Zakon o privrednim društvima 2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o privrednim društvima (prečišćen tekst, jul 2018)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ je dostavljena svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ (uz broj 18/2018) i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)


SADRŽAJ:

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18)

DEO PRVI
OSNOVNE ODREDBE
(čl. 1. do čl. 82.)

PREDMET ZAKONA (čl. 1. do čl. 82.)

 1. Osnovni pojmovi (čl. 2. do čl. 10.)

 • Pojam privrednog društva (član 2.)
 • Sticanje svojstva pravnog lica (član 3.)
 • Delatnosti (član 4.)
 • Registracija (član 5.)
 • Dejstvo registracije prema trećim licima (član 6.)
 • Mesna nadležnost suda (član 7.)
 • Pravne forme (član 8.)
 • Članovi društva (član 9.)
 • Podaci o licima koja se registruju (član 9a)
 • Vreme trajanja društva (član 10.)

 2. Osnivački akt, statut i ugovori u vezi sa društvom (čl. 11. do čl. 16.)

 • Osnivački akt i statut (član 11.)
 • Izmene osnivačkog akta i statuta (član 12.)
 • Ništavost osnivačkog akta (član 13.)
 • Postupak za utvrđenje i dejstvo ništavosti (član 14.)
 • Ugovori u vezi sa društvom (član 15.)
 • Povraćaj troškova u vezi sa osnivanjem društva (član 16.)

 3. Odgovornost za obaveze društva (čl. 17. i 18.)

 • Odgovornost članova (član 17.)
 • Probijanje pravne ličnosti (član 18.)

 4. Sedište društva i prijem pošte (čl. 19. do čl. 21.)

 • Sedište (član 19.)
 • Dostavljanje i adresa za prijem pošte (član 20.)
 • Adresa za prijem elektronske pošte (član 21.)

 5. Poslovno ime (čl. 22. do čl. 30.)

 • Poslovno ime (čan 22.)
 • Skraćeno poslovno ime (član 23.)
 • Jezik i pismo poslovnog imena društva (član 24.)
 • Upotreba poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima (član 25.)
 • Ograničenja prenosa i korišćenja naziva (član 26.)
 • Ograničenja u pogledu poslovnog imena (član 27.)
 • Zaštita naziva društva (član 28.)
 • Ograničenja korišćenja nacionalnih ili službenih imena i znakova (član 29.)
 • Ograničenja korišćenja ličnih imena (član 30.)

 6. Zastupanje i zastupnici (čl. 31. do čl. 43.)

 • Zastupnici (čl. 31. do čl. 34.)
  • Zakonski (statutarni) zastupnici društva (član 31.)
  • Ostali zastupnici (član 32.)
  • Ograničenja ovlašćenja zastupnika (član 33.)
  • Punomoćnici po zaposlenju (član 34.)
 • Prokura (čl. 35. do čl. 40.)
  • Pojam prokure (član 35.)
  • Izdavanje prokure (član 36.)
  • Vrste prokure (član 37.)
  • Ograničenja prokure (član 38.)
  • Opoziv i otkaz prokure (član 39.)
  • Prokura preduzetnika (član 40.)
 • Odgovornost i ograničenja za zastupnike,  punomoćnike po zaposlenju i prokuriste (čl. 41. do čl. 43.)
  • Prekoračenje ovlašćenja (član 41.)
  • Ograničenja zaključenja ugovora u ime društva (član 42.)
  • Potpisivanje (član 43.)

 7. Imovina i kapital društva (čl. 44. do čl. 60.)

 • Osnovni pojmovi (član 44.)
  • Imovina, neto imovina i osnovni kapital (član 44.)
 • Ulozi u društvo (čl. 45. do čl. 60.)
  • Vrste uloga (član 45.)
  • Obaveza uplate, odnosno unosa uloga (član 46.)
  • Posledice preuzimanja obaveze na uplatu, odnosno unos uloga (član 47.)
  • Posledice neuplate, odnosno neunošenja uloga (član 48.)
  • Odgovornost u slučaju prenosa udela, odnosno akcija (član 49.)
  • Utvrđivanje vrednosti nenovčanog uloga (član 50.)
  • Procena vrednosti nenovčanog uloga (član 51.)
  • Sadržaj procene vrednosti (član 52.)
  • Izbor procenitelja (član 53.)
  • Izmenjene okolnosti (član 54.)
  • Prava članova društva ako nova procena nije izvršena (član 55.)
  • Izuzetak od obaveze procene vrednosti nenovčanog uloga koji  ne čine hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca (član 56.)
  • Utvrđivanje vrednosti hartija od vrednosti  i instrumenata tržišta novca (član 57.)
  • Obaveze društva ako procena vrednosti  nenovčanog uloga nije vršena (član 58.)
  • Pobijanje sporazumno utvrđene vrednosti nenovčanog uloga (član 59.)
  • Zabrana povraćaja uloga (član 60.)

 8. Posebne dužnosti prema društvu (čl. 61. do čl. 80.)

 • Lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu (član 61.)
 • Povezana lica (član 62.)
 • Dužnost pažnje (čl. 63. i 64.)
  • Pojam (član 63.)
  • Tužba zbog povrede dužnosti pažnje (član 64.)
 •  Dužnost prijavljivanja poslova i radnji  u kojima postoji lični interes (čl. 65. do čl. 68.)
  • Pojam (član 65.)
  • Odobrenje pravnog posla ili radnje  u slučaju postojanja ličnog interesa (član 66.)
  • Tužba zbog povrede pravila o odobravanju poslova  u kojima postoji lični interes (član 67.)
  • Izuzetak od postojanja povrede pravila o odobravanju  poslova u kojima postoji lični interes (član 68.)
 •  Dužnost izbegavanja sukoba interesa (čl. 69. do čl. 71.)
  • Pojam (član 69.)
  • Izuzetak od povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 70.)
  • Tužba zbog povrede dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 71.)
 • Dužnost čuvanja poslovne tajne (čl. 72. do čl. 74.)
  • Pojam (član 72.)
  • Izuzeci od dužnosti čuvanja poslovne tajne (član 73.)
  • Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne (član 74.)
 • Dužnost poštovanja zabrane konkurencije (čl. 75. i 76.)
  • Pojam (član 75.)
  • Tužba zbog povrede pravila o zabrani konkurencije (član 76.)
 • Pravila za podnošenje tužbi  zbog povrede posebnih dužnosti (čl. 77. do čl. 80.)
  • Rok za podnošenje tužbi (član 77.)
  • Tužba člana društva zbog povrede posebnih  dužnosti (individualna tužba) (član 78.)
  • Derivativna tužba (član 79.)
  • Stupanje člana društva u parnicu (član 80.)

