Zakon o platnim uslugama 2019

550.00  RSD

Zakon o platnim uslugama (prečišćen tekst, mart 2019.)

NAPOMENA: knjiga je uključena u pretplatu na stručni časopis „Informator“.

 

SADRŽAJ:

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 139/14 i 44/18)

Deo prvi
UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojedinih pojmova (član 2.)
 • Isključenja iz oblasti primene (član 3.)
 • Vrste platnih usluga (član 4.)  
 • Odnos prema propisima kojima se uređuje devizno poslovanje (član 5.)
 • Zaštita prava i interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (član 6.)
 • Upravni postupak (član 7.)  

Deo drugi
USLOVI I NAČIN PRUŽANJA PLATNIH USLUGA (čl. 8. do čl. 105.)

Glava I – OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA (čl. 8. do čl. 13.)

 • Platne transakcije koje su predmet pružanja platnih usluga (član 8.)
 • Odstupanje od utvrđenih uslova za pružanje platnih usluga (član 9.)
 • Pružaoci platnih usluga (član 10.)
 • Platne usluge koje pruža javni poštanski operator (član 11.)
 • Naknade pružaoca platnih usluga (član 12.)
 • Oglašavanje i pružanje informacija (član 13.)

Glava II – UGOVOR O PLATNIM USLUGAMA I INFORMISANJE KORISNIKA PLATNIH USLUGA (čl. 14. do čl. 32.)

 • Predmet i vrste ugovora o platnim uslugama (čl. 14. i čl. 15.)

  • Predmet ugovora o platnim uslugama (član 14.)
  • Vrste ugovora o platnim uslugama (član 15.)
 • Okvirni ugovor (čl. 16. do čl. 25.)

  • Sadržina i forma okvirnog ugovora (član 16.)
  • Dostavljanje informacija u predugovornoj fazi (član 17.)
  • Izmene i dopune okvirnog ugovora na predlog pružaoca platnih usluga (član 18.)
  • Promene kamatne stope i kursa zamene valuta (član 19.)
  • Raskid, odnosno ništavost okvirnog ugovora koje zahteva korisnik platnih usluga (član 20.)
  • Pravo pružaoca platnih usluga na raskid okvirnog ugovora (član 21.)
  • Informacije za platioca pre i nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije (član 22.)
  • Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije (član 23.)
  • Predugovorne informacije i okvirni ugovor o platnom instrumentu za plaćanja male novčane vrednosti (član 24.)
  • Informacije pre i nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije kod platnog instrumenta za plaćanja male novčane vrednosti (član 25.)
 •  Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji (čl. 26. do čl. 29.)

  • Prethodne informacije o jednokratnoj platnoj transakciji (član 26.)
  • Informacije za platioca nakon prijema platnog naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije (član 27.)
  • Informacije za primaoca plaćanja nakon izvršenja jednokratne platne transakcije (član 28.)
  • Izuzeće od obaveze pružanja informacija kod jednokratne platne transakcije (član 29.)
 • Izuzeci u vezi sa okvirnim ugovorom i informisanjem korisnika platnih usluga kod međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država (član 30.)
 • Druge informacije koje se pružaju korisniku platnih usluga (čl. 31. i čl. 32.)

  • Informacije o popustima i posebnim naknadama (član 31.)
  • Informacije utvrđene drugim propisima (član 32.)

Glava III – IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA (čl. 33. do čl. 67.)

 • Uslovi i način izvršenja platne transakcije (čl. 33. do čl. 46.)

  • Saglasnost platioca za izvršenje platne transakcije (član 33.)
  • Oblik i sadržina platnog naloga (član 34.)
  • Prijem platnog naloga (član 35.)
  • Odbijanje izvršenja platnog naloga (član 36.)
  • Opoziv platnog naloga (član 37.)
  • Neopozivost platnog naloga (član 38.)
  • Valuta platne transakcije (član 39.)
  • Naknade pružaoca platnih usluga u vezi sa izvršenjem platne transakcije (član 40.)
  • Popusti i naknade primaoca plaćanja (član 41.)
  • Rok za izvršenje platne transakcije za platiočevog pružaoca platnih usluga (član 42.)
  • Dostavljanje platnog naloga preko pružaoca platnih usluga primaoca plaćanja (član 43.)
  • Izvršenje platne transakcije primaocu plaćanja (član 44.)
  • Datum valute zaduženja i datum valute odobrenja (član 45.)
  • Datum valute i raspolaganje novčanim sredstvima u slučaju uplate gotovog novca na platni račun (član 46.)
 • Upotreba platnih instrumenata (čl. 47. do čl. 49.)

