880.00  RSD

Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca (prečišćeni tekstovi, avgust 2023.)

SADRŽAJ:

 •  ZAKON O STRANCIMA („Sl. glasnik RS“, br. 24/18, 31/19, 62/23)
 •  ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA („Sl. glasnik RS“, br. 128/14, 113/17, 50/18, 31/19, 62/23)

DETALJAN SADRŽAJ PO ZAKONIMA:

ZAKON O STRANCIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 24/18, 31/19, 62/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 10)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Primena zakona (član 2.).
 • Značenje izraza (član 3.)
 • Rodna neutralnost izraza (član 4.)
 • Korišćenje putne isprave (član 5.)
 • Ulazak i boravak stranaca (član 6.)
 • Poštovanje zakona (član 7.)
 • Obaveza državnih organa, fizičkih i pravnih lica (član 8.)
 • Zaštita bezbednosti Republike Srbije i njenih građana u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranca (član 9.)
 • Procesna pravila u postupku odlučivanja o pravima i obavezama stranaca (član 10.)

II. ULAZAK I IZLAZAK STRANACA IZ REPUBLIKE SRBIJE (čl. 11. do čl. 17.)

 • Granična kontrola (član 11.)
 • Ulazak i izlazak na osnovu zajedničke putne isprave (član 12.)
 • Obaveze prevoznika, organizatora turističkog ili poslovnog putovanja i pozivara (član 13.)
 • Posebne obaveze – zakonitost boravka (član 13a)
 • Nezakonit ulazak (član 14.)
 • Odbijanje ulaska (član 15.)
 • Ulazak i boravak bez vize (član 16.)
 • Izlazak (član 17.)

III. VIZE (čl. 18. do čl. 38.)

 • Opšte odredbe (član 18.)
 • Vrste viza (član 19.)
 • Aerodromska tranzitna viza (viza A) (član 20.)
 • Viza za kraći boravak (viza C) (član 21.)
 • Viza za duži boravak (viza D) (član 22.)
 • Nadležnost za izdavanje vize (član 23.)
 • Strana putna isprava (član 24.)
 • Podnošenje zahteva za vizu (član 25.)
 • Dokazi o ispunjenosti uslova za izdavanje vize (član 26.)
 • Pozivno pismo (član 27.)
 • Putno zdravstveno osiguranje (član 28.)
 • Provera uslova i procena rizika (član 29.)
 • Rokovi za odlučivanje o zahtevu za izdavanje vize (član 30.)
 • Izdavanje vize (član 31.)
 • Ispunjavanje vizne nalepnice i unos u putnu ispravu (član 32.)
 • Poništavanje vizne nalepnice (član 33.)
 • Izdavanje vize na graničnom prelazu (član 34.)
 • Produženje roka važenja vize (član 35.)
 • Odbijanje zahteva za izdavanje vize (član 36.)
 • Poništavanje i ukidanje vize (član 37.)
 • Pravo na žalbu (član 38.)