 9. Pravo na informisanje članova društva (čl. 81. i 82.)

 • Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima (član 81.)
 • Korišćenje akata ili dokumenata društva (član 82.)

DEO DRUGI
PREDUZETNIK
(čl. 83. do čl. 92.)

 • Pojam preduzetnika (član 83.)
 • Vreme na koje se preduzetnik registruje (član 84.)
 • Imovina i odgovornost za obaveze (član 85.)
 • Poslovno ime preduzetnika (član 86.)
 • Sedište preduzetnika i izdvojeno mesto obavljanja delatnosti (član 87.)
 •  elatnost preduzetnika (član 88.)
 • Poslovođa i ostali zaposleni (član 89.)
 • Prekid obavljanja delatnosti (član 90.)
 • Gubitak svojstva preduzetnika i kontinuitet obavljanja delatnosti od strane naslednika (član 91.)
 • Nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva (član 92.)

DEO TREĆI
PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
(čl. 93. do čl. 469.)

GLAVA I – ORTAČKO DRUŠTVO
(čl. 93. do čl. 124.)

 1. Pojam i osnivanje (čl. 93. do čl. 95.)

 • Pojam i odgovornost za obaveze (član 93.)
 • Ugovor o osnivanju (član 94.)
 • Ugovor ortaka (član 95.)

 2. Ulozi u društvo, ortački udeli i prenos udela (čl. 96. do čl. 100.)

 • Ulog i udeo (član 96.)
 • Prenos udela (član 97.)
 • Prenos udela između ortaka (član 98.)
 • Prenos udela trećim licima (član 99.)
 • Odgovornost kod prenosa udela (član 100.)

 3. Poslovođenje (čl. 101. do čl. 105.)

 • Opšte pravilo (član 101.)
 • Poslovođenje od strane više ortaka (član 102.)
 • Prenos ovlašćenja na poslovođenje (član 103.)
 • Otkazivanje ovlašćenja za poslovođenje (član 104.)
 • Oduzimanje ovlašćenja za poslovođenje ortaka (član 105.)

 4. Prava ortaka (čl. 106. do čl. 110.)

 • Pravo na naknadu troškova (član 106.)
 • Raspodela dobiti (član 107.)
 • Pravo na informisanje (član 108.)
 • Izuzetak od pravila o zabrani konkurencije (član 109.)
 • Odlučivanje ortaka društva (član 110.)

 5. Pravni odnosi društva i ortaka prema trećim licima (čl. 111. do čl. 116.)

 • Zastupanje društva (član 111.)
 • Otkaz ovlašćenja za zastupanje (član 112.)
 • Oduzimanje ovlašćenja za zastupanje (član 113.)
 • Zastupanje društva u sporu sa ortakom  koji je ovlašćen za zastupanje (član 114.)
 • Prigovori i kompenzacija (član 115.)
 • Odgovornost novog ortaka (član 116.)

 6. Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka (čl. 117. do čl. 124.)

 • Prestanak društva po odluci suda (član 118.)
 • Nastavljanje društva sa naslednicima (član 119.)
 • Isključenje ortaka (član 120.)
 • Istupanje ortaka (član 121.)
 • Posledice istupanja ortaka iz društva (član 122.)
 • Učešće ortaka koji je istupio iz društva u nezavršenim poslovima (član 123.)
 • Zaštita poverilaca ortaka (član 124.)

GLAVA II – KOMANDITNO DRUŠTVO
(čl. 125. do čl. 138.)

 1. Pojam, osnivanje i evidencija podataka o članovima društva (čl. 125. do čl. 128.)

 • Pojam i odgovornost (član 125.)
 • Primena odredaba o ortačkom društvu (član 126.)
 • Ugovor o osnivanju (član 127.)
 • Evidencija podataka o članovima društva (član 128.)

 2. Ulog, udeo i dobit i gubitak (čl. 129. i 130.)

 • Ulog, udeo i prenos udela (član 129.)
 • Dobit i gubitak (član 130.)

 3. Vođenje poslova, zastupanje društva i prava komanditora (čl. 131. do čl. 133.)

 • Komanditorovo pravo nadzora (član 132.)
 • Isplata dobiti komanditoru (član 133.)

 4. Odgovornost komanditora (čl. 134. do čl. 136.)

 • Odgovornost komanditora (član 134.)
 • Slučajevi odgovornosti komanditora kao komplementara (član 135.)
 • Odgovornost novog komanditora (član 136.)

 5. Prestanak statusa člana društva i prestanak društva (čl. 137. i 138.)

 • Prestanak statusa komplementara i komanditora  i promena pravne forme (član 137.)
 • Prestanak komanditnog društva (član 138.)

GLAVA III – DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
(čl. 139. do čl. 244.)

 1. Pojam, odgovornost i sloboda ugovaranja (čl. 139. do čl. 144.)

 • Pojam i odgovornost (član 139.)
 • Načelo slobode ugovaranja (član 140.)
 • Sadržina i izmene osnivačkog akta (čl. 141. i 142.)
  • Sadržina osnivačkog akta (član 141.)
  • Izmene osnivačkog akta (član 142.)
 • Sticanje svojstva člana društva i evidencija  podataka o članovima društva (čl. 143. i 144.)
  • Sticanje i prestanak svojstva člana društva (član 143.)
  • Evidencija podataka o članovima društva  i dostavljanje članovima društva (član 144.)