  • Obaveze korisnika platnih usluga u vezi s platnim instrumentom (član 47.)
  • Obaveze pružaoca platnih usluga u vezi s platnim instrumentom (član 48.)
  • Ograničenje korišćenja platnog instrumenta (član 49.)
 • Odgovornost u vezi sa izvršenjem platnih transakcija i povraćaj iznosa platne transakcije (čl. 50. do čl. 63.)

  • Odgovornost platiočevog pružaoca platnih usluga za neodobrenu platnu transakciju (član 50.)
  • Odgovornost platioca za neodobrenu platnu transakciju (član 51.)
  • Isključenje odgovornosti za neodobrene platne transakcije u elektronskom novcu (član 52.)
  • Odgovornost za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju koju je inicirao platilac (član 53.)
  • Odgovornost za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju koju je inicirao primalac plaćanja ili platilac preko primaoca plaćanja (član 54.)
  • Odgovornost za korišćenje jedinstvene identifikacione oznake (član 55.)
  • Prava i obaveze pružalaca platnih usluga kod pojedinih slučajeva nepravilnog izvršenja platne transakcije (član 56.)
  • Odgovornost posrednika za neizvršenu ili nepravilno izvršenu platnu transakciju (član 57.)
  • Obaveza utvrđivanja toka novčanih sredstava u slučaju neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije (član 58.)
  • Odgovornost za štetu nastalu zbog neodobrene, neizvršene ili nepravilno izvršene platne transakcije (član 59.)
  • Teret dokazivanja izvršenja platne transakcije (član 60.)
  • Obaveštenje, odnosno zahtev kao uslov za povraćaj iznosa ili pravilno izvršenje platne transakcije (član 61.)
  • Isključenje odgovornosti usled više sile ili zakona (član 62.)
  • Povraćaj iznosa odobrene i pravilno izvršene platne transakcije (član 63.)
 • Posebna pravila za izvršavanje pojedinih platnih transakcija (čl. 64. do čl. 67.)

  • Izvršenje međunarodnih platnih transakcija i platnih transakcija u valuti trećih država (član 64.)
  • Izvršenje platnih transakcija po osnovu platnih instrumenata za plaćanja male novčane vrednosti (član 65.)
  • Izvršenje platnih transakcija po osnovu menica (član 66.)
  • Zaduženje platnog računa bez platnog naloga (član 67.)

Glava IV – PLATNI RAČUNI (čl. 68. do čl. 73t)

 • Vrste platnih računa (čl. 68. do čl. 71.)

  • Vrste platnih računa (član 68.)
  • Zajednički platni račun (član 69.)
  • Tekući račun (član 70.)
  • Računi koje vodi Narodna banka Srbije (član 71.)
 • Podaci o platnim računima (čl. 72. i 73.)

  • Usklađivanje podataka u vezi s tekućim računima (član 72.)
  • Jedinstveni registar računa (član 73.)
 • Pružanje platnih usluga povezanih s platnim računom (čl. 73a do čl. 73z)

  • Posebna pravila u vezi s pružanjem platnih usluga povezanih s platnim računom (član 73a)
  • Zabrana diskriminacije (član 73b)
  • Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom (član 73v)
  • Pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom (član 73g)
  • Izveštaj o naplaćenim naknadama (član 73d)
  • Informacije za korisnike platnih usluga u vezi s platnim računima (član 73đ)
  • Informacije u vezi s platnim računima utvrđene drugim propisima (član 73e)
  • Internet prezentacija za upoređivanje naknada (član 73ž)
  • Platni računi u paketu s drugim proizvodom ili uslugom (član 73z)
 • Promena platnog računa (čl. 73i do čl. 73m)

