1,320.00  RSD

Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst, avgust 2023.)

SADRŽAJ:

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

(„Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11,121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21, 62/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8đ)

 • 1. Predmet uređivanja (član 1.)
 • 2. Pojmovi (član 2.)
 • 3. Načela za uređenje i korišćenje prostora (čl. 3. i 3a)
 • 4. Unapređenje energetske efikasnosti (član 4.)
  • Energetska svojstva objekta (član 4.)
 • 5. Nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (član 5.)
 • 6. Brisan
 • 7. Brisan
 • 8. Objedinjena procedura u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata (član 8.)
 • 9. Razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri i njihova forma (član 8a)
 • 10. Postupanje imaoca javnih ovlašćenja u objedinjenoj proceduri (član 8b)
 • 11. Registar objedinjenih procedura (član 8v)
 • 12. Centralna evidencija objedinjenih procedura (član 8g)
 • 13. Sprovođenje objedinjene procedure (član 8d)
 • 14. Granice ovlašćenja nadležnog organa (član 8đ)

II. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE (čl. 10. do čl. 70.)

 • 1. Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja (čl. 10. do čl. 13.)
  • 1.1. Planski dokumenti (član 11.)
  • 1.2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (član 12.)
  • 1.3. Urbanističko-tehnički dokumenti (član 13.)
 • 2. Prostorni planovi (čl. 14. do čl. 22.)
  • 2.1. Prostorni plan Republike Srbije (čl. 14. do čl. 16.)
  • 2.2. Regionalni prostorni plan (čl. 17. i čl. 18.)
  • 2.3. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave (čl. 19. do čl. 20a)
  • 2.4. Prostorni plan područja posebne namene (čl. 21. i 22.)
 • 3. Urbanistički planovi (čl. 23. do čl. 28.)
  • 3.1. Generalni urbanistički plan (čl. 23. i 24.)
  • 3.2. Plan generalne regulacije (čl. 25. i 26.)
  • 3.3. Plan detaljne regulacije (čl. 27. i 28.)
 • 4. Sastavni delovi planskih dokumenata (čl. 29. do čl. 32.)
  • 4.1. Pravila uređenja (član 30.)
  • 4.2. Pravila građenja (član 31.)
  • 4.3. Grafički deo plana (član 32.)
 • 5. Usklađenost planskih dokumenata (član 33.)
 • 6. Obavezna dostava priloga planskog dokumenta (član 34.)
 • 7. Nadležnost za donošenje planskih dokumenata (član 35.)
 • 8. Izrada planskih dokumenata (član 36.)
 • 9. Odgovorni prostorni planer (član 37.)
 • 10. Odgovorni urbanista (član 38.)
 • 11. Sredstva za izradu planskih dokumenata (član 39.)
 • 12. Ustupanje podloga (član 40.)
 • 13. Dostupnost i objavljivanje planskih dokumenata (član 41.)
 • 14. Brisan
 • 15. Centralni registar planskih dokumenata (čl. 43. do čl. 45.)
 • 16. Postupak za donošenje planskih dokumenata (čl. 45a do čl. 52.)
 • 16.a Rani javni uvid (član 45a)
  • 16.1. Odluka o izradi planskih dokumenata (član 46.)
  • 16.2. Izrada i ustupanje izrade planskih dokumenata (čl. 47. do čl. 47v)
  • 16.3. Nacrt planskog dokumenta (član 48.)
  • 16.4. Stručna kontrola planskih dokumenata (član 49.)
  • 16.5. Javni uvid (čl. 50. i 51.)
  • 16.5a Glavni urbanista (član 51a)
  • 16.5b Izmene i dopune planskih dokumenata (član 51b)
  • 16.6. Komisija za planove (član 52.)
 • 17. Informacija o lokaciji (član 53.)
 • 17.a Lokacijski uslovi (čl. 53a do čl. 57.)
 • 18. Brisan
 • 19. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova (član 58.)
  • Program implementacije (član 58.)
 • 20. Urbanističko-tehnički dokumenti (čl. 60. do čl. 70.)
  • 20.1. Urbanistički projekat (čl. 60. do čl. 64.)
  • 20.2. Projekat preparcelacije i parcelacije (čl. 65. do čl. 67.)
  • 20.3. Geodetski elaborat ispravke granica susednih parcela i spajanje susednih parcela istog vlasnika (član 68.)
  • 20.3a Urbanističko-arhitektonski konkurs (član 68a)
  • 20.4. Posebni slučajevi formiranja građevinske parcele (član 69.)
  • 20.5. Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta u posebnim slučajevima (član 70.)

III. Brisano

IV. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (čl. 82. do čl. 109v)

 • 1. Pojam građevinskog zemljišta (član 82.)
 • 2. Korišćenje građevinskog zemljišta (član 83.)
 • 3. Svojinski režim (čl. 84. do čl. 86.)
  • 3.1. Pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini (član 86.)
 • 4. Vrste građevinskog zemljišta (čl. 87. do čl. 92.)
  • 4.1. Promena namene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište (član 88.)
  • 4.2. Brisan
  • 4.3. Izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište (član 90.)
  • 4.4. Uređeno i neuređeno građevinsko zemljište (član 91.)
  • 4.5. Pripremanje i opremanje građevinskog zemljišta sredstvima fizičkih ili pravnih lica (član 92.)
 • 5. Uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 93. i 94.)
 • 6. Izvori finansiranja uređivanja građevinskog zemljišta (čl. 95. do čl. 100.)
  • 6.1. Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta (čl. 96. do čl. 98.)
  • 6.2. Otuđenje, razmena i davanje u zakup i pribavljanje građevinskog zemljišta u javnoj svojini (čl. 99. do čl. 100.)
 • 7. Izmena ugovora o zakupu građevinskog zemljišta (član 101.)
 • 8. Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu (čl. 102. do čl. 104.)
 • 9. Zemljište za redovnu upotrebu objekta (član 105.)
 • 10. Uspostavljanje jedinstva nepokretnosti (član 106.)
 • 11. Urbana komasacija (čl. 107. do čl. 108v)