 2. Osnovni kapital (čl. 145. do čl. 148.)

 • Minimalni osnovni kapital (član 145.)
 • Povećanje osnovnog kapitala (član 146.)
 • Smanjenje osnovnog kapitala (član 147.)
 • Zaštita poverilaca (član 147a)
 • Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca (član 147b)
 • Registracija smanjenja osnovnog kapitala i dejstvo registracije (član 147v)

 3. Udeli (čl. 150. do čl. 177.)

 • Osnovna pravila (čl. 150. do čl. 156.)
  • Pravna priroda udela (član 150.)
  • Sticanje udela (član 151.)
  • Prava po osnovu udela (član 152.)
  • Suvlasništvo na udelu (član 153.)
  • Finansijska podrška društva za sticanje udela u društvu (član 154.)
  • Povlačenje i poništenje udela (član 155.)
  • Zabrana zalaganja udela u korist društva (član 156.)
 • Sopstveni udeli društva (čl. 157. do čl. 159.)
  • Sticanje sopstvenog udela (član 157.)
  • Prava društva po osnovu sopstvenog udela (član 158.)
  • Raspolaganje sopstvenim udelom (član 159.)
 • Sloboda prenosa udela (čl. 160. do čl. 177.)
  • Osnovno pravilo (član 160.)
  • Pravo preče kupovine (član 161.)
  • Postupak u vezi sa pravom preče kupovine (član 162.)
  • Povreda prava preče kupovine (član 163.)
  • Prenos udela ako postoji više prihvatilaca ponude (član 164.)
  • Prenos udela trećem licu (član 165.)
  • Izuzetak u slučaju postupka javne prodaje (član 166.)
  • Prenos udela uz saglasnost društva (član 167.)
  • Pravo društva na određivanje kupca udela (član 168.)
  • Obaveza otkupa udela (član 169.)
  • Druga ograničenja za prenos udela (član 170.)
  • Prodaja udela u izvršnom postupku  ili postupku vansudskog namirenja (član 171.)
  • Prenos udela putem nasleđa (član 172.)
  • Prinudni otkup udela od naslednika (član 173.)
  • Naknada za prinudni otkup udela (član 174.)
  • Uslovi i posledice prenosa udela (član 175.)
  • Deoba udela (član 176.)
  • Zalaganje udela (član 177.)

 4. Dodatne uplate društvu (čl. 178. do čl. 181.)

 • Način utvrđivanja obaveze dodatne uplate (član 178.)
 • Posledice neizvršenja obaveze dodatne uplate (član 179.)
 • Vraćanje dodatnih uplata (član 180.)
 • Zajam i davanje obezbeđenja od strane člana društva (član 181.)

 5. Isplate članovima društva (čl. 182. do čl. 185.)

 • Opšte pravilo (član 182.)
 • Pravo na isplatu dobiti (član 183.)
 • Ograničenja plaćanja (član 184.)
 • Odgovornost za nedopuštena plaćanja (član 185.)

 6. Prestanak svojstva člana (čl. 186. do čl. 197.)

 • Razlozi za prestanak svojstva člana (član 186.)
 • Istupanje člana društva (čl. 187. do čl. 193.)
  • Istupanje člana društva bez potraživanja naknade za udeo (član 187.)
  • Istupanje člana društva iz opravdanog razloga (član 188.)
  • Postupak istupanja (član 189.)
  • Zaloga kao obezbeđenje isplate naknade (član 190.)
  • Isplata naknade (član 191.)
  • Istupanje iz opravdanog razloga po odluci suda (član 192.)
  • Isplata naknade određene od strane suda i naknada štete (član 193.)
 • Isključenje člana društva (čl. 195. do čl. 197.)
  • Isključenje člana odlukom skupštine (član 195.)
  • Isključenje člana odlukom suda (član 196.)
  • Naknada za udeo u slučaju isključenja odlukom suda (član 197.)

 7. Upravljanje društvom (čl. 198. do čl. 236.)

 • Organi društva (član 198.)
  • Skupština (čl. 199. do čl. 217.)
   •  Sastav i delokrug (čl. 199. i 200.)
    • Sastav skupštine (član 199.)
    • Delokrug skupštine (član 200.)
   • Sednice skupštine (čl. 201. do čl. 215.)
    • Vrste i održavanje sednica (član 201.)
    • Sazivanje sednice (član 202.)
    • Mesto održavanja sednice (član 203.)
    • Obaveštenje i dnevni red (član 204.)
    • Pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red (član 205.)
    • Održavanje sednice bez sazivanja (član 206.)
    • Punomoćje za glasanje (član 207.)
    • Kvorum (član 208.)
    • Način rada skupštine (član 209.)
    • Zapisnik (član 210.)
    • Većina za odlučivanje (član 211.)
    • Telefonske sednice, pisano glasanje    i odlučivanje bez sednice (član 212.)
    • Način glasanja (član 213.)
    • Isključenje prava glasa (član 214.)
    • Prisustvo drugih lica sednici (član 215.)
   • Usvajanje finansijskih izveštaja (član 216.)
    • Shodna primena (član 216.)
   • Pobijanje odluka skupštine (član 217.)
    • Shodna primena (član 217.)
  • Direktori (čl. 218. do čl. 227.)
   • Broj direktora (član 218.)
   • Imenovanje direktora (član 219.)
   • Razrešenje i ostavka direktora (član 220.)
   • Zastupanje (član 221.)
   • Zastupanje društva u sporu sa direktorom (član 222.)
   • Nepotpun broj direktora (član 223.)
   • Vođenje poslova društva (član 224.)
   • Odgovornost za poslovne knjige, finansijske izveštaje  i vođenje evidencije o odlukama skupštine (član 225.)
   • Obaveza izveštavanja (član 226.)
   • Naknada za rad direktora (član 227.)
  • Nadzorni odbor (čl. 228. do čl. 236.)
   • Nadležnost i sastav nadzornog odbora (član 228.)
   • Imenovanje članova nadzornog odbora, trajanje  mandata i odnosi s društvom (član 229.)
   • Naknada za rad članova nadzornog odbora (član 230.)
   • Razrešenje i ostavka članova nadzornog odbora (član 231.)
   • Delokrug nadzornog odbora (član 232.)
   • Podnošenje godišnjeg izveštaja o poslovanju društva (član 233.)
   • Način rada i sednice nadzornog odbora (član 234.)
   • Odgovornost članova nadzornog odbora (član 235.)
   • Posebna i vanredna revizija po zahtevu članova društva (član 236.)

 8. Unutrašnji nadzor poslovanja (član 237.)

 • Shodna primena (član 237.)

 9. Prestanak društva (čl. 238. i 239.)

 • Način prestanka (član 238.)
 • Prestanak društva na zahtev člana društva (član 239.)

10. Akti i dokumenti društva (čl. 240. do čl. 244.)

 • Obaveza čuvanja akata i dokumenata (član 240.)
 • Pristup aktima i dokumentima društva (član 241.)
 • Pravo na informisanje (član 242.)
 • Uskraćivanje prava na pristup aktima i dokumentima  društva i prava na informisanje (član 243.)
 • Pristup aktima i dokumentima po odluci suda (član 244.)

