330.00  RSD

Zakon o zaštiti potrošača (septembar, 2021.)

SADRŽAJ:

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
(„Sl. glasnik RS“, br. 88/21)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Cilj i predmet (član 1.)
 • Osnovna prava potrošača (član 2.)
 • Obavezujuća priroda (član 3.)
 • Primena (član 4.)
 • Značenje pojedinih izraza (član 5.)

II. INFORMISANJE POTROŠAČA I EDUKACIJA (čl. 6. do čl. 15.)

 • Isticanje cene (član 6.)
 • Prodajna cena usluge (član 7.)
 • Električna energija, gas, centralno grejanje i voda (član 8.)
 • Benzinske stanice i parkirališta (član 9.)
 • Ugostiteljski objekti (član 10.)
 • Izdavanje računa (član 11.)
 • Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora (član 12.)
 • Dodatni troškovi (član 13.)
 • Plaćanje novčane obaveze (član 14.)
 • Edukacija i informisanje potrošača koje sprovode udruženja i savezi (član 15.)

III. NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA (čl. 16. do čl. 25.)

 • Zabrana nepoštene poslovne prakse (član 16.)
 • Pojam nepoštene poslovne prakse (član 17.)
 • Obmanjujuća poslovna praksa (član 18.)
 • Propuštanje kojim se obmanjuju potrošači (član 19.)
 • Oblici poslovne prakse koji se smatraju obmanjujućom poslovnom praksom (član 20.)
 • Nasrtljiva poslovna praksa (član 21.)
 • Oblici poslovne prakse koji se smatraju nasrtljivom poslovnom praksom (član 22.)
 • Posebna zaštita maloletnika (član 23.)
 • Kodeks dobre poslovne prakse (član 24.)
 • Izlaganje robe, tačna mera i isticanje prodajnih podsticaja (član 25.)

IV. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA (čl. 26. do čl. 39.)

1. Obaveštavanje potrošača i pravo na odustanak (čl. 26. do čl. 36.)

 • Dužnosti obaveštavanja za ugovore na daljinu i ugovore koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija (član 26.)
 • Pravo potrošača na odustanak od ugovora (član 27.)
 • Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora (član 28.)
 • Formalni uslovi za zaključenje ugovora izvan poslovnih prostorija (član 29.)
 • Formalni uslovi za zaključenje ugovora na daljinu (član 30.)
 • Isporuka (član 31.)
 • Pravne posledice odustanka od ugovora (član 32.)
 • Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora (član 33.)
 • Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora (član 34.)
 • Posledice korišćenja prava na odustanak od ugovora na povezane ugovore (član 35.)
 • Izuzeci od prava na odustanak od ugovora (član 36.)

2. Ograničenje upotrebe pojedinih sredstava komunikacije na daljinu (čl. 37 do čl. 39.)

 • Direktno oglašavanje (član 37.)
 • Slanje nenaručenih pošiljki (član 38.)
 • Oglašavanje sredstvima komunikacije na daljinu (član 39.)

V. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA KOJI SADRŽE NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE (čl. 40 do čl. 44.)

 • Zahtev javnosti (član 40.)
 • Tumačenje ugovornih odredaba (član 41.)
 • Nepravična ugovorna odredba (član 42.)
 • Ugovorne odredbe koje se smatraju nepravičnim ugovornim odredbama (član 43.)
 • Ugovorne odredbe za koje se pretpostavlja da su nepravične ugovorne odredbe ako se ne dokaže drugačije (član 44.)

VI. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA O PRODAJI (čl. 45. do čl. 55.)

1. Isporuka i prelazak rizika (čl. 45. do čl. 48.)

 • Isporuka (član 45.)
 • Prateća dokumentacija uz robu (član 46.)
 • Raskid ugovora zbog neispunjenja isporuke (član 47.)
 • Prelazak rizika (član 48.)

2. Saobraznost robe (čl. 49. do čl. 52.)

 • Saobraznost ugovoru (član 49.)
 • Odgovornost za nesaobraznost (član 50.)
 • Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti (član 51.)
 • Rokovi i teret dokazivanja (član 52.)

3. Garancija (čl. 53. i čl. 54.)

 • Davalac garancije i garantni list (član 53.)
 • Zloupotreba izraza garancija (član 54.)

4. Reklamacija (član 55..)

 • Reklamacija i način rešavanja reklamacije (član 55.)

VII. BEZBEDNOST POTROŠAČA (član 56.)

 • Odgovornost za bezbednost (član 56.)
 • Postupci u slučaju ugrožavanja prava potrošača (član 57.)

