Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.)

990.00  RSD

Zakon o obligacionim odnosima (prečišćen tekst, mart 2020.)

SADRŽAJ:

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
(„Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – US, 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, 22/99 – dr. propis, 23/99 – ispravka, 35/99 – dr. propis, 44/99 – dr. propis, „Sl. glasnik RS“, broj 18/20)

DEO PRVI
OPŠTI DEO (čl. 1. do čl. 453.)

Glava I: OSNOVNA NAČELA (čl. 1. do čl. 25.)

 • Sadržina zakona (član 1.)
 • Strane u obligacionim odnosima (čl. 2. do čl. 9.)
 • Autonomija volje (član 10.)
 • Ravnopravnost strana (član 11.)
 • Načelo savesnosti i poštenja (član 12.)
 • Zabrana zloupotrebe prava (član 13.)
 • Zabrana stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja (član 14.)
 • Načelo jednake vrednosti davanja (član 15.)
 • Zabrana prouzrokovanja štete (član 16.)
 • Dužnosti ispunjenja obaveza (član 17.)
 • Ponašanje u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava (član 18.)
 • Rešavanje sporova na miran način (član 19.)
 • Dispozitivni karakter odredaba zakona (član 20.)
 • Primena dobrih poslovnih običaja (član 21.)
 • Postupanje u skladu sa opštim aktima (član 22.)
 • Primena drugih saveznih zakona (član 23.)
 • Primena republičkih, odnosno pokrajinskih zakona (član 24.)
 • Primena pojedinih odredaba (član 25.)

Glava II: NASTANAK OBAVEZA (čl. 26. do čl. 261.)

 • Odeljak 1. Ugovor (čl. 26. do čl. 153.)
 • Odeljak 2. Prouzrokovanje štete (čl. 154. do čl. 209.)
 • Odeljak 3. Sticanje bez osnova (čl. 210. do čl. 219.)
 • Odeljak 4. Poslovodstvo bez naloga (čl. 220. do čl. 228.)
 • Odeljak 5. Jednostrana izjava volje (čl. 229. do čl. 261.)

Glava III: DEJSTVA OBAVEZA (čl. 262. do čl. 294.)

 • Odeljak 1. Poveriočeva prava i dužnikove obaveze (čl. 262. do čl. 289.)
 • Odeljak 2. Poveriočeva prava u nekim posebnim slučajevima (čl. 290. do čl. 294.)

Glava IV: PRESTANAK OBAVEZA (čl. 295. do čl. 393.)

 • Odeljak 1. Opšte pravilo (član 295.)
 • Odeljak 2. Ispunjenje (čl. 296. do čl. 335.)
 • Odeljak 3. Ostali načini prestanka obaveza (čl. 336. do čl. 359.)
 • Odeljak 4. Zastarelost (čl. 360. do čl. 393.)

Glava V: RAZNE VRSTE OBAVEZA (čl. 394. do čl. 435.)

 • Odeljak 1. Novčane obaveze (čl. 394. do čl. 402.)
 • Odeljak 2. Obaveze sa više predmeta (čl. 403. do čl. 411.)
 • Odeljak 3. Obaveze sa više dužnika ili poverilaca (čl. 412. do čl. 435.)

Glava VI: PROMENA POVERIOCA ILI DUŽNIKA (čl. 436. do čl. 453.)

 • Odeljak 1. Ustupanja potraživanja ugovorom (cesija) (čl. 436. do čl. 445.)
 • Odeljak 2. Promena dužnika (čl. 446. do čl. 453.)

DEO DRUGI
UGOVORI (čl. 454. do čl. 1098.)

Glava VII: PRODAJA (čl. 454. do čl. 551.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 454. do čl. 457.)
 • Odeljak 2. Sastojci ugovora o prodaji (čl. 458. do čl. 466.)
 • Odeljak 3. Obaveze prodavca (čl. 467. do čl. 515.)
 • Odeljak 4. Obaveze kupca (čl. 516. do čl. 519.)
 • Odeljak 5. Obaveza čuvanja stvari za račun saugovarača (čl. 520. do čl. 522.)
 • Odeljak 6. Naknada štete u slučaju raskida prodaje (čl. 523. do čl. 526.)
 • Odeljak 7. Slučajevi prodaje sa naročitim pogodbama (čl. 527. do čl. 551.)

Glava VIII: RAZMENA (čl. 552. i 553.)

 • Pojam (član 552.)
 • Dejstva ugovora o razmeni (član 553.)

Glava IX: PRODAJNI NALOG (čl. 554. do čl. 556.)

 • Pojam (član 554.)
 • Rizik za propast i oštećenje stvari (član 555.)
 • Kad se smatra da je nalogoprimac kupio stvar (član 556.)