GLAVA IV – AKCIONARSKO DRUŠTVO
(čl. 245. do čl. 469.)

 1. Osnovna pravila (čl. 245. do čl. 247.)

 • Pojam i odgovornost za obaveze (član 245.)
 • Statut (član 246.)
 • Donošenje statuta i njegovih izmena i dopuna (član 247.)

 2. Akcije i druge hartije od vrednosti (čl. 248. do čl. 263.)

 • Opšta pravila (član 248.)
 • Jedinstvena evidencija akcionara (član 249.)
 • Vrste i klase akcija (član 250.)
 • Obične akcije (član 251.)
 • Delimično uplaćene akcije (član 252.)
 • Preferencijalne akcije (član 253.)
 • Preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva (član 254.)
 • Pravo glasa akcionara sa preferencijalnim akcijama (član 255.)
 • Akcije sa više vlasnika (član 256.)
 • Podela i spajanje akcija (član 257.)
 • Nominalna vrednost akcija (član 258.)
 • Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija (član 259.)
 • Emisiona cena akcija (član 260.)
 • Prenos akcija i prava iz akcija (član 261.)
 • Zamenljive obveznice i varanti (član 262.)
 • Emisiona cena zamenljivih obveznica i varanata (član 263.)

 3. Osnivanje društva (čl. 264. do čl. 268.)

 • Osnivački akt i prvi statut društva (član 264.)
 • Sadržaj osnivačkog akta (član 265.)
 • Uplata, odnosno unos uloga kod osnivanja društva (član 266.)
 • Troškovi osnivanja društva i posebne pogodnosti (član 267.)
 • Ugovori sa akcionarima nakon registracije društva (član 268.)

 4. Odnos društva i akcionara (čl. 269. do čl. 280.)

 • Jednak tretman akcionara (član 269.)
 • Raspodela dobiti (član 270.)
 • Pravo na dividendu (član 271.)
 • Način plaćanja dividende (član 272.)
 • Privremena dividenda (međudividenda) (član 273.)
 • Dan dividende (član 274.)
 • Ograničenja plaćanja akcionarima (član 275.)
 • Pravo prečeg upisa (član 277.)
 • Isključenje prava prečeg upisa (član 278.)
 • Finansijska podrška društva za sticanje akcija (član 279.)
 • Povlačenje i poništaj akcija zbog  neuplate, odnosno neunošenja uloga (član 280.)

 5. Sopstvene akcije (čl. 281. do čl. 292.)

 • Zabrana upisa akcija društva (član 281.)
 • Sopstvene akcije i uslovi sticanja (član 282.)
 • Sticanje sopstvenih akcija kontrolnog društva (član 283.)
 • Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija (član 284.)
 • Postupak sticanja sopstvenih akcija (član 285.)
 • Status sopstvenih akcija (član 286.)
 • Obaveza otuđenja sopstvenih akcija (član 287.)
 • Način i postupak otuđenja sopstvenih akcija (član 288.)
 • Izveštavanje o sopstvenim akcijama (član 289.)
 • Sopstvene akcije javnog akcionarskog društva (član 290.)
 • Uzimanje u zalogu akcija društva (član 291.)
 • Sticanje sopstvenih zamenljivih obveznica i varanata (član 292.)

 6. Kapital (čl. 293. do čl. 325.)

 • Minimalni osnovni kapital (član 293.)
 • Povećanje osnovnog kapitala (čl. 294. do čl. 313.)
  • Donošenje odluke (član 294.)
  • Načini povećanja (član 295.)
  • Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima (čl. 296. do čl. 300.)
   • Sadržaj odluke (član 296.)
   • Upis akcija po osnovu novih uloga (član 297.)
   • Uplata akcija po osnovu novih uloga i unos nenovčanih uloga (član 298.)
   • Upis akcija i akcionara u Centralni registar (član 299.)
   • Registracija povećanja kapitala novim ulozima (član 300.)
  • Uslovno povećanje osnovnog kapitala (čl. 301. do čl. 304.)
   • Osnovi i iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 301.)
   • Sadržaj odluke (član 302.)
   • Upis i uplata akcija kod uslovnog    povećanja osnovnog kapitala (član 303.)
   • Upis akcija i akcionara u Centralni registar    i registracija uslovnog povećanja osnovnog kapitala (član 304.)
  • Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva (čl. 305. do čl. 312.)
   • Pretvaranje neraspoređene dobiti    i rezervi u osnovni kapital (član 305.)
   • Finansijski izveštaji kao osnov za donošenje odluke (član 306.)
   • Sadržaj odluke (član 307.)
   • Ko ima pravo na sticanje akcija (član 308.)
   • Prava imalaca zamenljivih obveznica (član 309.)
   • Pravo na dividendu (član 310.)
   • Upis povećanja osnovnog kapitala u Centralni registar (član 311.)
   • Registracija povećanja osnovnog kapitala    iz neto imovine društva (član 312.)
  • Odobreni kapital (član 313.)
   • Odobrene akcije (član 313.)
 • Smanjenje osnovnog kapitala (čl. 314. do čl. 325.)
  • Donošenje i sadržaj odluke (član 314.)
  • Načini smanjenja osnovnog kapitala (član 316.)
  • Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija (član 317.)
  • Jednaki tretman akcionara iste klase (član 318.)
  • Zaštita poverilaca (član 319.)
  • Izuzeci od primene odredaba o zaštiti  poverilaca kod poništenja akcija (član 320.)
  • Izuzeci od primene odredaba o zaštiti poverilaca kod smanjenja  osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva (član 321.)
  • Upis smanjenja osnovnog kapitala u Centralni registar (član 322.)
  • Registracija smanjenja osnovnog  kapitala i dejstvo registracije (član 323.)
  • Najveći iznos smanjenja (član 324.)
  • Istovremeno smanjenje i povećanje osnovnog kapitala (član 325.)

