Zakon o stecaju 2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o stečaju (prečišćen tekst, april 2018.)

SADRŽAJ:

ZAKON O STEČAJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14.)

 • Predmet (član 1.)
 • Cilj stečaja (član 2.)
 • Načela stečaja (čl. 3. do čl. 10.)
 • Stečajni razlozi (čl. 11. do čl. 13.)
 • Slučajevi na koje se zakon ne primenjuje (član 14.)

II. NADLEŽNOST I ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 15. do čl. 42.)

 • Nadležnost (čl. 15. i čl. 16.)
 • Organi stečajnog postupka (čl. 17. do čl. 42.)
 • Stečajni sudija (član 18.)

 • Stečajni upravnik (čl. 19. do čl. 34.)

 • Skupština poverilaca (čl. 35. do čl. 37.)

 • Odbor poverilaca (čl. 38. do čl. 42.)

III. OSNOVNE PROCESNE ODREDBE, STRANKE I UČESNICI U POSTUPKU (čl. 43. do čl. 54.)

 • Osnovne procesne odredbe (čl. 43. do čl. 47.)
 • Poverioci i drugi učesnici u postupku (čl. 48. do čl. 54.)

IV. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA I PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK (čl. 55. do čl. 67.)

 • Predlog za pokretanje stečajnog postupka (čl. 55. do čl. 59.)
 • Pokretanje prethodnog stečajnog postupka (čl. 60. do čl. 67.)

V. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 68. do čl. 100.)

 • Ročišta pre otvaranja stečajnog postupka (čl. 68. do čl. 71.)
 • Ročišta posle otvaranja stečajnog postupka (član 72.)
 • Vreme nastupanja pravnih posledica otvaranja stečajnog postupka (član 73.)
 • Posledice otvaranja stečajnog postupka po stečajnog dužnika (čl. 74. do čl. 79.)
 • Posledice otvaranja stečajnog postupka na potraživanja (čl. 80. do čl. 87.)
 • Procesnopravne posledice otvaranja stečajnog postupka (čl. 88. do čl. 93.)
 • Posledice otvaranja stečajnog postupka na pravne poslove (čl. 94. do čl. 100.)

VI. STEČAJNA MASA (čl. 101. do čl. 110.)

 • Obim i sastav stečajne mase (čl. 101. do čl. 104.)
 • Upravljanje imovinom i pravima (čl. 105. do čl. 110.)

VII. UTVRĐIVANJE POTRAŽIVANJA (čl. 111. do čl. 118.)

VIII. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA (čl. 119. do čl. 130.)

IX. UNOVČENJE I DEOBA STEČAJNE MASE, NAMIRENJE I ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 131. do čl. 149.)

 • Unovčenje stečajne mase (čl. 131. do čl. 137.)
 • Deoba (čl. 138. do čl. 147.)
 • Zaključenje stečajnog postupka (čl. 148. i čl. 149.)

X. POSEBNI POSTUPAK U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE (čl. 150. do čl. 154. su prestali da važe Odlukom US IUz-850/2010 – „Sl. glasnik RS“, br. 71/12)

XI. REORGANIZACIJA (čl. 155. do čl. 173.)

XII. MEĐUNARODNI STEČAJ (čl. 174. do čl. 203.)

XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 204. do čl. 206.)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 207. do čl. 212.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS“, br. 83/14)koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS“, br. 113/17)koje nisu ušle u prečišćen tekst