Zakon o stanovanju i održavanju zgrada 2017

440.00  RSD

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

SADRŽAJ:

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA
(„Sl. glasnik RS“, br. 104/16)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Načelo održivog razvoja stanovanja (član 2.)
 • Značenje izraza (član 3.)

II. DELOVI ZGRADE (čl. 4. do čl. 14.)

1. Posebni, samostalni i zajednički delovi zgrade (čl. 4. do čl. 11.)

 • Posebni deo zgrade (član 4.)
 • Svojina nad posebnim delom zgrade (član 5.)
 • Pretvaranje posebnog dela zgrade u zajednički deo (član 6.)
 • Promena namene posebnog dela zgrade (član 7.)
 • Zajednički delovi zgrade i svojina nad njima (član 8.)
 • Raspolaganje zajedničkim delovima zgrade (član 9.)
 • Svojina nad delovima koji istovremeno pripadaju različitim posebnim, odnosno zajedničkim delovima zgrade (član 10.)
 • Svojina nad samostalnim delom zgrade i delovima mreže (član 11.)

2. Prava i obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade (čl. 12. i 13.)

 • Prava vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade (član 12.)
 • Pravo prečeg prenosa (član 13.)
 • Obaveze vlasnika posebnih i samostalnih delova zgrade (član 14.)

III. UPRAVLJANJE ZGRADAMA (čl. 15. do čl. 57.)

1. Organizacija upravljanja (čl. 15. do čl. 50.)

 • Nadležnost za vršenje poslova upravljanja (član 15.)
 • Pojam i pravni status stambene zajednice (član 16.)
 • Pravila o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici (član 17.)
 • Registar stambenih zajednica (član 18.)
 • Granice ovlašćenja Registratora (član 19.)
 • Sadržina Registra (član 20.)
 • Jedinstvena evidencija stambenih zajednica (član 21.)
 • Pokretanje postupka registracije (član 22.)
 • Pokretanje postupka podnošenjem prijave (član 23.)
 • Pokretanje postupka po službenoj dužnosti (član 24.)
 • Zabeležba (član 25.)
 • Način podnošenja prijave (član 26.)
 • Rok za podnošenje prijave (član 27.)
 • Potvrda o primljenoj prijavi (član 28.)
 • Izmena i odustanak od prijave (član 29.)
 • Provera ispunjenosti formalnih uslova i rok za odlučivanje o prijavi (član 30.)
 • Rešenje o registraciji (član 31.)
 • Odbacivanje prijave, pravo žalbe i pravo na podnošenje usaglašene prijave (član 32.)
 • Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi (član 33.)
 • Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti (član 34.)
 • Povraćaj u pređašnje stanje (član 35.)
 • Objavljivanje i dejstvo registracije (član 36.)
 • Ispravka greške (član 37.)
 • Dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora (član 38.)
 • Shodna primena zakona (član 39.)
 • Organi stambene zajednice i njihovo formiranje (član 40.)
 • Skupština stambene zajednice (član 41.)
 • Nadležnost skupštine stambene zajednice (član 42.)
 • Pravo glasa u skupštini stambene zajednice (član 43.)
 • Rad i odlučivanje skupštine (član 44.)
 • Kvorum (član 45).
 • Zapisnik (član 46.)
 • Odgovornost stambene zajednice (član 47.)
 • Ugovor o osiguranju (član 48.)
 • Upravnik (član 49.)
 • Prava i obaveze upravnika (član 50.)

2. Profesionalno upravljanje (čl. 51. do čl. 57.)

 • Organizator profesionalnog upravljanja (član 51.)
 • Sticanje i prestanak ovlašćenja za obavljanje poslova profesionalnog upravnika (član 52.)
 • Nadležnost profesionalnog upravnika (član 53.)
 • Registar profesionalnih upravnika (član 54.)
 • Poveravanje upravljanja profesionalnom upravniku (član 55.)
 • Poveravanje upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke stambene zajednice ili pravilima vlasnika (član 56.)
 • Prinudna uprava (član 57.)