  • Usluge promene platnog računa (član 73i)
  • Ovlašćenje za promenu platnog računa (član 73j)
  • Obaveze pružalaca platnih usluga kod promene platnog računa (član 73k)
  • Naknade u vezi s promenom platnog računa (član 73l)
  • Odgovornost za štetu nastalu tokom promene platnog računa (član 73lj)
  • Informacije u vezi s promenom platnog računa (član 73m)
 • Platni račun sa osnovnim uslugama (čl. 73n do čl. 73t)

  • Pravo potrošača na platni račun sa osnovnim uslugama (član 73n)
  • Otvaranje platnog računa sa osnovnim uslugama (član 73nj)
  • Korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama (član 73o)
  • Pružanje drugih usluga uz platni račun sa osnovnim uslugama (član 73p)
  • Naknade u vezi s platnim računom sa osnovnim uslugama (član 73r)
  • Raskid okvirnog ugovora o platnom računu sa osnovnim uslugama (član 73s)
  • Opšte informacije o platnim računima sa osnovnim uslugama (član 73t)

Glava V – TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA O PLATNIM USLUGAMA (čl. 74. i čl. 75.)

 • Tajnost podataka o platnim uslugama (član 74.)
 • Zaštita podataka o ličnosti u vezi s platnim uslugama (član 75.)

Glava VI – PLATNE INSTITUCIJE (čl. 76. do čl. 105.)

 • Statusne odredbe (čl. 76. do čl. 81a)

  • Pravna forma (član 76.)
  • Primena zakona kojim se uređuju privredna društva (član 77.)
  • Poslovi platne institucije (član 78.)
  • Hibridna platna institucija (član 79.)
  • Članovi organa upravljanja i lica koja neposredno rukovode poslovima pružanja platnih usluga u platnoj instituciji (član 80.)
  • Lice s kvalifikovanim učešćem u platnoj instituciji (član 81.)
  • Saradnici i poslovna reputacija (član 81a)
 • Dozvola za pružanje platnih usluga (čl. 82. do čl. 87.)

  • Davanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 82.)
  • Početni kapital platne institucije (član 83.)
  • Odbijanje zahteva za davanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 84.)  
  • Dopuna dozvole za pružanje platnih usluga (član 85.)
  • Promena okolnosti posle davanja dozvole za pružanje platnih usluga (član 86.)
  • Prestanak važenja dozvole za pružanje platnih usluga (član 87.)
 • Poslovanje platne institucije (čl. 88. do čl. 100.)

  • Poslovanje u skladu s propisanim zahtevima (član 88.)
  • Sistem upravljanja i sistem unutrašnjih kontrola (član 89.)
  • Minimalni kapital (član 90.)
  • Promena visine minimalnog kapitala (član 91.)
  • Prijem novčanih sredstava korisnika platnih usluga (član 92.)
  • Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga (član 93.)
  • Zaštita novčanih sredstava koja su delom namenjena izvršenju platne transakcije (član 94.)
  • Davanje kredita povezanih s platnim uslugama (član 95.)
  • Postupanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (član 96.)
  • Čuvanje podataka i dokumentacije (član 97.)
  • Poslovne knjige i finansijski izveštaji platne institucije (član 98.)
  • Revizija finansijskih izveštaja platne institucije (član 99.)
  • Dostavljanje finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije (član 100.)
 • Pružanje platnih usluga platne institucije preko ogranka, zastupnika i poveravanjem poslova drugom licu (čl. 101. do čl. 104.)

  • Odgovornost platne institucije (član 101.)
  • Pružanje platnih usluga platne institucije preko zastupnika u Republici Srbiji (član 102.)
  • Poveravanje operativnih poslova platne institucije drugom licu (član 103.)
  • Pružanje platnih usluga na teritoriji treće države (član 104.)
 • Registar platnih institucija (član 105.)

  • Sadržina i način vođenja registra platnih institucija (član 105.)

Deo treći
ELEKTRONSKI NOVAC (čl. 106. do čl. 139.)