 7. Upravljanje društvom (čl. 326. do čl. 463.)

 • Organi društva (član 326.)
 • Skupština (čl. 327. do čl. 381.)
  • Opšta pravila (čl. 327. do čl. 363.)
   • Primena odredaba o skupštini (član 327.)
   • Sastav skupštine i prava akcionara (član 328.)
   • Nadležnost skupštine (član 329.)
   • Sednice skupštine (član 330.)
   • Dan akcionara (član 331.)
   • Mesto održavanja sednice (član 332.)
   • Predsednik skupštine (član 333.)
   • Poslovnik skupštine (član 334.)
   • Poziv za sednicu (član 335.)
   • Dnevni red (član 336.)
   • Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda (član 337.)
   • Dopuna dnevnog reda po nalogu suda (član 338.)
   • Održavanje sednice po nalogu suda (član 339.)
   • Glasanje u odsustvu (član 340.)
   • Učešće u radu skupštine elektronskim putem (član 341.)
   • Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora (član 342.)
   • Davanje odgovora po nalogu suda (član 343.)
   • Punomoćje za glasanje (član 344.)
   • Ko može biti punomoćnik (član 345.)
   • Punomoćje za više akcionara (član 346.)
   • Posebno pravilo za punomoćnike koje predlaže društvo (član 347.)
   • Posebno pravilo za banke koje vode   zbirne ili kastodi račune (član 348.)
   • Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje (član 349.)
   • Pristupanje na sednicu (član 350.)
   • Kvorum (član 351.)
   • Ponovljena sednica (član 352.)
   • Kvorum za ponovljenu sednicu (član 353.)
   • Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici (član 354.)
   • Komisija za glasanje (član 355.)
   • Rezultati glasanja (član 356.)
   • Glasanje posebnih klasa akcija (član 357.)
   • Većina za odlučivanje (član 358.)
   • Ugovori o glasanju (član 359.)
   • Način glasanja (član 360.)
   • Pravo glasa na osnovu založenih akcija (član 361.)
   • Isključenje prava glasa (član 362.)
   • Zapisnik (član 363.)
  • Redovna sednica skupštine (čl. 364. do čl. 370.)
   • Održavanje sednice (član 364.)
   • Sazivanje sednice i poziv za sednicu (član 365.)
   • Prisustvo drugih lica sednici (član 366.)
   • Materijali za sednicu (član 367.)
   • Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja (član 368.)
   • Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju društva (član 369.)
   • Usvajanje godišnjih finansijskih   izveštaja i drugih izveštaja (član 370.)
  • Vanredna sednica skupštine (čl. 371. do čl. 375.)
   • Održavanje sednice (član 371.)
   • Sazivanje sednice (član 372.)
   • Slanje poziva za sednicu (član 373.)
   • Materijali za sednicu (član 374.)
   • Vanredna sednica skupštine društva koje   nije javno akcionarsko društvo (član 375.)
  • Pobijanje odluka skupštine (čl. 376. do čl. 381.)
   • Pravo na pobijanje odluke (član 376.)
   • Posledice podnete tužbe za pobijanje odluke (član 377.)
   • Postupak po tužbi (član 378.)
   • Posledice odluke suda kojom se poništava odluka (član 379.)
   • Pobijanje odluke o usvajanju godišnjih   finansijskih izveštaja društva (član 380.)
   • Kada odluka neće biti poništena (član 381.)
 • Jednodomno upravljanje (čl. 382. do čl. 416.)
  • Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora (član 382.)
  • Broj direktora (član 383.)
  • Imenovanje direktora (član 384.)
  • Mandat direktora (član 385.)
  • Kooptacija direktora (član 386.)
  • Izvršni i neizvršni direktori (član 387.)
  • Nadležnost izvršnih direktora (član 388.)
  • Generalni direktor (član 389.)
  • Neizvršni direktori (član 390.)
  • Ograničenje za obavljanje dužnosti neizvršnog direktora (član 391.)
  • Nezavisni direktori (član 392.)
  • Naknada za rad direktora i stimulacija  (bonus) putem dodele akcija (član 393.)
  • Prestanak mandata (član 394.)
  • Razrešenje direktora (član 395.)
  • Ostavka direktora (član 396.)
  • Postavljanje privremenog zastupnika (član 397.)
  • Nadležnost i odgovornost odbora direktora (član 398.)
  • Obaveza izveštavanja skupštine (član 399.)
  • Predsednik odbora direktora (član 400.)
  • Način rada odbora direktora (član 401.)
  • Sednice odbora direktora (član 402.)
  • Sazivanje sednice odbora direktora (član 403.)
  • Kvorum za održavanje i način održavanja  sednica odbora direktora (član 404.)
  • Prisustvo drugih lica sednicama odbora direktora (član 405.)
  • Odlučivanje na sednicama odbora direktora (član 406.)
  • Zapisnik sa sednice odbora direktora (član 407.)
  • Komisije odbora direktora (član 408.)
  • Komisije odbora direktora u javnom akcionarskom društvu (član 409.)
  • Sastav komisija odbora direktora (član 410.)
  • Komisija za reviziju (član 411.)
  • Komisija za imenovanja (član 412.)
  • Komisija za naknade (član 413.)
  • Način rada komisija odbora direktora (član 414.)
  • Odgovornost direktora (član 415.)
  • Izveštaji izvršnih direktora (član 416.)
 • Dvodomno upravljanje (čl. 417. do čl. 447.)
  • Organi društva (član 417.)
  • Izvršni direktori (čl. 418. do čl. 431.)
   • Ko može biti izvršni direktor (član 418.)
   • Broj izvršnih direktora (član 419.)
   • Imenovanje izvršnih direktora (član 420.)
   • Mandat direktora (član 421.)
   • Nadležnost izvršnih direktora (član 422.)
   • Generalni direktor (član 423.)
   • Naknada za rad izvršnih direktora (član 424.)
   • Prestanak mandata i razrešenje izvršnih direktora (član 425.)
   • Ostavka izvršnog direktora   i postavljanje privremenog zastupnika (član 426.)
   • Nadležnost i odgovornost izvršnog odbora (član 427.)
   • Društvo sa jednim ili dva direktora (član 428.)
   • Način rada izvršnog odbora (član 429.)
   • Odgovornost izvršnih direktora (član 430.)
   • Izveštaji izvršnih direktora (član 431.)
  • Nadzorni odbor (čl. 432. do čl. 447.)
   • Uslovi i ograničenja za članstvo u nadzornom odboru (član 432.)
   • Sastav nadzornog odbora (član 433.)
   • Imenovanje članova nadzornog odbora (član 434.)
   • Mandat članova nadzornog odbora (član 435.)
   • Kooptacija članova nadzornog odbora (član 436.)
   • Nezavisni član nadzornog odbora (član 437.)
   • Naknada za rad članova nadzornog odbora (član 438.)
   • Prestanak mandata i razrešenje   članova nadzornog odbora (član 439.)
   • Ostavka člana nadzornog odbora (član 440.)
   • Nadležnost nadzornog odbora (član 441.)
   • Obaveza izveštavanja skupštine (član 442.)
   • Predsednik nadzornog odbora (član 443.)
   • Način rada nadzornog odbora (član 444.)
   • Sednice nadzornog odbora (član 445.)
   • Komisije nadzornog odbora (član 446.)
   • Odgovornost članova nadzornog odbora (član 447.)
 • Sekretar društva (čl. 448. do čl. 450.)
  • Imenovanje i status (član 448.)
  • Mandat sekretara društva (član 449.)
  • Nadležnost sekretara društva (član 450.)
 • Unutrašnji nadzor (čl. 451. i 452.)
  • Organizovanje unutrašnjeg nadzora (član 451.)
  • Poslovi unutrašnjeg nadzora (član 452.)
 • Spoljni nadzor (čl. 453. do čl. 463.)
  • Revizija finansijskih izveštaja (član 453.)
  • Ograničenje za otkaz ugovora sa revizorom u toku revizije (član 454.)
  • Posebna i vanredna revizija (član 455.)
  • Predlog za sprovođenje posebne ili vanredne revizije (član 456.)
  • Donošenje odluke o sprovođenju posebne ili vanredne revizije (član 457.)
  • Zabrana prenosa akcija tokom sprovođenja  posebne ili vanredne revizije (član 458.)
  • Troškovi sprovođenja posebne ili vanredne revizije (član 459.)
  • Sadržaj izveštaja o posebnoj reviziji (član 460.)
  • Sadržaj izveštaja o vanrednoj reviziji (član 461.)
  • Postupanje sa izveštajem o posebnoj ili vanrednoj reviziji (član 462.)
  • Pravo društva na naknadu štete (član 463.)