IV. ODRŽAVANJE ZGRADA (čl. 58. do čl. 69.)

 • Održavanje zgrade i unapređenje svojstava zgrade (član 58.)
 • Hitne intervencije (član 59.)
 • Obaveza održavanja zgrade (član 60.)
 • Preuzimanje poslova održavanja zgrada i unapređenja svojstava zgrade radi ostvarenja javnog interesa (član 61.)
 • Organizacija kojoj je povereno obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja (član 62.)
 • Obaveza učešća u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade (član 63.)
 • Visina i način utvrđivanja troškova upravljanja i održavanja zgrade (član 64.)
 • Način plaćanja troškova upravljanja i održavanja zgrade (član 65.)
 • Izvori finansiranja radova na održavanju zajedničkih delova zgrade (član 66.)
 • Pravo regresa stambene zajednice (član 67.)
 • Obaveza upravnika povodom prava na regres (član 68.)
 • Odgovornost zbog neispunjenja obaveze održavanja (član 69.)

V. KORIŠĆENJE STANOVA I ISELJENJE (čl. 70. do čl. 87.)

1. Opšte odredbe o osnovama za korišćenje stana (čl. 70. do čl. 77.)

 • Korišćenje stana za službene potrebe (član 71.)
 • Troškovi korišćenja stana za službene potrebe (član 72.)
 • Ugovor o korišćenju stana za službene potrebe (član 73.)
 • Prestanak ugovora o korišćenju stana za službene potrebe (član 74.)
 • Obaveze korisnika stana za službene potrebe prilikom iseljenja (član 75.)
 • Kućni red (član 76.)
 • Bespravno useljenje (član 77.)

2. Iseljenje i preseljenje (čl. 78. i 79.)

 • Razlozi iseljenja (član 78.)
 • Preseljenje u odgovarajući smeštaj (član 79.)

3. Postupak iseljenja i preseljenja (čl. 80. do čl. 87.)

 • Obaveze subjekata prilikom sprovođenja postupka iseljenja i preseljenja (član 80.)
 • Postupak donošenja odluke o neophodnosti iseljenja (član 81.)
 • Odluka o neophodnosti iseljenja i plan preseljenja (član 82.)
 • Sadržina odluke o neophodnosti iseljenja sa planom preseljenja (član 83.)
 • Rešenje o iseljenju (član 84.)
 • Način izvršenja rešenja o iseljenju (član 85.)
 • Postupanje tokom iseljenja i preseljenja (član 86.)
 • Praćenje postupaka iseljenja i preseljenja i mere socijalnog uključivanja nakon sprovedenog preseljenja (član 87.)

VI. STAMBENA PODRŠKA (čl. 88. do čl. 111.)

1. Pojam stambene podrške i osnovni principi (član 88.)

2. Korisnici i uslovi ostvarivanja stambene podrške (čl. 89. do čl. 91.)

 • Korisnici stambene podrške (član 89.)
 • Odgovarajući stan (član 90.)
 • Granice prihoda kao uslov za ostvarivanje prava na stambenu podršku (član 91.)

3. Vidovi stambene podrške (čl. 92. do čl. 103.)

 • Zakup stana kao vid stambene podrške (član 93.)
 • Zakup stana po uslovima neprofitnog zakupa (član 94.)
 • Subvencionisanje zakupnine stana u bilo kom obliku svojine (član 95.)
 • Kupovina i drugi načini sticanja prava svojine nad stanom ili porodičnom kućom kao vid stambene podrške (član 96.)
 • Kupoprodajna cena stana ili porodične kuće (član 97.)
 • Uslovi kupovine stana ili porodične kuće (član 98.)
 • Dodela stana ili porodične kuće (član 99.)
 • Ograničenje prava na otuđenje stana (član 100.).
 • Unapređenje uslova stanovanja kao vid stambene podrške (član 101.).
 • Pomoć za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške (član 102.).
 • Stambeno zbrinjavanje kao vid stambene podrške (član 103.).

4. Postupak dodele stambene podrške (čl. 104. do čl. 108.)

 • Pokretanje postupka raspodele stambene podrške (član 105.).
 • Kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške (član 106.).
 • Utvrđivanje liste reda prvenstva (član 107.).
 • Donošenje odluke i zaključivanje ugovora o dodeli stambene podrške (član 108.).

5. Neprofitna stambena organizacija (čl. 109. do čl. 111.).

 • Licenca za rad neprofitne stambene organizacije (član 110.).
 • Podnošenje godišnjeg izveštaja rada neprofitnih stambenih organizacija (član 111.).