V. IZGRADNJA OBJEKATA (čl. 110. do čl. 132.)

 • 1. Sadržina i vrste tehničke dokumentacije
  • 1.1. Prethodni radovi (čl. 111. i 112.)
  • 1.2. Prethodna studija opravdanosti (član 113.)
  • 1.3. Studija opravdanosti (čl. 114. do čl. 116.)
  • 1.4. Generalni projekat (član 117.)
  • 1.4.a Idejno rešenje (član 117a)
  • 1.5. Idejni projekat (član 118.)
  • 1.6. Projekat za građevinsku dozvolu (član 118a)
  • 1.7. Projekat za izvođenje (član 123.)
  • 1.8. Projekat izvedenog objekta (član 124.)
  • 1.9. Brisana
 • 2. Izrada tehničke dokumentacije (čl. 126. do čl. 128a)
  • 2.1. Odgovorni projektant (čl. 128. i 128a)
 • 3. Tehnička kontrola (čl. 129. i 129a)
 • 4. Čuvanje tehničke dokumentacije (član 130.)
 • 5. Revizija projekata (čl. 131. i 132.)

VI. GRAĐEVINSKA DOZVOLA (čl. 133. do čl. 147.)

 • 1. Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole (član 133.)
 • 2. Poveravanje izdavanja građevinske dozvole (čl. 134. i 134a)
 • 3. Izdavanje građevinske dozvole (čl. 135. i 135a)
 • 4. Sadržina građevinske dozvole (čl. 136. i 137.)
 • 5. Dostavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli (čl. 138. i 138a)
 • 6. Odlučivanje po žalbi (član 139.)
 • 7. Rok važenja građevinske dozvole (član 140.)
 • 8. Izmene rešenja o građevinskoj dozvoli usled promene investitora (član 141.)
 • 9. Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli (član 142.)
 • 10. Posebni slučajevi građenja, odnosno izvođenja radova bez pribavljene građevinske dozvole (član 143.)
 • 11. Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola (čl. 144. do čl. 146.)
 • 12. Privremena građevinska dozvola (član 147.)

VII. GRAĐENJE (čl. 148. do čl. 153a)

 • 1. Prijava radova (član 148.)
 • 2. Priprema za građenje (član 149.)
 • 3. Izvođenje radova (član 150.)
 • 4. Odgovorni izvođač radova (član 151.)
 • 5. Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova (član 152.)
 • 6. Stručni nadzor (čl. 153. i 153a)

VIII. UPOTREBNA DOZVOLA (čl. 154. do čl. 160.)

 • 1. Tehnički pregled objekta (čl. 154. do čl. 157.)
  • 1.1. Komisija za tehnički pregled objekta (čl. 155. i 156.)
  • 1.2. Probni rad (član 157.)
 • 2. Izdavanje upotrebne dozvole (čl. 158. i 158a)
 • 3. Održavanje objekta (čl. 159. i 160.)

IX. STRUČNI ISPIT, KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE I LICENCE ZA PROSTORNOG PLANERA, ARHITEKTU, ARHITEKTU URBANISTU, INŽENJERA I IZVOĐAČA RADOVA I STRANA LICA KOJA OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE (čl. 161. do čl. 162l)

 • 1. Stručni ispit i kontinuirano usavršavanje (čl. 161. i 161a)
 • 2. Izdavanje, oduzimanje i produženje licenci i registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera i registar licenciranih izvođača (član 162.)
 • 3. Strana lica koja obavljaju stručne poslove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti (čl. 162a do čl. 162g)
 • 4. Priznavanje profesionalnih kvalifikacija u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja za strana lica državljane potpisnica EEP (čl. 162d do čl. 162l)

X. INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE I AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE (čl. 163. do čl. 166e)

XI. UKLANJANJE OBJEKATA (čl. 167. do čl. 171.)

 • 1. Izvršenje rešenja o uklanjanju objekta, odnosno njegovog dela (član 171.)

XII. NADZOR (čl. 172. do čl. 184.)

 • 1. Inspekcijski nadzor (član 172.)
 • 2. Prava i dužnosti urbanističkog inspektora (član 173.)
 • 3. Ovlašćenja urbanističkog inspektora (član 174.)
 • 4. Prava i dužnosti građevinskog inspektora (član 175.)
 • 5. Ovlašćenja građevinskog inspektora (čl. 176. do čl. 184.)

XIII. Brisano

XIV. OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA (član 201.)

XV. KAZNENE ODREDBE (čl. 202. do čl. 212.)

 • 1. Privredni prestupi (čl. 202. do čl. 204a)
 • 2. Prekršaji (čl. 205. do čl. 212.)

XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 213. do čl. 223.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 24/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 132/14
 • „Sl. glasnik RS“, br. 83/18
 • „Sl. glasnik RS“, br. 31/19
 • „Sl. glasnik RS“, br. 9/20
 • „Sl. glasnik RS“, br. 52/21
 • „Sl. glasnik RS“, br. 62/23