550.00  RSD

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (prečišćen tekst, novembar 2023.)

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
(“Sl. glasnik RS”, br. 21/16, 113/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18, 114/21, 92/23)

SADRŽAJ:

Glava prva:
UVODNE ODREDBE
 (čl. 1. do čl. 7.)

 • Predmet uređivanja (član 1.)
 • Cilj uređivanja (član 2.)
 • Pojam zaposlenih (član 3.)
 • Poslodavac funkcionera, službenika i nameštenika (član 4.)
 • Ostvarivanje prava iz radnog odnosa (član 5.)
 • Primena opštih propisa o radu i kolektivnog ugovora (član 6.)
 • Uloga sindikata (član 7.)

Glava druga:
POLOŽAJ FUNKCIONERA
 (čl. 8. do čl. 15.)

Glava treća:
NAČELA DELOVANJA SLUŽBENIKA
 (čl. 16. do čl. 19.)

 • Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 16.)
 • Kompetencije za rad službenika (član 16a)  
 • Odgovornost za svoj rad (član 17.)
 • Dostupnost informacija o radu službenika (član 18.)
 • Jednaka dostupnost radnih mesta (član 19.)

Glava četvrta:
PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA
 (čl. 20. do čl. 46.)

 I. PRAVA SLUŽBENIKA (čl. 20. do čl. 29.)

 • Napredovanje u službi (član 20.)
 • Stručno usavršavanje (član 21.)
 • Bezbednost i zdravlje na radu (član 22.)
 • Usmeravanje i kontrola rada službenika (član 23.)
 • Zaštita od zlostavljanja na radu (član 24.)
 • Pravo na žalbu (član 25.)
 • Pravo na sindikalno i profesionalno udruživanje (član 26.)
 • Plate, naknade i druga primanja (član 27.)
 • Odmori i odsustva (član 28.)
 • Dodatna prava (član 29.)

 II. DUŽNOSTI SLUŽBENIKA (čl. 30. do čl. 38.)

 • Profesionalno postupanje (član 30.)
 • Izvršenje naloga (član 31.)
 • Premeštaj (član 32.)
 • Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta (član 33.)
 • Privremeni rad na nižem radnom mestu (član 34.)
 • Obaveza čuvanja tajnih podataka (član 35.)
 • Poštovanje radnog vremena (član 36.)
 • Dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije (član 37.)
 • Rad u radnoj grupi (član 38.)

 III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA (čl. 39. do čl. 46.)

 • Dodatni rad (član 40.)
 • Saglasnost za dodatni rad (član 41.)
 • Zabrana osnivanja privrednih društava, preduzeća i javnih službi (član 42.)
 • Ograničenje članstva u organima privrednog društva i preduzeća (član 43.)
 • Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom organa (član 44.)
 • Primena propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa na službenike na položaju (član 45.)
 • Sprečavanje sukoba interesa nameštenika (član 46.)

 

Glava peta:
VRSTE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA
 (čl. 47. do čl. 68a)

Podela (član 47.)

 I. POLOŽAJI (čl. 48. do čl. 56.)

 • Pojam (član 48.)
 • Postavljenje na položaj (član 49.)
 • Uslovi za postavljenje na položaj (član 50.)
 • Uslovi za prestanak rada na položaju (član 51.)
 • Razlozi za razrešenje (član 52.)
 • Utvrđenje prestanka rada na položaju (član 53.)
 • Posledice prestanka rada na položaju (čl. 54. i 55.)
 • Postavljenje vršioca dužnosti (član 56.)

 II. IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (čl. 57. do čl. 68a)

 • Pojam i razvrstavanje po zvanjima (čl. 57. i čl. 58.)
 • Vrste kompetencija (član 58a)
 • Ponašajne kompetencije (član 58b)
 • Funkcionalne kompetencije (član 58v)
 • Određivanje kompetencija (član 58g)
 • Viši savetnik (član 60.)
 • Samostalni savetnik (član 61.)  
 • Savetnik (član 62.)
 • Mlađi savetnik (član 63.)
 • Saradnik (član 64.)
 • Mlađi saradnik (član 65.)
 • Viši referent (član 66.)
 • Referent (član 67.)
 • Mlađi referent (čl. 68. i 68a)

Glava šesta:
TRAJANJE RADNOG ODNOSA
 (čl. 69. do čl. 75.)

 • Radni odnos na neodređeno vreme (član 69.)  
 • Radni odnos na određeno vreme (član 70.)
 • Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (član 71.)  
 • Probni rad (čl. 72. do čl. 75.)

Glava sedma:
POPUNJAVANJE RADNIH MESTA
 (čl. 76. do čl. 111.)

 I. KADROVSKI PLAN (čl. 76. do čl. 78.)

 • Priprema Kadrovskog plana (član 77.)  
 • Izmene Kadrovskog plana (član 78.)