Glava X: ZAJAM (čl. 557. do čl. 566.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 557. i 558.)
 • Odeljak 2. Obaveze zajmodavca (čl. 559. do čl. 561.)
 • Odeljak 3. Obaveze zajmoprimca (čl. 562. do čl. 565.)
 • Odeljak 4. Namenski zajam (član 566.)

Glava XI: ZAKUP (čl. 567. do čl. 599.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 567. i 568.)
 • Odeljak 2. Obaveze zakupodavca (čl. 569. do čl. 580.)
 • Odeljak 3. Obaveze zakupca (čl. 581. do čl. 585.)
 • Odeljak 4. Podzakup (čl. 586. do čl. 590.)
 • Odeljak 5. Otuđenje zakupljene stvari (čl. 591. do čl. 594.)
 • Odeljak 6. Prestanak zakupa (čl. 595. do čl. 599.)

Glava XII: UGOVOR O DELU (čl. 600. do čl. 629.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 600. do čl. 602.)
 • Odeljak 2. Nadzor (član 603.)
 • Odeljak 3. Zaključivanje ugovora nadmetanjem (čl. 604. i 605.)
 • Odeljak 4. Obaveze poslenika (čl. 606. do čl. 613.)
 • Odeljak 5. Odgovornost za nedostatke (čl. 614. do čl. 621.)
 • Odeljak 6. Obaveze naručioca (čl. 622. do čl. 624.)
 • Odeljak 7. Rizik (čl. 625. do čl. 627.)
 • Odeljak 8. Pravo zaloge (član 628.)
 • Odeljak 9. Prestanak ugovora (član 629.)

Glava XIII: UGOVOR O GRAĐENJU (čl. 630. do čl. 647.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 630. do čl. 639.)
 • Odeljak 2. Ugovor o građenju sa posebnom odredbom (član 640.)
 • Odeljak 3. Odgovornost za nedostatke (čl. 641. do čl. 643.)
 • Odeljak 4. Odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevine (čl. 644. do čl. 647.)

Glava XIV: PREVOZ (čl. 648. do čl. 685.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 648. do čl. 652.)
 • Odeljak 2. Ugovor o prevozu stvari (čl. 653. do čl. 680.)
 • Odeljak 3. Ugovor o prevozu lica (čl. 681. do čl. 685.)

Glava XV: UGOVOR O LICENCI (čl. 686. do čl. 711.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 686. do čl. 690.)
 • Odeljak 2. Obaveze davaoca licence (čl. 691. do čl. 695.)
 • Odeljak 3. Obaveze sticaoca licence (čl. 696. do čl. 703.)
 • Odeljak 4. Podlicenca (čl. 704. do čl. 707.)
 • Odeljak 5. Prestanak ugovora (čl. 708. do čl. 711.)

Glava XVI: OSTAVA (čl. 712. do čl. 729.)

 • Odeljak 1. O ostavi uopšte (čl. 712. do čl. 723.)
 • Odeljak 2. Ugostiteljska ostava (čl. 724. do čl. 729.)

Glava XVII: USKLADIŠTENJE (čl. 730. do čl. 748.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 730. do čl. 739.)
 • Odeljak 2. Skladišnica (čl. 740. do čl. 748.)

Glava XVIII: NALOG (čl. 749. do čl. 770.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 749. i 750.)
 • Odeljak 2. Obaveze nalogoprimca (čl. 751. do čl. 757.)
 • Odeljak 3. Obaveze nalogodavca (čl. 758. do čl. 764.)
 • Odeljak 4. Prestanak naloga (čl. 765. do čl. 770.)

Glava XIX: KOMISION (čl. 771. do čl. 789.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 771. do čl. 775.)
 • Odeljak 2. Obaveze komisionara (čl. 776. do čl. 781.)
 • Odeljak 3. Obaveze komitenta (čl. 782. do čl. 785.)
 • Odeljak 4. Založno pravo (član 786.)
 • Odeljak 5. Odnosi sa trećim licima (čl. 787. do čl. 789.)

Glava XX: UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU (čl. 790. do čl. 812.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 790. do čl. 796.)
 • Odeljak 2. Obaveze zastupnika (čl. 797. do čl. 801.)
 • Odeljak 3. Obaveze nalogodavca (čl. 802. do čl. 808.)
 • Odeljak 4. Založno pravo (član 809.)
 • Odeljak 5. Prestanak ugovora (čl. 810. do čl. 812.)

Glava XXI: POSREDOVANJE (čl. 813. do čl. 826.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 813. do čl. 817.)
 • Odeljak 2. Obaveze posrednika (čl. 818. do čl. 821.)
 • Odeljak 3. Obaveze nalogodavca (čl. 822. do čl. 826.)

