50. do čl. 52.)

VII. KAZNENE ODREDBE (član 53.)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 54. do čl. 57.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskojpodršci porodici sa decom koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, br. 50/18
 • “Sl. glasnik RS”, br. 66/21
 • “Sl. glasnik RS”, br. 130/21
 • “Sl. glasnik RS”, br. 62/23