Zakon o računovodstvu i reviziji – izmene i dopune određenih pravilnika

Ministar finansija i privrede doneo je:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

Oba pravilnika su objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 101/12 i stupaju na snagu 31. oktobra 2012. godine.

U „Informator“-u broj 23/2012 detaljno pišemo o navedenim pravilnicima.

U „Ekspert“-u su dostupni prečišćeni tekstovi pravilnika koji su sada izmenjeni i dopunjeni.

Na našem sajtu, u delu Obrasci, možete naći sve obrasce koji su propisani Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10 i 101/12): Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, kao i dopunjen obrazac Statistički aneks.