VII. DOKUMENTI I SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE STAMBENE POLITIKE (čl. 112. do čl. 121.)

1. Dokumenti stambene politike (čl. 112. do čl. 115.)

 • Nacionalna stambena strategija (član 112.).
 • Izveštaj o sprovođenju Strategije (član 113.).
 • Program stambene podrške (član 114.).
 • Lokalna stambena strategija (član 115.).

2. Finansiranje stambene podrške (čl. 116. do čl. 118.)

 • Sredstva za finansiranje programa stambene podrške (član 116.).
 • Korišćenje sredstava za finansiranje stambene podrške (član 117.).
 • Dodela sredstava za finansiranje stambene podrške (član 118.).

3. Institucionalni okvir za sprovođenje stambene politike (čl. 119. do čl. 121.)

 • Stambeni savet (član 119.).
 • Nadležnosti ministarstva za poslove stanovanja (član 120.).
 • Nadležnosti jedinice lokalne samouprave (član 121.).

VIII. NADZOR (čl. 122. do čl. 131.)

 • Inspekcijski nadzor (član 122.).
 • Ovlašćenje republičkog inspektora za komunalne delatnosti (član 123.).
 • Prava i obaveze komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave (član 124.).
 • Dužnosti komunalnog inspektora jedinice lokalne samouprave (član 125.).
 • Prava i obaveze građevinskog inspektora (član 126.).
 • Dužnosti građevinskog inspektora (član 127.).
 • Dužnosti građevinskog inspektora u postupku inspekcijskog nadzora radi preduzimanja hitnih mera na održavanju u cilju ostvarivanja javnog interesa (član 128.).
 • Dostava rešenja inspektora Privrednoj komori Srbije (član 129.).
 • Postupanje inspektora u slučaju da je odgovorno lice nepoznato (član 130.).
 • Odlučivanje po žalbi (član 131.).

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 132. do čl. 135.)

 • Prekršaj fizičkog lica kao vlasnika posebnog dela (član 132.).
 • Prekršaj stambene zajednice (član 133.).
 • Prekršaj privrednog društva koje se bavi organizovanjem profesionalnog upravljanja (član 134.).
 • Prekršaj odgovornog lica u jedinici lokalne samouprave (član 135.).

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 136. do čl. 158.)

 • Rok za donošenje podzakonskih akata (član 136.).
 • Prelazak stambene zgrade u stambenu zajednicu (član 137.).
 • Registri i evidencije (član 138.).
 • Zakup stana u javnoj svojini na neodređeno vreme (član 139.).
 • Zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija (član 140.).
 • Pokretanje postupka iseljenja i pravo na preseljenje iz stana u svojini građana, zadužbina i fondacija (član 141.).
 • Postupanje po zahtevu za iseljenje (član 142.).
 • Odlaganje izvršenja, izvršenje rešenja o iseljenju i donošenje rešenja o preseljenju (član 143.).
 • Shodna primena zakona (član 144.).
 • Stan za preseljenje (član 145.).
 • Rokovi i prvenstvo prilikom preseljenja (član 146.).
 • Plan i program obezbeđenja stanova u javnoj svojini za preseljenje (član 147.).
 • Sredstva za pribavljanje stana za preseljenje (član 148.).
 • Prava i obaveze pri korišćenju stana u javnoj svojini (član 149.).
 • Pravo na stanu zadužbine koji je u postupku vraćanja oduzete imovine pred Agencijom za restituciju (član 150.).
 • Novčana naknada za odgovarajući stan (član 151.).
 • Korišćenje stana u javnoj svojini u zakup na osnovu prava stečenog po prethodnim propisima (član 152.).
 • Zaključivanje i produženje ugovora o zakupu na određeno vreme (član 153.).
 • Postupci za rešavanje stambenih potreba po odlukama donetim na osnovu prethodnih propisa (član 154.).
 • Neprofitne stambene organizacije (član 155.).
 • Prestanak rada Republičke agencije za stanovanje (član 156.).
 • Prestanak važenja propisa (član 157.).
 • Stupanje na snagu (član 158.).

ODREDBE IZ DRUGIH PROPISA KOJE SU OSTALE NA SNAZI, SHODNO ČLANU 157. ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

 • Zakon o stanovanju („Sl. gl. RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispravka, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-ispravka,  48/94, 44/95 – dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 – dr. zakon i 99/11)
 • Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 102/10 i 117/12US)