Glava XXII: OTPREMANJE (ŠPEDICIJA) (čl. 827. do čl. 846.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 827. do čl. 829.)
 • Odeljak 2. Obaveze otpremnika (čl. 830. do čl. 838.)
 • Odeljak 3. Obaveze nalogodavca (čl. 839. do čl. 843.)
 • Odeljak 4. Posebni slučajevi otpremanja (čl. 844. i 845.)
 • Odeljak 5. Založno pravo otpremnika (član 846.)

Glava XXIII: UGOVOR O KONTROLI ROBE I USLUGE (čl. 847. do čl. 858.)

 • Pojam (član 847.)
 • Obim kontrole (član 848.)
 • Ništavost pojedinih odredaba ugovora (član 849.)
 • Čuvanje robe odnosno uzorka (član 850.)
 • Obaveza obaveštavanja naručioca (član 851.)
 • Naknada (član 852.)
 • Pravo zaloge (član 853.)
 • Poveravanje kontrole robe drugom vršiocu kontrole (član 854.)
 • Kontrola robe sa vršenjem pojedinih pravnih radnji (član 855.)
 • Kontrola robe sa garancijom (član 856.)
 • Kontrola usluga i stvari koje nisu namenjene prometu (član 857.)
 • Raskid ugovora (član 858.)

Glava XXIV: UGOVOR O ORGANIZOVANJU PUTOVANJA (čl. 859. do čl. 879.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 859. do čl. 862.)
 • Odeljak 2. Obaveze organizatora putovanja (čl. 863. do čl. 870.)
 • Odeljak 3. Obaveze putnika (čl. 871. do čl. 874.)
 • Odeljak 4. Posebna prava i obaveze ugovornih strana (čl. 875. do čl. 879.)

Glava XXV: POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU (čl. 880. do čl. 884.)

 • Pojam (član 880.)
 • Obaveza izdavanja potvrde (član 881.)
 • Postupanje po uputstvima putnika (član 882.)
 • Izbor trećih lica (član 883.)
 • Shodna primena odredaba ugovora o organizovanju putovanja (član 884.)

Glava XXVI: UGOVOR O ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA (UGOVOR O ALOTMANU) (čl. 885. do čl. 896.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 885. i 886.)
 • Odeljak 2. Obaveze turističke agencije (čl. 887. do čl. 890.)
 • Odeljak 3. Obaveze ugostitelja (čl. 891. do čl. 894.)
 • Odeljak 4. Pravo turističke agencije da odustane od ugovora (čl. 895. i 896.)

Glava XXVII: OSIGURANJE (čl. 897. do čl. 965.)

 • Odeljak 1. Zajedničke odredbe za imovinska  Odeljak 2. Osiguranje imovine (čl. 924. do čl. 941.)
 • Odeljak 3. Osiguranje lica (čl. 942. do čl. 965.)

Glava XXVIII: ZALOGA (čl. 966. do čl. 996.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 966. do čl. 973.)
 • Odeljak 2. Zalaganje stvari (čl. 974. do čl. 988.)
 • Odeljak 3. Zalaganje potraživanja i drugih prava (čl. 989. do čl. 996.)

Glava XXIX: JEMSTVO (čl. 997. do čl. 1019.)

 • Odeljak 1. Opšte odredbe (čl. 997. do čl. 1003.)
 • Odeljak 2. Odnos poverioca i jemca (čl. 1004. do čl. 1012.)
 • Odeljak 3. Odnos jemca i dužnika (čl. 1013. do čl. 1017.)
 • Odeljak 4. Regres isplatioca prema ostalim jemcima (član 1018.)
 • Odeljak 5. Zastarelost (član 1019.)

Glava XXX: UPUĆIVANJE (ASIGNACIJA) (čl. 1020. do čl. 1034.)

 • Odeljak 1. Pojam ugovora (član 1020.)
 • Odeljak 2. Odnosi primaoca uputa i upućenika (čl. 1021. do čl. 1024.)
 • Odeljak 3. Odnos primaoca uputa i uputioca (čl. 1025. do čl. 1029.)
 • Odeljak 4. Odnos uputioca i upućenika (čl. 1030. i 1031.)
 • Odeljak 5. Smrt i lišenje poslovne sposobnosti (član 1032.)
 • Odeljak 6. Uput u obliku hartije na donosioca (član 1033.)
 • Odeljak 7. Uput u obliku hartije po naredbi (član 1034.)

Glava XXXI: BANKARSKI NOVČANI DEPOZITI (čl. 1035. do čl. 1046.)

 • Odeljak 1. Novčani depozit (čl. 1035. do čl. 1042.)
 • Odeljak 2. Ulog na štednju (čl. 1043. do čl. 1046.)