 8. Akti i dokumenti društva (čl. 464. do čl. 467.)

 • Obaveza čuvanja akata i dokumenata društva (član 464.)
 • Pristup aktima i dokumentima društva (član 465.)
 • Pristup aktima i dokumentima po odluci suda (član 466.)
 • Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata društva (član 467.)

 9. Prestanak društva (čl. 468. i 469.)

 • Način prestanka (član 468.)
 • Prestanak društva po odluci suda (član 469.)

DEO ČETVRTI
STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
(čl. 470. do čl. 473.)

 • Pojam i osnovne odredbe (član 470.)
 • Postupak sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti (član 471.)
 • Posledice povrede odredaba o raspolaganju imovinom velike vrednosti (član 472.)
 • Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću (član 473.)

DEO PETI
POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA
(čl. 474. do čl. 477.)

 • Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija (član 474.)
 • Postupak ostvarivanja prava na otkup akcija (član 475.)
 • Sudska zaštita prava nesaglasnog akcionara (član 476.)
 • Shodna primena na društvo s ograničenom odgovornošću (član 477.)

DEO ŠESTI
PROMENA PRAVNE FORME (čl. 478. do čl. 482.)

 • Pojam promene pravne forme (član 478.)
 • Priprema akata i dokumenata u vezi sa promenom pravne forme (član 479.)
 • Sprovođenje postupka promene pravne forme društva (član 480.)
 • Odluka o promeni pravne forme društva (član 481.)
 • Registracija promene pravne forme društva i pravne posledice registracije (član 482.)

DEO SEDMI
STATUSNE PROMENE (čl. 483. do čl. 514.)

 1. Pojam i vrste statusnih promena (čl. 483. do čl. 489.)

 • Pojam statusne promene (član 483.)
 • Učesnici u statusnoj promeni (član 484.)
 • Vrste statusnih promena (član 485.)
 • Pripajanje (član 486.)
 • Spajanje (član 487.)
 • Podela (član 488.)
 • Izdvajanje (član 489.)

 2. Redovni postupak sprovođenja statusne promene (čl. 490. do čl. 500.)

 • Akti i dokumenti u vezi sa statusnom promenom (čl. 490. do čl. 494.)
  • Priprema akata i dokumenata u vezi sa statusnom promenom (član 490.)
  • Ugovor o statusnoj promeni (član 491.)
  • Plan podele (član 492.)
  • Izveštaj revizora o statusnoj promeni (član 493.)
  • Izveštaj odbora direktora, odnosno  izvršnog odbora o statusnoj promeni (član 494.)
 • Obaveštavanje o sprovođenju statusne promene (čl. 495. do čl. 497.)
  • Obaveza objavljivanja (član 495.)
  • Obaveza obezbeđivanja uvida u akte i dokumente (član 496.)
  • Obaveza ličnog obaveštavanja poverilaca (član 497.)
 • Odluka o statusnoj promeni i njeno pravno dejstvo (čl. 498. do čl. 500.)
  • Odluka o statusnoj promeni (član 498.)
  • Stupanje na snagu (član 499.)
  • Pobijanje odluke o statusnoj promeni (član 500.)

 3. Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene (član 501.)

 • Pojednostavljeni postupak u slučaju  pripajanja kontrolnom društvu (član 501.)

 4. Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze (čl. 502. i 503.)

 • Povećanje osnovnog kapitala društva sticaoca (član 502.)
 • Zabrana stvaranja prividnog kapitala (član 503.)

 5. Registracija statusne promene i pravne posledice registracije (čl. 504. do čl. 506.)

 • Registracija statusne promene (član 504.)
 • Pravne posledice statusne promene (član 505.)
 • Neraspoređena imovina i obaveze društva prestalog podelom (član 506.)

 6. Zaštita prava članova društva prenosioca (čl. 507. i 508.)

 • Pravo na doplatu (član 507.)
 • Pravo na isplatu (član 508.)

 7. Zaštita trećih lica (čl. 509. do čl. 514.)

 • Zaštita poverilaca (član 509.)
 • Uslovi za davanje zaštite (član 510.)
 • Zaštita od strane suda (član 511.)
 • Zaštita imalaca obveznica i drugih  dužničkih hartija od vrednosti (član 512.)
 • Zaštita imalaca posebnih prava (član 513.)
 • Odgovornost za štetu (član 514.)