 II. POSTUPAK POPUNE RADNIH MESTA (čl. 79. do čl. 82.)

 • Dopuštenost popunjavanja radnog mesta (član 79.)  
 • Uslovi za zaposlenje (član 80.)  
 • Način popunjavanja radnog mesta (član 81.)  
 • Redosled radnji pri popunjavanju radnih mesta (član 82.)

 III. INTERNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA (čl. 83. do čl. 90.)

 • Pravo učešća na internom konkursu (član 84.)
 • Konkursna komisija (član 85.)
 • Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu (član 86.)  
 • Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju (član 87.)  
 • Neuspeh internog konkursa (čl. 88. do čl. 90.)

 IV. PREUZIMANJE (čl. 91. do čl. 93.)

 V. JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA (čl. 94. do čl. 111.)

 • Postupak popunjavanja položaja (čl. 95. do čl. 97.)
 • Pobijanje rešenja o postavljenju (član 98.)  
 • Stupanje na položaj (član 99.)  
 • Primena odredaba ovog zakona o konkursu za izvršilačka radna mesta (član 100.)  
 • Konkursna komisija (član 101.)
 • Oglas o javnom konkursu (član 102.)  
 • Rok za podnošenje prijava (član 103.)  
 • Izborni postupak (član 104.)  
 • Lista kandidata (član 105.)  
 • Izbor kandidata (član 106.)  
 • Stupanje na rad (član 107.)  
 • Pravo na žalbu kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku (član 108.)  
 • Pravo uvida u dokumentaciju javnog konkursa (član 109.)  
 • Neuspeh javnog konkursa (član 110.)  
 • Pravo na žalbu u slučaju neuspeha javnog konkursa (član 111.)

Glava osma:
PREMEŠTAJ SLUŽBENIKA 
(čl. 112. do čl. 115.)

 • Pojam i vrste premeštaja (član 112.)  
 • Pojam odgovarajućeg radnog mesta (član 113.)  
 • Trajni premeštaj (član 114.)  
 • Trajni premeštaj na zahtev službenika (član 114a)  
 • Privremeni premeštaj (član 115.)  
 • Provera kompetencija kod premeštaja, odnosno preuzimanja (član 115a)

Glava deveta:
STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
 (čl. 116. do čl. 132.)

 I. STRUČNO USAVRŠAVANJE (čl. 116. do čl. 122l)

 • Pojam (član 116.)
 • Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (čl. 117. do čl. 120.)
 • Programi (član 121.)
 • Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem (član 122.)
 • Opšti program obuke (član 122a)
 • Program obuke rukovodilaca (član 122b)
 • Posebni programi obuke (član 122v)
 • Sredstva za sprovođenje programa obuke (član 122g)
 • Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja (član 122d)
 • Donošenje programa stručnog usavršavanja (član 122đ)
 • Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja (član 122e)
 • Predavači i drugi realizatori i sprovodioci programa (član 122ž)
 • Selekcija i akreditacija predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa (član 122z)
 • Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja (član 122i)
 • Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja (član 122j)
 • Verifikacija programa stručnog usavršavanja (član 122k)
 • Prikupljanje i obrada podataka (član 122l)

 II. DODATNO OBRAZOVANJE (čl. 123. i 124.)

 • Prava i obaveze povodom dodatnog obrazovanja (član 124.)

 III. PRIPRAVNICI (čl. 125. do čl. 129.)

 • Pojam (član 125.)  
 • Sticanje svojstva pripravnika (član 126.)
 • Trajanje pripravničkog staža (član 127.)
 • Stručna obuka pripravnika (član 128.)
 • Obaveza polaganja stručnog ispita (član 129.)

 IV. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 • Ugovor o stručnom osposobljavanju (član 130.)

 V. STRUČNI ISPIT  

 • Dužnost polaganja državnog stručnog ispita, odnosno posebnog stručnog ispita (član 131.)
 • Način i rok polaganja državnog stručnog ispita (član 132.)

 OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI

 • Cilj i predmet ocenjivanja (član 132a)

Glava deseta:
OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI 
(čl. 133. do čl. 133ž)

 • Ocenjivanje službenika (član 133.)
 • Vreme ocenjivanja. Izuzeci od ocenjivanja (član 133a)
 • Vrste ocena. Određivanje ocene (član 133b)
 • Prevremeno ocenjivanje (član 133v)
 • Vanredno ocenjivanje (član 133g)
 • Posledice određivanja ocene “zadovoljava” i “ne zadovoljava” (član 133d)
 • Napredovanje i nagrađivanje
 • Napredovanje (član 133đ)
 • Napredovanje na više izvršilačko radno mesto (član 133e)
 • Nagrađivanje (član 133ž)

Glava jedanaest:
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA
 (čl. 135. do čl. 151.)

 • Pojam (član 135.)

 I. VRSTE POVREDA DUŽNOSTI IZ RADNOG ODNOSA (čl. 136. do čl. 138.)

 • Lakše povrede dužnosti (član 137.)  
 • Teže povrede dužnosti (član 138.)