VIII. ODGOVORNOST ZA PROIZVODE SA NEDOSTATKOM (čl. 58. do čl. 64.)

 • Nedostatak (član 58.)
 • Pravo na naknadu štete (član 59.)
 • Odgovornost proizvođača (član 60.)
 • Oslobađanje od odgovornosti (član 61.)
 • Odgovornost više lica za istu štetu (član 62.)
 • Zastarelost potraživanja (član 63.)
 • Ograničenje i isključenje odgovornosti (član 64.)

IX. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA, OSIM USLUGA OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA (čl. 65. do čl. 81.)

 • Kvalitet materijala (član 65.)
 • Materijal koji je predao potrošač (član 66.)
 • Izvršena usluga (član 67.)
 • Pružanje usluge (član 68.)
 • Poveravanje izvršenja usluge trećem licu (član 69.)
 • Obavljanje dodatnih radova (član 70.)
 • Kontrola (član 71.)
 • Obaveza obaveštavanja (član 72.)
 • Cena usluge (član 73.)
 • Proračun (član 74.)
 • Isplata cene i specifikacija (član 75.)
 • Propuštanje potrošača da plati cenu (član 76.)
 • Raskidanje ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uslova (član 77.)
 • Raskidanje ugovora pre isteka roka (član 78.)
 • Saobraznost usluge (član 79.)
 • Odgovornost za nesaobraznost (član 80.)
 • Odgovornost lica koja postupaju po nalogu (član 81.)

X. USLUGE OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA (čl. 82. do čl. 92.)

 • Pristup uslugama od opšteg ekonomskog interesa (član 82.)
 • Ugroženi potrošač (član 83.)
 • Programi zaštite ugroženih potrošača u pojedinim oblastima usluga od opšteg ekonomskog interesa (član 84.)
 • Zaštita od obustave pružanja usluga (član 85.)
 • Dužnost obaveštavanja pre zaključenja ugovora (član 86.)
 • Ostale dužnosti obaveštavanja (član 87.)
 • Pravo na raskid (član 88.)
 • Pravo na promenu pružaoca usluge (član 89.)
 • Specifikacija računa (član 90.)
 • Besplatna telefonska linija (član 91.)
 • Pravo na sudsku ili vansudsku zaštitu (član 92.)

XI. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA O TURISTIČKOM PUTOVANJU I VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI (čl. 93. do čl. 130.)

1. Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju (čl. 93. do čl. 118.)

 • Predugovorno obaveštavanje (član 93.)
 • Obavezujuća priroda predugovornih informacija (član 94.)
 • Dostupnost podataka (član 95.)
 • Oglašavanje i nuđenje na prodaju (član 96.)
 • Formalni uslovi za zaključenje ugovora o turističkom putovanju (član 97.)
 • Sadržaj ugovora o organizovanju putovanja i dokumenti koji se dostavljaju pre otpočinjanja putovanja (član 98.)
 • Odgovornost za greške pri rezervisanju (član 99.)
 • Prenos ugovora na drugog putnika (član 100.)

   a) Izmene ugovora pre polaska (čl. 101. do čl. 109.)

 • Promena cene (član 101.)
 • Izmena drugih uslova ugovora (član 102.)
 • Druga usluga putovanja (član 103.)
 • Naknadno kupljena usluga (član 104.)
 • Povezani putni aranžman (član 105.)
 • Turističko putovanje (član 106.)
 • Odustanak putnika od putovanja (član 107.)
 • Raskid ugovora o organizovanju putovanja i pravo na odustanak od strane organizatora pre otpočinjanja putovanja (član 108.)
 • Posebna prava učenika odnosno studenta (član 109.)

   b) Saobraznost turističkog putovanja (čl. 110. do čl. 118.)

 • Odgovornost (član 110.)
 • Nesaobraznost usluga putovanja (član 111.)
 • Značajan nedostatak saobraznosti (član 112.)
 • Pravo na umanjenje cene (član 113.)
 • Odgovornost za štetu (član 114.)
 • Reklamacija putnika i gubitak prava (član 115.)
 • Kontakt sa organizatorom (član 116.)
 • Pružanje pomoći (član 117.)
 • Garancije putovanja (član 118.)

2. Vremenski podeljeno korišćenje nepokretnosti (tajm-šering), trajne olakšice za odmor, pomoć prilikom preprodaje, omogućavanje razmene (čl. 119. do čl. 130.)