DEO SEDMI
APREKOGRANIČNO PRIPAJANJE I SPAJANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
(čl. 514a do čl. 514m)

 •  1. Pojam i osnovne odredbe (čl. 514a do čl. 514v)
  • Prekogranično pripajanje (član 514a)
  • Prekogranično spajanje (član 514b)
  • Primena (član 514v)
 •  2. Postupak sprovođenja prekograničnog pripajanja (čl. 514g do čl. 514m)
  • Zajednički nacrt ugovora o pripajanju (član 514g)
  • Objavljivanje (član 514d)
  • Izveštaj nadležnog organa društva (član 514đ)
  • Izveštaj revizora o pripajanju (član 514e)
  • Usvajanje na skupštini (član 514ž)
  • Javnobeležnička isprava koja prethodi registraciji pripajanja (član 514z)
  • Registracija pripajanja (član 514i)
  • Pravne posledice pripajanja (član 514j)
  • Pojednostavljeni postupak pripajanja (član 514k)
  • Učestvovanje zaposlenih u odlučivanju (član 514l)
  • Ništavost registracije pripajanja (član 514lj)
  • Shodna primena (član 514m)

DEO OSMI
PRINUDNI OTKUP AKCIJA I PRAVO NA PRODAJU AKCIJA
(čl. 515. do čl. 523.)

 • Uslovi za prinudni otkup (član 515.)
 • Utvrđivanje i isplata cene (član 516.)
 • Materijali za sednicu skupštine (član 517.)
 • Glasanje o odluci o prinudnom otkupu (član 518.)
 • Pobijanje odluke o prinudnom otkupu (član 520.)
 • Ispitivanje primerenosti cene od strane suda (član 521.)
 • Pravo na prodaju akcija (član 522.)
 • Izuzetak u pogledu cene akcija u slučaju ponude za preuzimanje (član 523.)

DEO DEVETI
LIKVIDACIJA DRUŠTVA
(čl. 524. do čl. 548.)

 1. Pojam i pokretanje likvidacije (čl. 524. do čl. 528.)

 • Pojam (član 524.)
 • Odluka o likvidaciji (član 525.)
 • Registracija i objavljivanje (član 526.)
 • Postupci u toku i pokretanje stečaja (član 527.)
 • Ograničenja isplata članovima društva u likvidaciji (član 528.)

 2. Likvidacioni upravnik (čl. 529. do čl. 532.)

 • Likvidacioni upravnik (član 529.)
 • Razrešenje i ostavka likvidacionog upravnika (član 530.)
 • Registracija likvidacionog upravnika (član 531.)
 • Ovlašćenja likvidacionog upravnika (član 532.)

 3. Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja (čl. 533. do čl. 535.)

 • Oglas o pokretanju likvidacije (član 533.)
 • Individualno obaveštenje poznatim poveriocima (član 534.)
 • Prijava potraživanja (član 535.)

 4. Likvidacioni bilansi i izveštaji, obustava likvidacije i pokretanje stečaja (čl. 536. do čl. 540.)

 • Početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj (član 536.)
 • Godišnji likvidacioni izveštaji (član 537.)
 • Obustava likvidacije (član 538.)
 • Pokretanje postupka stečaja zbog prezaduženosti (član 539.)
 • Dokumenti koji se sastavljaju nakon isplate poverilaca (član 540.)

 5. Okončanje likvidacije i odgovornost za štetu (čl. 541. do čl. 545.)

 • Raspodela likvidacionog ostatka (član 541.)
 • Naknada likvidacionom upravniku (član 542.)
 • Okončanje likvidacije (član 543.)
 • Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu (član 544.)
 • Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije (član 545.)

 6. Prinudna likvidacija (čl. 546. do čl. 548.)

 • Razlozi za pokretanje postupka (član 546.)
 • Pokretanje postupka prinudne likvidacije (član 547.)
 • Status društva u postupku prinudne likvidacije (član 547a)
 • Okončanje postupka prinudne likvidacije (član 547b)
 • Posledice brisanja društva iz registra  u slučaju prinudne likvidacije (član 548.)

DEO DESETI
POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
(čl. 549. do čl. 566.)

 1. Osnovna pravila (čl. 549. do čl. 553.)

 • Načini povezivanja društava (član 549.)
 • Vrste povezanih društava (član 550.)
 • Grupa društava (član 551.)
 • Holding društvo (član 552.)
 • Društva sa uzajamnim učešćem u kapitalu (član 553.)

 2. Ugovori o kontroli i upravljanju (čl. 554. do čl. 566.)

 • Pojam, zaključenje, izmene i prestanak (čl. 554. do čl. 556.)
  • Pojam (član 554.)
  • Zaključenje ugovora (član 555.)
  • Izmena i prestanak ugovora (član 556.)
 • Prava, obaveze i odgovornosti iz ugovora  o kontroli i upravljanju (čl. 557. do čl. 560.)
  • Obavezujuća uputstva (član 557.)
  • Odgovornost direktora kontrolnog društva (član 558.)
  • Isključenje odgovornosti direktora kontrolisanog društva (član 559.)
  • Odgovornost kontrolnog društva (član 560.)
 • Zaštita akcionara i poverilaca kontrolisanog društva (čl. 561. do čl. 566.)
  • Isplata naknade (član 561.)
  • Primerena naknada spoljnim akcionarima (član 562.)
  • Ispitivanje primerenosti naknade od strane suda (član 563.)
  • Pravo na prodaju akcija (član 564.)
  • Ispitivanje primerenosti cene od strane suda (član 565.)
  • Zaštita poverilaca (član 566.)

DEO JEDANAESTI
OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
(čl. 567. do čl. 577.)

 1. Ogranak privrednog društva (čl. 567. do čl. 573.)

 • Pojam ogranka (član 567.)
 • Obrazovanje ogranka (član 568.)
 • Registracija ogranka (član 569.)
 • Dejstvo registracije zastupnika ogranka (član 570.)
 • Upotreba poslovnog imena i drugih podataka (član 571.)
 • Prestanak ogranka (član 572.)
 • Specifičnost u vezi sa ogrankom stranog privrednog društva (član 573.)

 2. Predstavništvo stranog privrednog društva (čl. 574. do čl. 577.)

 • Pojam predstavništva stranog privrednog društva (član 574.)
 • Obrazovanje predstavništva (član 575.)
 • Prestanak predstavništva (član 576.)
 • Registracija predstavništva (član 577.)