Glava I – IZDAVANJE, PRIHVATANJE I OTKUP ELEKTRONSKOG NOVCA (čl. 106. do čl. 113.)

 • Izdavaoci elektronskog novca (član 106.)
 • Javni poštanski operator kao izdavalac elektronskog novca (član 107.)
 • Ugovor između izdavaoca i imaoca elektronskog novca kome se izdaje elektronski novac (član 108.)
 • Izdavanje elektronskog novca (član 109.)
 • Zabrana plaćanja kamate imaocu elektronskog novca (član 110.)
 • Prihvatanje elektronskog novca (član 111.)
 • Otkup elektronskog novca (član 112.)
 • Tajnost i zaštita podataka o elektronskom novcu (član 113.)

Glava II – INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA (čl. 114. do čl. 139.)

 • Statusne odredbe (čl. 114. do čl. 117.)

  • Pravna forma (član 114.)
  • Primena zakona kojim se uređuju privredna društva (član 115.)
  • Poslovi institucije elektronskog novca (član 116.)
  • Članovi organa upravljanja i lica koja će neposredno rukovoditi poslovima izdavanja elektronskog novca u instituciji elektronskog novca (član 117.)
 • Kvalifikovano učešće u instituciji elektronskog novca (čl. 118. do čl. 126.)

  • Prethodna saglasnost za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 118.)
  • Uslovi za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 119.)  
  • Zajedničko nastupanje kod sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća (član 120.)
  • Otuđenje, odnosno umanjenje kvalifikovanog učešća (član 121.)
  • Pravne posledice nedozvoljenog sticanja, odnosno uvećanja kvalifikovanog učešća (član 122.)
  • Ukidanje saglasnosti za sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća (član 123.)
  • Sticanje, odnosno uvećanje kvalifikovanog učešća uz naknadnu saglasnost (član 124.)
  • Dostavljanje informacija u vezi s kvalifikovanim učešćem (član 125.)  
  • Izuzeci kod institucija elektronskog novca koje obavljaju druge poslovne aktivnosti (član 126.)
 • Dozvola za izdavanje elektronskog novca (čl. 127. i čl. 128.)

  • Davanje dozvole za izdavanje elektronskog novca (član 127.)
  • Početni kapital institucije elektronskog novca (član 128.)
 • Poslovanje institucije elektronskog novca (čl. 129. do čl. 138.)

  • Stabilno i sigurno poslovanje institucije elektronskog novca (član 129.)
  • Minimalni kapital institucije elektronskog novca (član 130.)
  • Promena visine minimalnog kapitala (član 131.)
  • Prijem novčanih sredstava imalaca elektronskog novca (član 132.)
  • Zaštita novčanih sredstava imalaca elektronskog novca i korisnika platnih usluga (član 133.)
  • Shodna primena odredaba o poslovanju i finansijskom izveštavanju platnih institucija na institucije elektronskog novca (član 134.)
  • Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko ogranka (član 135.)
  • Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga preko zastupnika i poveravanjem pojedinih operativnih poslova drugom licu (član 136.)
  • Distribucija i otkup elektronskog novca preko trećeg lica (član 137.)  
  • Odgovornost institucije elektronskog novca (član 138.)
 • Registar institucija elektronskog novca (član 139.)

  • Sadržina i način vođenja registra institucija elektronskog novca (član 139.)

Deo četvrti
PLATNI SISTEMI (čl. 140. do čl. 172.)

 

Glava I – OSNOVNE KARAKTERISTIKE PLATNOG SISTEMA (čl. 140. do čl. 149.)

 • Platni sistem u Republici Srbiji (član 140.)
 • Povezani platni sistemi (član 141.)
 • Poslovi u platnom sistemu (član 142.)
 • Učesnici u platnom sistemu (član 143.)
 • Operator platnog sistema (član 144.)
 • Narodna banka Srbije kao operator (član 145.)
 • Članovi organa upravljanja operatora, lica koja neposredno rukovode radom platnog sistema i lice s kvalifikovanim učešćem u operatoru (član 146.)  
 • Agent za poravnanje (član 147.)
 • Pravila rada platnog sistema (član 148.)
 • Uslovi za učestvovanje u platnom sistemu (član 149.)

