Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (prečišćen tekst, novembar 2020.)

330.00  RSD

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (prečišćen tekst, novembar 2020.)

SADRŽAJ:

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
(„Sl. glasnik RS“, br. 15/16, 68/20, 136/20)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

II. ZARAZNE BOLESTI I POSEBNA ZDRAVSTVENA PITANJA (čl. 4. do čl. 8.)

III. PRAVA, OBAVEZE I NADLEŽNOSTI U SPROVOĐENJU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (čl. 9. do čl. 13.)

IV. MERE ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI I NAČIN NJIHOVOG SPROVOĐENJA (čl. 14. do čl. 65.)

 • Opšte mere (čl. 15. i 16.)
 • Posebne mere (čl. 17. do čl. 49.)
  • Rano otkrivanje izvora, rezervoara i puteva prenošenja zaraznih bolesti (član 18.)
  • Epidemiološko ispitivanje i istraživanje (čl. 19. i 20.)
  • Laboratorijsko ispitivanje radi utvrđivanja uzročnika zaraznih bolesti (čl. 21. i 22.)
  • Postavljanje dijagnoze zarazne bolesti (član 23.)
  • Prijavljivanje (čl. 24. i 25.)
  • Prevoz, izolacija, kućna izolacija i lečenje (čl. 26. do čl. 29.)
  • Kućna izolacija (član 29a)
  • Zdravstveni nadzor i karantin (čl. 30. i 31.)
  • Karantin u kućnim uslovima (član 31a)
  • Preventivna mera ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju s ciljem sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv (član 31b)
  • Imunizacija i hemioprofilaksa (čl. 32. do čl. 39.)
  • Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija po epidemiološkim indikacijama (čl. 40. do čl. 44.)
  • Zdravstveni pregledi određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i određenih kategorija stanovništva radi utvrđivanja nosilaštva uzročnika zaraznih bolesti (čl. 45. i 46.)
  • Lična zaštita od infekcije (član 46a)
  • Zdravstveno vaspitanje i obrazovanje određenih kategorija zaposlenih lica (čl. 47. i 48.)
  • Informisanje zdravstvenih radnika i stanovništva (član 49.)
 • Vanredne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i način njihovog sprovođenja (čl. 50. do čl. 53a)
  • Proglašavanje epidemije zarazne bolesti  od većeg epidemiološkog značaja (član 50.)
  • Sprovođenje mera u vanrednim situacijama (čl. 51. i 52.)
  • Sprečavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovog prenošenja u druge zemlje (čl. 53. i 53a)
 • Druge mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i način njihovog sprovođenja (čl. 54. do čl. 65.)
  • Prevencija i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom (bolnička infekcija) (član 54.)
  • Higijensko postupanje prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (član 55.)
  • Postupanje sa posmrtnim ostacima umrlih lica (čl. 56. do čl. 65.)

V. OSTALE ODREDBE (čl. 66. do čl. 72.)

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR (čl. 73. do čl. 76.)

VII. KAZNENE ODREDBE (čl. 77. do čl. 85a)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 86. do čl. 89.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
(„Sl. glasnik RS“, br. 136/20) koje nisu ušle u prečišćen tekst