IV. BORAVAK STRANACA (čl. 39. do čl. 73.)

 • Kratkotrajni boravak stranca (član 39.)
 • Privremeni boravak (član 40.)
 • Podnošenje zahteva za privremeni boravak i rokovi (član 41.)
 • Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad (član 41a)
 • Nadležnost za odlučivanje (član 42.)
 • Opšti uslovi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak (čl. 43. i 43a)
 • Trajanje privremenog boravka (član 44.)
 • Odbijanje zahteva za privremeni boravak (član 45.)
 • Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja (član 46.)
 • Dozvola za privremeni boravak i rad stranca (Jedinstvena dozvola) (član 46a)
 • Podnošenje zahteva za jedinstvenu dozvolu (član 46b)
 • Uslovi za izdavanje jedinstvene dozvole (član 46v)
 • Postupak odlučivanja (član 46g)
 • Osnov izdavanja jedinstvene dozvole (član 46d)
 • Odbijanje zahteva za jedinstvenu dozvolu (član 46đ)
 • Važenje jedinstvene dozvole (član 46e)
 • Prestanak važenja jedinstvene dozvole (član 46ž)
 • Privremeni boravak po osnovu školovanja ili učenja jezika (član 47.)
 • Privremeni boravak po osnovu studiranja (član 48.)
 • Privremeni boravak po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata (član 49.)
 • Privremeni boravak po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse (član 50.)
 • Privremeni boravak po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti (član 51.)
 • Privremeni boravak po osnovu obavljanja verske službe (član 52.)
 • Privremeni boravak po osnovu lečenja ili nege (član 53.)
 • Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nepokretnošću (član 54.)
 • Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice (član 55.)
 • Privremeni boravak za člana porodice stranca kome je odobren azil (član 56.)
 • Rok važenja privremenog boravka po osnovu spajanja porodice (član 57.)
 • Privremeni boravak maloletnog stranca rođenog na teritoriji Republike Srbije (član 58.)
 • Samostalni boravak (član 59.)
 • Brak iz koristi (član 60.)
 • Privremeni boravak iz humanitarnih razloga (član 61.)
 • Privremeni boravak stranca za kog se pretpostavlja da je žrtva trgovine ljudima (član 62.)
 • Privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima (član 63.)
 • Prestanak humanitarnog boravka i privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima (član 64.)
 • Načela prilikom odlučivanja (član 65.)
 • Prestanak privremenog boravka (član 66.)
 • Stalno nastanjenje (član 67.)
 • Stalno nastanjenje u posebnim slučajevima (čl. 68. i 68a)
 • Nadležnost za odlučivanje (član 69.)
 • Uslovi za odobrenje stalnog nastanjenja (član 70.)
 • Odbijanje zahteva za stalno nastanjenje (član 71.)
 • Prestanak prava na stalno nastanjenje (član 72.)
 • Ponovno sticanje prava na stalno nastanjenje (član 73.)

V. NEZAKONIT BORAVAK I POSTUPAK VRAĆANJA (čl. 74. do čl. 80.)

 • Nezakonit boravak (član 74.)
 • Načela u postupku vraćanja (član 75.)
 • Izuzetak od primene odredbi (član 76.)
 • Rešenje o vraćanju i rok za dobrovoljni povratak (član 77.)
 • Zabrana ulaska (član 78.)
 • Skraćivanje i ukidanje zabrane ulaska (član 79.)
 • Pravo na žalbu (član 80.)

VI. ZADRŽAVANJE I PRINUDNO UDALJENJE (čl. 81. do čl. 94.)

 • Prinudno udaljenje (član 81.)
 • Nadzor postupka prinudnog udaljenja (član 82.)
 • Zabrana prinudnog udaljenja (član 83.)
 • Odlaganje prinudnog udaljenja (čl. 84. i 85.)
 • Provera identiteta i zadržavanje stranca (član 86.)
 • Određivanje boravka u prihvatilištu (član 87.)
 • Trajanje boravka u prihvatilištu (član 88.)
 • Otpuštanje iz prihvatilišta (član 89.)
 • Pravni lekovi u postupku smeštaja stranca u prihvatilište (član 90.)
 • Kućni red i pravila boravka u prihvatilištu (član 91.)
 • Smeštaj maloletnog stranca u prihvatilište (član 92.)
 • Obavezni boravak u određenom mestu (član 93.)
 • Troškovi prinudnog udaljenja (član 94.)

VII. PUTNE ISPRAVE ZA STRANCE (čl. 95. do čl. 99.)

 • Vrste putnih isprava za strance (član 95.)
 • Putna isprava za lica bez državljanstva (član 96.)
 • Putni list za stranca (član 97.)
 • Nadležnost za izdavanje putnog lista za stranca (član 98.)
 • Odbijanje zahteva za izdavanje putne isprave za stranca (član 99.)