Glava II – DOZVOLA ZA RAD PLATNOG SISTEMA (čl. 150. do čl. 155.)

 • Dozvola kao uslov za rad platnog sistema (član 150.)
 • Zahtev za davanje dozvole za rad platnog sistema (član 151.)
 • Početni kapital operatora (član 152.)
 • Odbijanje zahteva za davanje dozvole za rad platnog sistema (član 153.)
 • Promena okolnosti posle davanja dozvole za rad platnog sistema (član 154.)  
 • Prestanak važenja dozvole za rad platnog sistema (član 155.)

Glava III – POSLOVANJE PLATNOG SISTEMA (čl. 156. do čl. 165.)

 • Obezbeđivanje stabilnog i sigurnog rada platnog sistema (član 156.)
 • Minimalni kapital operatora (član 157.)
 • Izmene i dopune pravila rada platnog sistema (član 158.)
 • Poveravanje operativnih poslova operatora drugom licu (član 159.)
 • Čuvanje podataka i dokumentacije nastale u platnom sistemu (član 160.)
 • Poslovne knjige, finansijski izveštaji i revizija finansijskih izveštaja operatora (član 161.)
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja operatora Narodnoj banci Srbije (član 162.)
 • Dostupnost informacija i podataka o platnom sistemu (član 163.)
 • Primena pojedinih odredaba ove glave na platne sisteme čiji je operator Narodna banka Srbije (član 164.)
 • Evidencija platnih sistema (član 165.)

Glava IV – KONAČNOST PORAVNANJA U BITNOM PLATNOM SISTEMU (čl. 166. do čl. 172.)

 • Bitan platni sistem (član 166.)
 • Trenutak prihvatanja i neopozivosti naloga za prenos (član 167.)
 • Neopozivost netiranja i naloga za prenos u slučaju nastupanja nesposobnosti izmirivanja obaveza učesnika (član 168.)
 • Nastupanje nesposobnosti izmirivanja obaveza učesnika (član 169.)
 • Obaveza obaveštavanja (član 170.)
 • Prava primaoca sredstava obezbeđenja u slučaju nastupanja nesposobnosti izmirivanja obaveza davaoca sredstava obezbeđenja (član 171.)
 • Dostupnost informacija i podataka o bitnom platnom sistemu (član 172.)

Deo peti
NADZOR (čl. 173. do čl. 191.)  

Glava I – PREDMET I NAČIN VRŠENJA NADZORA (čl. 173. do čl. 182.)

 • Propisi koji se primenjuju na nadzor (član 173.)
 • Predmet nadzora (član 174.)
 • Način vršenja nadzora (član 175.)
 • Podaci i dokumentacija koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije (član 176.)  
 • Tajnost podataka u vršenju nadzora (član 177.)
 • Saradnja Narodne banke Srbije s drugim nadležnim organima (član 178.)
 • Neposredni nadzor (član 179.)
 • Zapisnik o nadzoru (član 180.)
 • Zaključak o obustavi postupka (član 181.)
 • Provera i zabrana neovlašćenog pružanja platnih usluga, izdavanja elektronskog novca i upravljanja radom platnog sistema (član 182.)

Glava II – MERE U POSTUPKU NADZORA (čl. 183. do čl. 191.)

 • Preduzimanje mera (član 183.)
 • Preporuka (član 184.)
 • Pismena opomena (član 185.)
 • Nalozi i mere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti (član 186.)
 • Izricanje novčane kazne (član 187.)
 • Oduzimanje dozvole za pružanje platnih usluga (član 188.)
 • Oduzimanje dozvole za izdavanje elektronskog novca (član 189.)
 • Oduzimanje dozvole za rad platnog sistema (član 190.)
 • Diskreciono pravo Narodne banke Srbije (član 191.)

Deo šesti
ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI (čl. 192. do čl. 213.)