Glava XXXII: DEPONOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI (čl. 1047. do čl. 1051.)

 • Pojam (član 1047.)
 • Vršenje prava (član 1048.)
 • Dužnosti banke (član 1049.)
 • Vraćanje hartija od vrednosti (član 1050.)
 • Zahtevi trećih lica (član 1051.)

Glava XXXIII: BANKARSKI TEKUĆI RAČUN (čl. 1052. do čl. 1060.)

 • Pojam (član 1052.)
 • Forma ugovora (član 1053.)
 • Sredstva na tekućem računu (član 1054.)
 • Prebijanje između salda više računa (član 1055.)
 • Raspolaganje saldom (član 1056.)
 • Primena pravila ugovora o nalogu (član 1057.)
 • Trajanje računa (član 1058.)
 • Provizija i naknada troškova (član 1059.)
 • Dostavljanje izvoda (član 1060.)

Glava XXXIV: UGOVOR O SEFU (čl. 1061. do čl. 1064.)

 • Pojam (član 1061.)
 • Pristup sefu (član 1062.)
 • Predmeti koji se ne smeju staviti u sef (član 1063.)
 • Prava banke u slučaju neplaćanja (član 1064.)

Glava XXXV: UGOVOR O KREDITU (čl. 1065. do čl. 1068.)

 • Pojam (član 1065.)
 • Forma i sadržina (član 1066.)
 • Otkaz davaoca kredita (član 1067.)
 • Odustajanje od ugovora i vraćanje kredita pre roka (član 1068.)

Glava XXXVI: UGOVOR O KREDITU NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI (čl. 1069. do čl. 1071.)

 • Pojam (član 1069.)
 • Forma i sadržina (član 1070.)
 • Kad banka može prodati založene hartije (član 1071.)

Glava XXXVII: AKREDITIVI (čl. 1072. do čl. 1082.)

 • Obaveza akreditivne banke i forma akreditiva (član 1072.)
 • Kada nastaje obaveza prema korisniku (član 1073.)
 • Nezavisnost akreditiva od drugog pravnog posla (član 1074.)
 • Dokumentarni akreditiv (član 1075.)
 • Dužnost akreditivne banke (član 1076.)
 • Vrste dokumentarnog akreditiva (član 1077.)
 • Opozivi akreditiv (član 1078.)
 • Neopozivi akreditiv (član 1079.)
 • Dužnost banke u pogledu dokumenata (član 1080.)
 • Granice odgovornosti banke (član 1081.)
 • Prenosivost i deljivost akreditiva (član 1082.)

Glava XXXVIII: BANKARSKA GARANCIJA (čl. 1083. do čl. 1087.)

 • Pojam (član 1083.)
 • Izmirenje obaveze iz garancije u novcu (član 1084.)
 • Potvrda garancije (supergarancija) (član 1085.)
 • Ustupanje prava iz garancije (član 1086.)
 • Garancija „bez prigovora“ (član 1087.)

Glava XXXIX: PRIMENA ODREDABA O BANKARSKOM POSLOVANJU (član 1088.)

Glava XL: PORAVNANJE (čl. 1089. do čl. 1098.)

 • Pojam (član 1089.)
 • U čemu se sastoje uzajamna popuštanja (član 1090.)
 • Sposobnost (član 1091.)
 • Predmet (član 1092.)
 • Primena odredbe o dvostranim ugovorima (član 1093.)
 • Prekomerno oštećenje (član 1094.)
 • Dejstvo poravnanja prema jemcima i zalogodavcima (član 1095.)
 • Poravnanje o poslu koji se može poništiti (član 1096.)
 • Ništavost poravnanja (član 1097).
 • Ništavost jedne odredbe poravnanja (član 1098.)

DEO TREĆI
MERODAVNO PRAVO U SLUČAJU SUKOBA REPUBLIČKIH ZAKONA (čl. 1099. do čl. 1105.)

 • Primena ovog dela zakona (član 1099.)
 • Merodavno pravo u pogledu nepokretnosti (član 1100.)
 • Merodavno pravo kod ugovornih odnosa (član 1101.)
 • Merodavno pravo u slučaju prouzrokovanja štete (član 1102.)
 • Merodavno pravo za ostale obligacione odnose (član 1103.)
 • Pravo merodavno za zastarelost (član 1104.)
 • Obligacioni odnosi nastali van SRJ (član 1105.)

DEO ČETVRTI
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 1106. do čl. 1109.)

 • Primena ovog zakona (član 1106.)
 • Primena običaja (član 1107.)
 • Prestanak važenja drugih propisa (član 1108.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 1109.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 39/85) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima(„Sl. list SFRJ“, br. 31/93) koje nisu ušle u prečišćen tekst