DEO JEDANAESTI A
EVROPSKO DRUŠTVO
(čl. 577a do čl. 577š)

 1. Osnovne odredbe (čl. 577a do čl. 577đ)

 • Pojam (član 577a)
 • Shodna primena (član 577b)
 • Sticanje svojstva pravnog lica (član 577v)
 • Način osnivanja evropskog društva (član 577g)
 • Osnovni kapital (član 577d)
 • Osnivački akt i statut (član 577đ)

 2. Osnivanje evropskog društva pripajanjem i spajanjem (čl. 577e do čl. 577o)

 • Zajednički nacrt ugovora o pripajanju (član 577e)
 • Objavljivanje (član 577ž)
 • Izveštaj nadležnog organa društva (član 577z)
 • Izveštaj revizora o pripajanju (član 577i)
 • Usvajanje na skupštini (član 577j)
 • Javnobeležnička isprava koja prethodi registraciji (član 577k)
 • Registracija (član 577l)
 • Pravne posledice osnivanja evropskog društva pripajanjem (član 577lj)
 • Pojednostavljeni postupak osnivanja  evropskog društva pripajanjem (član 577m)
 • Učestvovanje zaposlenih u odlučivanju (član 577n)
 • Ništavost registracije (član 577nj)
 • Shodna primena (član 577o)

 3. Osnivanje evropskog društva kao holdinga (član 577p)

 • Registracija (član 577r)

 4. Osnivanje kontrolisanog društva u formi evropskog društva (član 577s)

 • Opšta odredba (član 577s)

 5. Osnivanje evropskog društva promenom pravne forme akcionarskog društva i promena pravne forme evropskog društva u akcionarsko društvo (čl. 577t do čl. 577u)

 • Promena pravne forme akcionarskog  društva u evropsko društvo (član 577t)
 • Registracija (član 577ć)
 • Promena pravne forme evropskog  društva u akcionarsko društvo (član 577u)

 6. Prenos sedišta evropskog društva (čl. 577f do čl. 577c)

 • 6.1. Prenos sedišta evropskog društva registrovanog  na teritoriji Republike Srbije u drugu državu članicu (čl. 577f i 577h)
  • Plan prenosa i javnobeležnička potvrda (član 577f)
  • Registracija (član 577h)
 • 6.2. Prenos sedišta evropskog društva registrovanog  na teritoriji druge države članice u Republiku Srbiju (član 577c)
  • Registracija (član 577c)

 7. Upravljanje evropskim društvom (član 577č)

 8. Prestanak evropskog društva i obaveza objavljivanja (čl. 577y do čl. 577š)

 • Likvidacija i stečaj evropskog društva (član 577y)
 • Objavljivanje u Službenom listu Evropske unije (član 577š)

DEO DVANAESTI
POSLOVNA UDRUŽENJA
(čl. 578. do čl. 580.)

 • Poslovno udruženje (član 578.)
 • Promena pravne forme poslovnog udruženja (član 579.)
 • Shodna primena propisa kojima se uređuje položaj udruženja (član 580.)

DEO DVANAESTI A
EVROPSKA EKONOMSKA INTERESNA GRUPACIJA
(čl. 580a do čl. 580č)

 1. Osnovne odredbe (čl. 580a do čl. 580č)

 • Pojam (član 580a)
 • Pravni položaj (član 580b)
 • Cilj osnivanja i aktivnosti grupacije (član 580v)
 • Osnivanje grupacije (član 580g)
 • Registracija grupacije (član 580d)
 • Sticanje svojstva pravnog lica (član 580đ)
 • Finansiranje grupacije (član 580e)
 • Odgovornost za obaveze grupacije (član 580ž)
 • Promena sedišta (član 580z)
 • Prenos sedišta (član 580i)
 • Organi grupacije (član 580j)
 • Skupština grupacije (član 580k)
 • Direktori grupacije (član 580l)
 • Pristupanje novog člana (član 580lj)
 • Prestanak svojstva člana (član 580m)
 • Istupanje člana (član 580n)
 • Isključenje člana (član 580nj)
 • Prenos udela (član 580o)
 • Udeo kao sredstvo obezbeđenja (član 580p)
 • Prestanak svojstva člana usled smrti (član 580r)
 • Obaveza obaveštavanja o prestanku svojstva člana grupacije (član 580s)
 • Posledice prestanka svojstva člana (član 580t)
 • Raspodela dobiti i pokriće gubitaka (član 580ć)
 • Prestanak grupacije (član 580u)
 • Prestanak grupacije po odluci suda (član 580)
 • Ništavost osnivačkog akta i zabrana rada grupacije (član 580h)
 • Likvidacija grupacije (član 580c)
 • Stečaj grupacije (član 580č)

DEO TRINAESTI
KAZNENE ODREDBE
(čl. 581. do čl. 588.)

GLAVA I – KRIVIČNA DELA (čl. 581. do čl. 584.)

 • Davanje izjave neistinitog sadržaja (član 581.)
 • Zaključenje pravnog posla ili preduzimanje radnje u slučaju postojanja ličnog interesa (član 582.)
 • Povreda dužnosti izbegavanja sukoba interesa (član 583.)
 • Povreda dužnosti zastupnika da postupa u skladu sa ograničenjima ovlašćenja za zastupanje (član 584.)

GLAVA II – PRIVREDNI PRESTUPI (čl. 585. i 586.)

 • Privredni prestupi privrednog društva i odgovornog lica (član 585.)
 • Privredni prestupi privrednog društva koje je javno akcionarsko društvo i odgovornog lica (član 586.)

GLAVA III – PREKRŠAJI (čl. 587. i 588.)

 • Prekršaji fizičkih lica (član 587.)
 • Prekršaji preduzetnika (član 588.)

DEO ČETRNAESTI
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 589. do čl. 600.)

 • Obaveza usklađivanja kapitala (član 589.)
 • Dodatni ulozi (član 590.)
 • Obaveza usklađivanja postojećih društava s ograničenom odgovornošću (član 591.)
 • Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava (član 592.)
 • Brisani privredni subjekti (član 593.)
 • Postojeći preduzetnici koji nisu prevedeni iz registra opštinskih jedinica lokalnih samouprava i postojeće ortačke radnje (član 594.)
 • Izuzetak od primene odredaba o prinudnoj likvidaciji (član 595.)
 • Postojeća poslovna udruženja (član 596.)
 • Prestanak važenja postojećih propisa (član 597.)
 • Izuzetak od primene zakona kojim se uređuje parnični postupak (član 598.)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 599.)
 • Stupanje na snagu i početak primene (član 600.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 99/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 5/15
 • „Sl. glasnik RS“, br. 44/18