98

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o sportu

ZAKON O SPORTU
(„Sl. glasnik RS“, br. 24/11)

SADRŽAJ:

UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

SISTEM SPORTA I UČESNICI U SISTEMU SPORTA (čl. 7. do čl. 113.)

 •  FIZIČKA LICA U SISTEMU SPORTA (čl. 8. do čl. 30.)
  • Prava i obaveze sportista (čl. 8. do čl. 22.)
  • Ostala fizička lica u sistemu sporta (čl. 23. do čl. 30.)
 • ORGANIZACIJE U OBLASTI SPORTA (čl. 31. do čl. 113.)
  • Sportske organizacije (čl. 31. do čl. 94.)
   • Sportsko udruženje (čl. 34. do čl. 93.)
    • Osnivanje (čl. 36. i čl. 37.)
    • Opšti akti (čl. 38. do čl. 40.)
    • Naziv, sedište i simboli (čl. 41. do čl. 46.)
    • Članstvo (čl. 47. do čl. 50.)
    • Sportska arbitraža (čl. 51. i čl. 52.)
    • Organi i lice ovlaš}eno za zastupanje (čl. 53. do čl. 62.)
    • Upis u registar (čl. 63. do čl. 70.)
    • Imovina (čl. 71. do čl. 77.)
    • Statusne promene (čl. 78. do čl. 85.)
    • Prestanak (čl. 86. do čl. 93.)
   • Sportsko privredno društvo (član 94.)
  • Preduzetnik (čl. 95. do čl. 97.)
  • Sportska društva (član 98.)
  • Granski sportski savezi (čl. 99. do čl. 103.)
  • Sportski savez Srbije i drugi teritorijalni sportski savezi (član 104.)
  • Olimpijski komitet Srbije (član 105.)
  • Stručna i druga udruženja i savezi u oblasti sporta (član 106.)
  • Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije (čl. 107. do čl. 109.)
  • Ustanove i privredna društva u oblasti sporta (član 110.)
  • Sportske zadužbine i fondacije (čl. 111. do čl. 113.)
   • Dozvola za sezonu (čl. 112. i čl. 113.)

OPŠTI INTERES (čl. 114. do čl. 138.)

 • Dostavljanje programa (čl. 117.)
 • Programski kalendar (čl. 118.)
 • Uslovi i kriterijumi (čl. 119. i čl. 120.)
 • Odobrenje programa (član 121.)
 • Ugovaranje (član 122.)
 • Nacionalna priznanja, nagrade i stipendije (čl. 123. do čl. 129.)
 • Izveštavanje (član 130.)
 • Kontrola realizacije (čl. 131. do čl. 133.)
 • Potrebe i interesi gra đana u oblasti sporta u autonomnoj pokrajini (čl. 134. do čl. 136.)
 • Potrebe i interesi gra đana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave (čl. 137. i čl. 138.)

KATEGORIZACIJA U OBLASTI SPORTA (čl. 139. do čl. 141.)

STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI (član 142.)

ŠKOLSKI SPORT (čl. 143. i čl. 144.)

SPORTSKI OBJEKTI (čl. 145. do čl. 155.)

SPORTSKE PRIREDBE (čl. 156. do čl. 164.)

 • Nacionalni savet za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama i Savet za sport (član 164.)

EVIDENCIJE (član 165.)

NADZOR (čl. 166. do čl. 168.)

PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE I PRIVATIZACIJA (čl. 169. do čl. 182.)

KAZNENE ODREDBE (čl. 183. do čl. 185.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 186. do čl. 194.)