 II. DISCIPLINSKI POSTUPAK (čl. 139. do čl. 144.)

 • Pokretanje disciplinskog postupka (član 139.)  
 • Disciplinski postupak protiv službenika na položaju (član 140.)  
 • Vođenje disciplinskog postupka (član 141.)
 • Zastarelost (član 142.)
 • Usmena rasprava (član 143.)  
 • Izbor i odmeravanje disciplinske mere (član 144.)

 III. VRSTE DISCIPLINSKIH MERA (čl. 145. do čl. 151.)

 • Udaljenje s rada (čl. 147. do čl. 149.)
 • Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje (čl. 150. i 151.)

Glava dvanaest:
ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU
 (čl. 152. do čl. 157.)

 I. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POSLODAVCU (čl. 152. do čl. 154.)

 • Uslovi odgovornosti (član 152.)  
 • Utvrđivanje postojanja štete i njena nadoknada (član 153.)  
 • Oslobađanje od odgovornosti (član 154.)

 II. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆEM LICU (član 155.)

 III. ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU SLUŽBENIKU (član 156.)

 IV. ODGOVORNOST NAMEŠTENIKA ZA ŠTETU (član 157.)

Glava trinaest:
PRESTANAK RADNOG ODNOSA
 (čl. 158. do čl. 164.)

 • Način prestanka radnog odnosa (član 158.)  
 • Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan (član 159.)  
 • Prestanak radnog odnosa sporazumom (član 160.)  
 • Otkaz koji daje službenik (član 161.)  
 • Otkaz koji daje poslodavac (član 162.)
 • Prestanak radnog odnosa po sili zakona (član 163.)  
 • Utvrđenje prestanka radnog odnosa po sili zakona (član 164.)

Glava četrnaest:
PRESTANAK POTREBE ZA RADOM SLUŽBENIKA
 (čl. 165. do čl. 169.)

 • Svi razlozi (član 165.)  
 • Ukidanje jedinice lokalne samouprave (član 166.)  
 • Promena nadležnosti (član 167.)  
 • Donošenje novog Pravilnika i promena Pravilnika (član 168.)
 • Položaj neraspoređenih službenika (član 169.)

Glava petnaest:
ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA
 (čl. 170. do čl. 184.)

 I. POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM ORGANOM (čl. 170. i 171.)

 • Pravna priroda akata kojim se odlučuje (član 170.)  
 • Žalba na rešenje (član 171.)

 II. ŽALBENA KOMISIJA (čl. 172. do čl. 183.)

 • Pojam (član 172.)
 • Osnivanje (član 173.)
 • Nadležnost žalbene komisije (član 174.)
 • Rok za odlučivanje o žalbi (član 175.)
 • Pravo na upravni spor (član 176.)
 • Rad žalbene komisije (član 177.)
 • Imenovanje članova žalbene komisije (član 178.)
 • Prestanak dužnosti člana žalbene komisije (član 179.)
 • Izuzeće člana žalbene komisije (član 180.)
 • Razlozi za razrešenje (član 181.)
 • Izveštaj o radu (član 182.)
 • Stručno-tehnički poslovi za potrebe žalbenih komisija (član 183.)

 III. POSTUPAK PRED INSPEKCIJSKIM ORGANOM (član 184.)

Glava šesnaest:
POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA
 (čl. 185. do čl. 187.)

 • Radna mesta nameštenika (član 185.)
 • Radni odnos nameštenika (član 186.)  
 • Premeštaj i raspoređivanje nameštenika (član 187.)

Glava sedamnaest:
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
 (čl. 188. do čl. 191.)

 • Poslovi upravljanja ljudskim resursima (član 189.)
 • Kadrovska evidencija (član 190.)
 • Personalni dosije (član 191.)

Glava osamnaest:
POSEBNE NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA ORGANA, SLUŽBI I ORGANIZACIJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 (član 192.)

Glava devetnaest:
NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA

 • Nadležnost (član 193.)

Glava dvadeset:
KAZNENE ODREDBE
 (član 194.)

Glava dvadeset jedan:
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 (čl. 195. do čl. 203.)

 • Rok za donošenje propisa (član 195.)  
 • Donošenje kodeksa ponašanja (član 196.)
 • Raspoređivanje službenika i zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima (čl. 197. i 198.)
 • Okončanje započetih postupaka (član 199.)  
 • Okončanje započetog probnog rada i pripravničkog staža (član 200.)  
 • Rok za naknadno polaganje državnog stručnog ispita (član 201.)  
 • Prestanak važenja pojedinih propisa (član 202.)  
 • Stupanje na snagu zakona (član 203.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • “Sl. glasnik RS”, broj 113/17
 • “Sl. glasnik RS”, broj 95/18
 • “Sl. glasnik RS”, broj 114/21
 • “Sl. glasnik RS”, broj 92/23