Zakon o privatizaciji (2014)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o privatizaciji (2014)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

 

SADRŽAJ:


ZAKON O PRIVATIZACIJI
(„Sl. glasnik RS“, br. 83/14)


 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 17.)

 •  Predmet uređivanja zakona (član 1.)
 •  Definicije (član 2.)
 •  Odnos prema drugim zakonima i primena odredaba ovog zakona (član 3.)
 •  Načela privatizacije (član 4.)
 •  Predmet privatizacije (član 5.)
 •  Obaveznost i rok za sprovođenje privatizacije (član 6.)
 •  Subjekti nadležni za sprovođenje privatizacije (član 7.)
 •  Modeli privatizacije (član 8.)
 •  Metodi privatizacije (član 9.)
 •  Kombinacija više modela i metoda (član 10.)
 •  Mere za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije (član 11.)
 •  Kupci u postupku privatizacije (član 12.)
 •  Pribavljanje mišljenja i saglasnosti (član 13.)
 •  Pravo prigovora (član 14.)
 •  Sredstva plaćanja u privatizaciji (član 15.)
 •  Troškovi privatizacije (član 16.)
 •  Sredstva ostvarena prodajom u postupku privatizacije (član 17.)

II. PRIPREMA ZA PRIVATIZACIJU (čl. 18. do čl. 22.)

 • Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti (član 18.)
 • Pokretanje postupka privatizacije (član 19.)
 • Popis i procena (član 20.)
 • Odluka o modelu i metodu privatizacije, početnoj ceni i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije (član 21.)
 • Izmena odluke o modelu i metodu (član 22.)

III. METODI PRIVATIZACIJE (čl. 23. do čl. 35.)

 • Metod javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (član 23.)
 • Prodajna dokumentacija (član 24.)
 • Kriterijumi za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem (član 25.)
 • Javni poziv (član 26.)
 • Otkup prodajne dokumentacije (član 27.)
 • Komisija za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (član 28.)
 • Početna cena (član 29.)
 • Podnošenje prijave za učešće (član 30.)
 • Javno nadmetanje (član 31.)
 • Gubljenje svojstva kupca i drugih prava (član 32.)
 • Metod javnog prikupljanja ponuda (član 33.)
 • Utvrđivanje sadržaja prijave (član 34.)
 • Ovlašćenja Vlade za donošenje podzakonskih akata (član 35.)

IV. PRODAJA KAPITALA (čl. 36. do čl. 47.)

 • Predmet prodaje (član 36.)
 • Ugovor o prodaji kapitala (član 37.)
 • Ustupanje ugovora o prodaji kapitala (član 38.)
 • Sopstvene akcije (član 39.)
 • Uslovi za raskid ugovora o prodaji kapitala (član 40.)
 • Pravne posledice raskida ugovora o prodaji kapitala (član 41.)
 • Zastupnik kapitala (član 42.)
 • Izveštaj zastupnika kapitala (član 43.)
 • Naknada zastupnika kapitala (član 44.)
 • Razrešenje zastupnika kapitala (član 45.)
 • Obezbeđivanje uslova za trgovanje akcijama (član 46.)
 • Dužnosti organa upravljanja subjekta privatizacije (član 47.)

V. PRODAJA IMOVINE (čl. 48. do čl. 56.)

 • Predmet prodaje (član 48.)
 • Program za prodaju imovine (član 49.)
 • Sadržina Programa (član 50.)
 • Shodna primena (član 51.)
 • Ugovor o prodaji imovine (član 52.)
 • Ustupanje ugovora o prodaji imovine (član 53.)
 • Uslovi za raskid ugovora o prodaji imovine (član 54.)
 • Zaključak o namirenju založnih poverilaca (član 55.)
 • Okončanje postupka prodaje imovine i pokretanje postupka likvidacije (član 56.)

VI. POSTUPAK I NAČIN KONTROLE IZVRŠENJA OBAVEZA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE (član 57.)

 • Kontrola izvršenja ugovornih obaveza (član 57.)

VII. PRODAJA AKCIJA I UDELA (čl. 58. do čl. 60.)

 • Primena propisa i kriterijumi za prodaju (član 58.)
 • Prodaja akcija prenetih na Agenciju (član 59.)
 • Istovremena prodaja akcija pojedinačnih akcionara (član 60.)

VIII. PRENOS KAPITALA BEZ NAKNADE (čl. 61. do čl. 65.)

 • Prenos kapitala bez naknade zaposlenima (član 61.)
 • Odluka o izdavanju akcija (član 62.)
 • Sticanje akcija bez naknade (član 63.)
 • Pravna priroda akcija bez naknade (član 64.)
 • Prenos kapitala bez naknade strateškom investitoru (član 65.)

IX. STRATEŠKO PARTNERSTVO (čl. 66. do čl. 74.)

 • Pojam strateškog partnerstva (član 66.)
 • Način sprovođenja (član 67.)
 • Ugovor o strateškom partnerstvu (član 68.)
 • Kontrola izvršenja ugovornih obaveza (član 69.)
 • Donošenje odluke Vlade (član 70.)
 • Osnivanje novog privrednog društva (član 71.)
 • Odluka o privatizaciji preostale imovine ili kapitala (član 72.)
 • Dokapitalizacija postojećeg subjekta privatizacije (član 73.)
 • Organizovanje dokapitalizovanog društvenog preduzeća (član 74.)

X. MERE ZA PRIPREMU I RASTEREĆENJE OBAVEZA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE (čl. 75. do čl. 78.)

 • Kriterijumi za rasterećenje obaveza subjekta privatizacije (član 75.)
 • Otpis duga (uslovni) (član 76.)
 • Pretvaranje duga subjekta privatizacije u trajni ulog (konverzija) (član 77.)
 • Odlučivanje o konverziji potraživanja (član 78.)

XI. PRIVATIZACIJA DRUŠTVENOG KAPITALA IZ SUKCESIJE (član 79.)

 • Način privatizacije (član 79.)

XII. POKRETANJE STEČAJA RADI OKONČANJA PRIVATIZACIJE (član 80.)

 • Stečajni razlozi (član 80.)

XIII. PRIVATIZACIJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE SA MANJINSKIM KAPITALOM (član 81.)

 • Privatizacija manjinskog kapitala (član 81.)

XIV. POSEBNE ODREDBE (čl. 82. i čl. 83.)

 • Troškovi trećih lica pred Agencijom (član 82.)
 • Zaštita životne sredine (član 83.)

XIV. NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA (član 84.)

 • Nadležnosti i sadržaj (član 84.)

XV. KRIVIČNO DELO (član 85.)

 • Odgovornost odgovornog lica (član 85.)

XVI. SHODNA PRIMENA ZAKONA I OBUSTAVA POSTUPKA (čl. 86. i čl. 87.)

 • Shodna primena (član 86.)
 • Obustava postupka (član 87.)

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 88. do čl. 95.)

 • Nastavljanje započetih postupaka i postupanje sa sredstvima na računu Agencije (član 88.)
 • Privatizacija preostalog kapitala privatizovanog po ranijim propisima (član 89.)
 • Neprimenjivanje zakona na određene subjekte privatizacije (član 90.)
 • Obaveštavanje nadležnog registra (član 91.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 92.)
 • Prestanak važenja drugih zakona (član 93.)
 • Naplata potraživanja poverilaca (član 94.)
 • Stupanje na snagu (član 95.)