 • Pružalac platnih usluga iz države članice, odnosno treće države (član 192.)
 • Prekogranična platna transakcija i platna transakcija u evrima ili drugoj valuti države članice (član 193.)
 • Informacija u vezi s promenom valute plaćanja (član 194.)
 • Rok za izvršenje prekogranične platne transakcije i platne transakcije u evrima ili drugoj valuti države članice (član 195.)
 • Zaštita novčanih sredstava korisnika platnih usluga u državi članici (član 196.)
 • Lista reprezentativnih usluga nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (član 196a)
 • Pružanje usluge prekogranične promene platnog računa potrošača (član 196b)
 • Pravo na platni račun sa osnovnim uslugama nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (član 196v)
 • Pružanje platnih usluga platne institucije na teritoriji druge države članice neposredno ili preko ogranka (član 197.)
 • Pružanje platnih usluga platne institucije preko zastupnika na teritoriji druge države članice (član 198.)
 • Pružanje platnih usluga platne institucije iz države članice na teritoriji Republike Srbije (član 199.)
 • Izdavaoci elektronskog novca iz države članice, odnosno treće države (član 200.)
 • Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca na teritoriji druge države članice (član 201.)
 • Distribucija i otkup elektronskog novca institucije elektronskog novca u državi članici (član 202.)
 • Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca iz države članice u Republici Srbiji (član 203.)
 • Izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga institucije elektronskog novca iz treće države u Republici Srbiji (član 204.)
 • Distribucija i otkup elektronskog novca institucije elektronskog novca iz države članice preko trećeg lica u Republici Srbiji (član 205.)
 • Podaci o prekograničnom pružanju usluga koji se upisuju u registre (član 206.)
 • Učesnici u platnom sistemu, operator i agent za poravnanje iz države članice, odnosno treće države (član 207.)
 • Nastupanje nesposobnosti izmirivanja obaveza stranog učesnika (član 208.)
 • Prava države članice i centralnih banaka u Evropskoj uniji kao primalaca sredstava obezbeđenja (član 209.)
 • Nadzor nad pružaocima platnih usluga, izdavaocima elektronskog novca i operatorom iz države članice, odnosno treće države (član 210.)
 • Saradnja s nadležnim organima Evropske unije ili drugih država članica pri vršenju nadzora (član 211.)
 • Saradnja s nadležnim organima države članice domaćina u vršenju nadzora u toj državi (član 212.)
 • Saradnja s nadležnim organima matične države članice u vršenju nadzora nad subjektom nadzora iz te države koji posluje u Republici Srbiji (član 213.)

Deo sedmi
KAZNENE ODREDBE (čl. 214. do čl. 220.)

Glava I – NOVČANE KAZNE (čl. 214. do čl. 217.)

 • Novčana kazna u postupku ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca (član 214.)
 • Novčana kazna pružaocu platnih usluga (član 215.)
 • Novčana kazna izdavaocu elektronskog novca (član 216.)
 • Novčane kazne koje se primenjuju nakon pristupanja – Republike Srbije Evropskoj uniji (član 217.)

Glava II – PREKRŠAJI (čl. 218. do čl. 220.)

 • Prekršaji pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica (član 218.)
 • Prekršaj spoljnog revizora (član 219.)
 • Prekršaji odgovornih lica u Narodnoj banci Srbije (član 220.)

Deo osmi
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 221. do čl. 232.)

 

 • Usklađivanje poslovanja banaka (član 221.)
 • Primena ovog zakona na platne transakcije inicirane do dana početka njegove primene (član 222.)
 • Domaća platna transakcija u dinarima  između rezidenata i nerezidenata (član 223.)
 • Značenje pojma treće države (član 224.)
 • Institucije elektronskog novca iz trećih država koje posluju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (član 225.)
 • Obaveštenje javnog poštanskog operatora (član 226.)
 • Podnošenje zahteva za davanje dozvola (član 227.)
 • Podnošenje zahteva za davanje dozvola za rad platnog sistema (član 228.)
 • Kontinuitet platnih sistema Narodne banke Srbije (član 229.)
 • Podzakonski akti Narodne banke Srbije (član 230.)
 • Prestanak važenja odredaba Zakona o platnom prometu (član 231.)
 • Stupanje na snagu (član 232.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 44/18) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) koje su na snazi i početkom primene Zakona o platnim uslugama (shodno članu 231. Zakona o platnim uslugama)