 • Obaveza predugovornog obaveštavanja (član 119.)
 • Oglašavanje (član 120.)
 • Formalni uslovi za zaključenje ugovora (član 121.)
 • Pravo na odustanak od ugovora (član 122.)
 • Produženje roka za odustanak od ugovora (član 123.)
 • Korišćenje prava na odustanak od ugovora (član 124.)
 • Pravne posledice odustanka (član 125.)
 • Plaćanje unapred (član 126.)
 • Ugovor o trajnim olakšicama za odmor (član 127.)
 • Prestanak povezanih ugovora (član 128.)
 • Pomoć prilikom preprodaje vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti odnosno trajnih olakšica za odmor (član 129.)
 • Solidarna odgovornost (član 130.)

XII. STRATEGIJA I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (čl. 131. do čl. 146)

 • Strategija zaštite potrošača (član 131.)
 • Nosioci zaštite potrošača (član 132.)
 • Saradnja u oblasti zaštite potrošača (član 133.)
 • Poslovi Ministarstva (član 134.)
 • Nacionalni savet za zaštitu potrošača (član 135.)
 • Sastav Nacionalnog saveta (član 136.)
 • Aktivnosti organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (član 137.)
 • Udruženja i savezi (član 138.)
 • Aktivnosti udruženja i saveza (član 139.)
 • Evidencija udruženja i saveza (član 140.)
 • Postupak upisa u Evidenciju (član 141.)
 • Uslovi za upis u Evidenciju (član 142.)
 • Prava evidentiranih udruženja i saveza (član 143.)
 • Finansiranje udruženja i saveza (član 144.)
 • Brisanje iz Evidencije (član 145.)
 • Savet potrošača (član 146.)

XIII. POTROŠAČKI PRIGOVORI I VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (čl. 147. do čl. 169.)

1. Nacionalni registar potrošačkih prigovora i pojam potrošačkih prigovora (čl. 147. i čl. 148.)

 • Nacionalni registar potrošačkih prigovora (član 147.)
 • Potrošački spor (član 148.)

2. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (čl. 149. do čl. 152.)

 • Pojam (član 149.)
 • Tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (član 150.)
 • Pravo na vansudsko rešavanje sporova (član 151.)
 • Obaveze ministarstva u vezi vansudskog rešavanja sporova (član 152.)

3. Načela vansudskog rešavanja potrošačkih sporova (čl. 153. do čl. 158.)

 • Ravnopravnost (član 153.)
 • Isključenje javnosti (član 154.)
 • Nepristrasnost (član 155.)
 • Poverljivost (član 156.)
 • Hitnost (član 157.)
 • Jezik postupka (član 158.)

4. Postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora (čl. 159. do čl. 169.)

 • Predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (član 159.)
 • Odbacivanje predloga za vansudsko rešavanje sporova (član 160.)
 • Pokretanje postupka (član 161.)
 • Sprovođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora (član 162.)
 • Okončanje postupka (član 163.)
 • Preporuka (član 164.)
 • Sporazum o rešavanju spora (član 165.)
 • Sporazum o vansudskom rešavanju potrošačkog spora kao izvršna isprava (član 166.)
 • Troškovi vansudskog rešavanja potrošačkog spora (član 167.)
 • Pravo na sudsku zaštitu i rešavanje potrošačkog spora putem arbitraže (član 168.)
 • Shodna primena drugih propisa (član 169.)

XIV. ZAŠTITA KOLEKTIVNOG INTERESA POTROŠAČA (čl. 170. do čl. 180.)

 • Kolektivni interes potrošača (član 170.)
 • Pokretanje postupka po službenoj dužnosti (član 171.)
 • Pokretanje postupka po zahtevu stranke (član 172.)
 • Lica ovlašćena za podnošenje zahteva za zaštitu kolektivnog interesa potrošača (član 173.)
 • Stranke u postupku i pokretanje postupka (član 174.)
 • Odluke u postupku zaštite kolektivnog interesa potrošača (član 175.)
 • Mera zaštite kolektivnog interesa potrošača (član 176.)
 • Privremena mera (član 177.)
 • Prekid postupka (član 178.)
 • Postupak za naknadu štete (član 179.)
 • Primena pravila opšteg upravnog postupka (član 180.)

XV. NADZOR (čl. 181. do čl. 186.)

 • Nadležnost za nadzor (član 181.)
 • Saradnja u nadzoru (član 182.)
 • Postupak inspekcijskog nadzora (član 183.)
 • Mera za otklanjanje nezakonitosti (član 184.)
 • Izricanje mera (član 185.)
 • Žalba (član 186.)

XVI. KAZNENE ODREDBE (čl. 187. do čl. 190.)

 • Prekršaj (čl. 187. i čl. 188.)
 • Zaštitna mera (član 189.)
 • Zastarelost prekršaja (član 190.)

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 191. do čl. 196.)