VIII. ISPRAVE ZA DOKAZIVANJE IDENTITETA (čl. 100. do čl. 109.)

 • Vrste isprava za dokazivanje identiteta (član 100.)
 • Korišćenje isprave za dokazivanje identiteta (član 101.)
 • Sadržaj obrasca dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole (član 101a)
 • Izdavanje dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole (član 101b)
 • Pravo na ličnu kartu za stranca i posebnu ličnu kartu (član 102.)
 • Sadržaj obrasca lične karte za stranca, privremene lične karte za stranca i posebne lične karte (član 103.)
 • Izrada obrazaca (član 103a)
 • Izdavanje lične karte za stranca (član 104.)
 • Nadležnost (član 105.)
 • Rok važenja (član 106.)
 • Izdavanje nove lične karte za stranca (član 107.)
 • Vraćanje lične karte za stranca i proglašenje nevažećom lične karte za stranca (član 108.)
 • Obaveze stranca u slučaju nestanka dozvole za privremeni boravak i jedinstvene dozvole (član 109.)

IX. BORAVIŠTE I PREBIVALIŠTE STRANCA (čl. 110. i 111.)

 • Pojam boravišta, adrese stanovanja i prebivališta (član 110.)
 • Prijavljivanje boravišta, prebivališta i promene adrese stanovanja i odjava prebivališta (član 111.)

X. POSEBNE ODREDBE O KRETANJU STRANCA U UNIFORMI (član 112.)

 • Uslovi za nošenje strane vojne, policijske ili carinske uniforme (član 112.)

XI. OBRADA PODATAKA (čl. 113. do čl. 117.)

 • Obrada podataka o ličnosti (član 113.)
 • Svrha obrade podataka o ličnosti (član 114.)
 • Evidencije (član 115.)
 • Saradnja državnih organa (član 116.)
 • Razmena podataka o ličnosti (član 117.)

XII. NADZOR (član 118.)

XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 119. do čl. 123.)

 • Prevoznici, organizatori turističkih putovanja i pozivari (član 119.)
 • Pružaoci usluga smeštaja (član 120.)
 • Kršenje propisa u vezi sa ulaskom i zadržavanjem (član 121.)
 • Nezakonit boravak i legitimisanje (član 122.)
 • Kršenje propisa u vezi sa odobrenim boravkom (član 123.)

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 124. do čl. 128.)

 • Ovlašćenja za donošenje propisa (čl. 124. i 125.)
 • Važenje propisa do donošenja novih na osnovu ovog zakona (član 126.)
 • Prestanak važenja određenih zakona (član 127.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 128.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

 • („Sl. glasnik RS“, br. 31/19)
 • („Sl. glasnik RS“, br. 62/23)

 

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
(„Sl. glasnik RS“, br. 128/14, 113/17, 50/18, 31/19, 62/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl.

 • Predmet (član 1.)
 • Osnovni pojmovi (član 2.)
 • Primena zakona (član 3.)
 • Jednak položaj (član 4.)

II. USLOVI ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANCA

 •  1. Uslovi za zapošljavanje državljana EU (čl. 5. do čl. 8.)
 •  2. Zapošljavanje stranaca (član 9.)
  • Procena (član 10.)
  • Saglasnost (član 11.)
  •  Radna dozvola (član 15.)
  •  a) Procena za zapošljavanje (član 16.)
   • Test tržišta rada (član 16a)
  •  b) Procena za upućena lica (član 19.)
  •  v) Procena za kretanje u okviru privrednog društva (član 21.)
  •  g) Procena za nezavisnog profesionalca (član 22.)
  •  d) Procena za osposobljavanje i usavršavanje (član 22a) 93 đ) Procena za samozapošljavanje (član 23.)

III. OGRANIČAVANJE ZAPOŠLJAVANJA STRANACA (član 24.)

IV. POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA RAD (čl. 25. do čl. 30.)

V. EVIDENCIJA I SARADNJA (čl. 31. i 32.)

VI. NADZOR (član 33.)

VII. KAZNENE ODREDBE (čl. 34. do čl. 36.)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 37. do čl. 41.)

 

Odredbe Zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • („Sl. glasnik RS“, br. 50/18)
 • („Sl. glasnik RS“, br. 31/19)
 • („Sl. glasnik RS“, br. 62/23)